دسته: دسته بندی نشده

پایان نامه رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
دانشکده مدیریت
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc))
رشته مدیریت آموزشی
عنوان
بررسی رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی                             (مورد مطالعه : دبیرستان های شهرستان گرمسار در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲)
زمستان ۱۳۹۲

مقدمه
با توجه به شرایط پیچیده و پویای جهان امروز و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات که باعث تبدیل شدن جهان به دهکده ای کوچک شده است و پیشرفت شگرف دانش و فناوری های گوناگون بشری و به تبع آن بالا رفتن سطح زندگی و توقعات انسان و همچنین تغییرات پرشتاب فرهنگی در جوامع سنتی، می توان نتیجه گرفت که دیگر نمی توان سازمان ها را که نمودی از جامعه هستند، بدون در نظر گرفتن شرایط پویای محیط داخلی و خارجی اداره کرد، زیرا افراد سازمان ها نیز به همان اندازه دستخوش تغییر و تحولات قرار خواهند گرفت که دراین بین بیشتر تحولات، شامل واگذاری اختیار قدرت تصمیم گیری به افراد در سازمان است زیرا افرادی که در عصر اطلاعات و ارتباطات و رشد علمی جوامع زندگی می کنند افرادی آگاه و توانمند هستند که خواهان اختیارند .اگر چه امروزه بدلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سر می برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است، ولی به تدریج کارکنان علاقه مند به انجام کارهای با مفهوم وخواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده ای در مطالعات روان شناسی صنعتی وسازمانی در غرب گسترش یافته، مساله تعهدسازمانی است (اسماعیلی، ۱۳۸۳).
تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان هاست و عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند. شخص دارای تعهد سازمانی، نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد. در این راستا هر عاملی که تعهد و تعلق خاطر کارکنان را افزایش دهد مهم و شایان توجه است.
البته تعهد اعضای گروه هنگامی استوارتر خواهد بود که مبتنی بر ارزش های فطری (انسانی) و اخلاقی بوده و همچنین در نتیجه انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زیرا که اجبار و تحمیل در جهت عکس تعهد عمل می کند.
به همین منظور در این پژوهش به بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با تعهد سازمانی پرداخته ایم تا بتوان ازاین طریق به رابطه بین این دو مفهوم پی برد.

۱-۲. بیان مسئله
امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهم ترین منابع سازمان نگریسته می‌شود و مدیران به خوبی دریافته‌اند که مهم ترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می‌باشند، از این رو امروزه توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش‌های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف فرا نقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان ها می باشد.
تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. بنابراین تعهد سازمانی «یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است و یک فرایند مستمر است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی، ۱۳۷۶). در ۴۵ سال گذشته تعهد سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن  پیوسته مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
از اوایل دهه۱۹۵۰ که تعهد سازمانی درزمینه رفتارسازمانی مطرح شد این مقوله یکی ازموضوع هایی بوده که همیشه در رأس علاقه محققین قرار داشته است، چراکه مدیریت صحیح تعهد می تواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثربخشی سازمانی، بهبود عملکرد، کاهش جابه جایی وهمچنین کاهش غیبت شود (یادگاری، ۱۳۸۸).
کارکنانی که دارای تعهد سازمانی هستند، نظم بیشتری درکارخوددارند، مدت بیشتری درسازمان می مانند و  بیشترکارمی کنند .بنابراین مدیران باید بتوانند به روش های مختلف تعهد و پایبندی کارکنان رابیشترکنند و از راه های گوناگون آن راحفظ نمایند. آموزش و پرورش یکی از سازمانهای دولتی است. چنین سازمانی برای اجرای دقیق برنامه های توسعه ای و پیشرفت دقیق برنامه های توسعه ای و پیشرفت به معلمان و کارکنان متعهد و مسئولیت پذیر نیاز دارد تا علاوه بر ماندگار بودن در سازمان و جلوگیری از هزینه های مجدد، کار مفید بیشتری در برابر مشاغل و وظایف خود انجام دهند . سازمان آموزش و پرورش زمانی می تواند حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد که منابع انسا نی آن نسبت به حرفه، سازمان و ارزشهای کاری، تعهد و وابستگی از خود نشان دهند و مشارکت شغلی بیشتری داشته باشند( زکی، ۱۳۸۸).
مفهوم تعهد سازمانی معلمان سازه چند بعدی است که عوامل مختلفی برای آن در نظرگرفته می شود که با توجه به نظریات مختلف می توان آن عوامل مهم و اساسی را فهرست کرد: تعهد نسبت به سازمان مدرسه، الزام درایفای نقش حمایتگری از دانش آموزان نسبت به فعالیت های آموزشی، تداوم حرفه وشغل معلمی وحرفه مبتنی بردانش(کرآسول و الیوت[۱]، ۲۰۰۴).
از طرفی دیدگاه کارکنان ونوع نگرش آن ها در رابطه با میزان مشارکت سازمانی موجود، می تواند در کنش آنها مؤثر باشد (زکی؛ ۱۳۸۸). نظام ارزشی و جهت گیری های ارزشی انسان ها اهداف و منافعی تلقی می شوند که افراد را برای حرکت و عمل برمی انگیزند .این جهت گیری های ارزشی می توانند ابعاد مختلفی نظیر جهت گیری های اقتصادی و غیراقتصادی داشته باشند(گل پرور، علی محمدی و عریضی، ۱۳۸۷) .
براساس فعالیت های پیشگامانه  مک کلین توک[۲] و دی کرمر[۳] نیز جهت گیری ارزشی اجتماعی، همان تفاوتهای فردی در نحوه ارزیابی افراد از پیامدهایی است که نصیب خود آن ها و دیگران می شود. درچارچوب چنین الگویی، افراد به لحاظ ارزشی به عنوان افراد معطوف به اجتماع یا معطوف به خود طبقه بندی می شوند؛ افراد معطوف به اجتماع، به دنبال به حداکثر رساندن پیامدها و منافع مشترک همگانی هستند ولی افراد معطوف به خود بدون توجه به تلاشی که دیگران همزمان برای خود انجام می دهند، در پی به حداکثر رساندن منافع و پیامدهای خود هستند (میرفردی، احمدی، بلداجی؛ ۱۳۸۹).
شوارتز و باردی[۴] (۲۰۰۱)، به بررسی شباهت های بین فرهنگی ارزش ها پرداخته اند و در نهایت عنوان کرده- اند که ارزش های خیرخواهی، جهانی بودن و خود رهبری به طور پایدار در همه فرهنگ ها به عنوان ارزشهای پایدار و مطلوب ارزیابی شده اند.شوارتز و باردی (۲۰۰۱) این سه ارزش را ارزش های همگانی فرهنگی نامیده اند و هم راستا با نظریه مازلو (۱۹۵۹) اظهار می کنند که ارزش های خود رهبری، خیر خواهی و جهانی بودن با نیاز به خود شکوفایی در ارتباط هستند. در همین راستا آبوت و چارلز[۵] (۲۰۰۵) نتیجه گیری می کنند که اگر چنین تمایل عمومی برای مطلوب شمردن این ارزش های همگانی وجود داشته باشند بنابراین سازمان هایی که این ارزش ها را می پذیرند به افزایش انگیزش و عملکرد کارکنان دست می یابند.
اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به اینکه جامعه ی امروز جامعه سازمانی است، بسیاری از دانشمندان معتقدند که ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان به شکل های مختلف و با اهداف گوناگون تاسیس و سازماندهی می شود، بدون تردید همه  این سازمان ها بر پایه تلاش های جسمی و روانی نیروی انسانی قرار دارند و هدایت می شوند. بطوری که می توان گفت نیروی انسانی متعهد به سازمان می تواند ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جابجایی باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد(بهرامی، امام رضایی، ستار، عزت آبادی، ۱۳۸۹).
از طرفی نگرش ها و  معیارهای فردی متعددی در رابطه با فعالیت های شغلی وجود دارد و این نگرش ها با ارزش های اساسی هر فرد در ارتباط هستند که از مهم ترین آنها می توان به خشنودی شغلی ، دلبستگی شغلی  و تعهد سازمانی اشاره کرد(میچل، ۱۹۹۰). بسیاری از محققان معتقدند که اگر سازمان بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن، راهبردی مطلوب، ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب، به طور کامل به اهداف خود نائل گردد، نیازمند نیروی انسانی کارآمد و متعهد می باشند(رضائیان، ۱۳۹۱).بنابراین،توجه به تفاوت های فردی و نظام ارزشی افراد  و رابطه آن با تعهد سازمانی منجر به شکل گیری پژوهش حاضر گردیده است.
۱-۴. هدف اصلی پژوهش
بررسی رابطه ی تعهد سازمانی و جهت گیری ارزشی در مدیران  و دبیران دبیرستان های شهر گرمسار.

۱-۵. اهداف فرعی پژوهش

 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش نظری در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش اقتصادی در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش هنری در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش اجتماعی در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی وارزش سیاسی در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش مذهبی در مدیران و دبیران شهر گرمسار.

۱-۶. اهداف کاربردی
با توجه به تاثیرگزاری معلمان  و مدیران  شاغل در آموزش و پرورش بر ارزش های نسل آینده و همچنین فقدان تحقیقات مکفی در این زمینه، در پژوهش حاضر به بررسی و شناخت ارزش های معلمان و مدیران پرداخته ایم، تا از این طریق بتوان جهت گیری ارزشی را در مدیران و معلمان دبیرستانی شناسایی کرد و در صورت نیاز اقدام به برنامه ریزی در جهت اصلاح و بهبود آنها کرد. همچنین، دیگر متخصصانی که در حیطه روان شناسی صنعتی سازمانی کار می کنند را نیز می توان از جمله کاربران این تحقیق دانست.
۱-۷. فرضیه های پژوهش
با تو جه به موضوع پژوهش حاضر می توان فرضیه پژوهش حاضر را به شکل زیر عنوان کرد:

 • بین تعهد سازمانی و ارزش نظری رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش اقتصادی رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش هنری رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش اجتماعی رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش سیاسی رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش مذهبی رابطه ی معناداری وجود دارد.

۱-۸. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۸-۱. تعریف مفهومی متغیرها
جهت گیری ارزشی: مجموعه ای از گرایش ها و معیارها نزد افراد در موقعیت های مختلف اجتماعی است که هدف های کلی را در زندگی تعیین می کند و در رفتار عملی و لفظی فرد متجلی می شود( اکرامی و همکاران، ۱۳۹۰).
تعهد سازمانی: تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی ، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را نشان می- دهد(مقیمی، ۱۳۸۰).
تعهد احساسی و عاطفی: که به تعلق عاطفی کارکنان به سازمان، احساس یگانگی آنان با سازمان و حضور فعال آنان در سازمان اشاره دارد. معمولاً کارکنانی که ازتعهد احساسی برخوردارند، تمایل دارند تا در سازمان باقی بمانند و این امریکی از آرزوهایشان است(ام سی کنا،۲۰۰۵ ).
تعهد مستمر: درارتباط با مزایا و هز ینه هایی است که مربوط به ماندن در سازمان یا ترک کردن آن است. در واقع این تعهد بیان کننده یک محاسبه است که از آن به عنوان تعهد عقلانی نیز یاد می کنند. معمولاً کارکنانی که دارای تعهد مستمر هستند، تا زمانی دردرون سازمان باقی می مانند که ترک سازمان هزینه گزافی برای آن ها داشته باشد (همان منبع).
تعهد هنجاری: که به الزام یا وظیفه کارکنان به ماندن در سازمان اشاره دارد. پس کارکنان تا زمانی در سازمان باقی خواهند ماند که ازنظر آنان ماندن در سازمان کار درست و مناسبی باشد(همان منبع).
۱-۸-۲. تعریف عملیاتی متغیرها
جهت گیری ارزشی:  نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه نظام های ارزشی آلپورت ورنون و لیندزی بدست می آورند.
تعهد سازمانی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مییر بدست می آورند.
تعهد احساسی و عاطفی:  نمره ای که فرد از گویه ۱ تا ۸ پرسشنامه تعهد سازمانی  بدست می آورد.
تعهد مستمر: نمره ای که فرد از گویه ۹ تا ۱۶ پرسشنامه تعهد سازمانی  بدست می آورد.
تعهد هنجاری: نمره ای که فرد از گویه ۱۷ تا ۲۴ پرسشنامه تعهد سازمانی  بدست می آورد.
 
 
 
 
[۱] – Crosswell & Elliott
[۲]-  Mc Clintock
[۳] – Mc Clintock
[۴] – Schwartz&Bardi
[۵] – Abbott&  Charles

تعداد صفحه:۸۶

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده مدیریت

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc))

رشته مدیریت آموزشی

عنوان

بررسی رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی                             (مورد مطالعه : دبیرستان های شهرستان گرمسار در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲)

زمستان ۱۳۹۲

مقدمه

با توجه به شرایط پیچیده و پویای جهان امروز و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات که باعث تبدیل شدن جهان به دهکده ای کوچک شده است و پیشرفت شگرف دانش و فناوری های گوناگون بشری و به تبع آن بالا رفتن سطح زندگی و توقعات انسان و همچنین تغییرات پرشتاب فرهنگی در جوامع سنتی، می توان نتیجه گرفت که دیگر نمی توان سازمان ها را که نمودی از جامعه هستند، بدون در نظر گرفتن شرایط پویای محیط داخلی و خارجی اداره کرد، زیرا افراد سازمان ها نیز به همان اندازه دستخوش تغییر و تحولات قرار خواهند گرفت که دراین بین بیشتر تحولات، شامل واگذاری اختیار قدرت تصمیم گیری به افراد در سازمان است زیرا افرادی که در عصر اطلاعات و ارتباطات و رشد علمی جوامع زندگی می کنند افرادی آگاه و توانمند هستند که خواهان اختیارند .اگر چه امروزه بدلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سر می برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است، ولی به تدریج کارکنان علاقه مند به انجام کارهای با مفهوم وخواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده ای در مطالعات روان شناسی صنعتی وسازمانی در غرب گسترش یافته، مساله تعهدسازمانی است (اسماعیلی، ۱۳۸۳).

تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان هاست و عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند. شخص دارای تعهد سازمانی، نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد. در این راستا هر عاملی که تعهد و تعلق خاطر کارکنان را افزایش دهد مهم و شایان توجه است.

البته تعهد اعضای گروه هنگامی استوارتر خواهد بود که مبتنی بر ارزش های فطری (انسانی) و اخلاقی بوده و همچنین در نتیجه انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زیرا که اجبار و تحمیل در جهت عکس تعهد عمل می کند.

به همین منظور در این پژوهش به بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با تعهد سازمانی پرداخته ایم تا بتوان ازاین طریق به رابطه بین این دو مفهوم پی برد.

 

 

 

 

 

۱-۲. بیان مسئله

امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهم ترین منابع سازمان نگریسته می‌شود و مدیران به خوبی دریافته‌اند که مهم ترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می‌باشند، از این رو امروزه توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش‌های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف فرا نقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان ها می باشد.
تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. بنابراین تعهد سازمانی «یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است و یک فرایند مستمر است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی، ۱۳۷۶). در ۴۵ سال گذشته تعهد سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن  پیوسته مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

از اوایل دهه۱۹۵۰ که تعهد سازمانی درزمینه رفتارسازمانی مطرح شد این مقوله یکی ازموضوع هایی بوده که همیشه در رأس علاقه محققین قرار داشته است، چراکه مدیریت صحیح تعهد می تواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثربخشی سازمانی، بهبود عملکرد، کاهش جابه جایی وهمچنین کاهش غیبت شود (یادگاری، ۱۳۸۸).

کارکنانی که دارای تعهد سازمانی هستند، نظم بیشتری درکارخوددارند، مدت بیشتری درسازمان می مانند و  بیشترکارمی کنند .بنابراین مدیران باید بتوانند به روش های مختلف تعهد و پایبندی کارکنان رابیشترکنند و از راه های گوناگون آن راحفظ نمایند. آموزش و پرورش یکی از سازمانهای دولتی است. چنین سازمانی برای اجرای دقیق برنامه های توسعه ای و پیشرفت دقیق برنامه های توسعه ای و پیشرفت به معلمان و کارکنان متعهد و مسئولیت پذیر نیاز دارد تا علاوه بر ماندگار بودن در سازمان و جلوگیری از هزینه های مجدد، کار مفید بیشتری در برابر مشاغل و وظایف خود انجام دهند . سازمان آموزش و پرورش زمانی می تواند حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد که منابع انسا نی آن نسبت به حرفه، سازمان و ارزشهای کاری، تعهد و وابستگی از خود نشان دهند و مشارکت شغلی بیشتری داشته باشند( زکی، ۱۳۸۸).

مفهوم تعهد سازمانی معلمان سازه چند بعدی است که عوامل مختلفی برای آن در نظرگرفته می شود که با توجه به نظریات مختلف می توان آن عوامل مهم و اساسی را فهرست کرد: تعهد نسبت به سازمان مدرسه، الزام درایفای نقش حمایتگری از دانش آموزان نسبت به فعالیت های آموزشی، تداوم حرفه وشغل معلمی وحرفه مبتنی بردانش(کرآسول و الیوت[۱]، ۲۰۰۴).

از طرفی دیدگاه کارکنان ونوع نگرش آن ها در رابطه با میزان مشارکت سازمانی موجود، می تواند در کنش آنها مؤثر باشد (زکی؛ ۱۳۸۸). نظام ارزشی و جهت گیری های ارزشی انسان ها اهداف و منافعی تلقی می شوند که افراد را برای حرکت و عمل برمی انگیزند .این جهت گیری های ارزشی می توانند ابعاد مختلفی نظیر جهت گیری های اقتصادی و غیراقتصادی داشته باشند(گل پرور، علی محمدی و عریضی، ۱۳۸۷) .

براساس فعالیت های پیشگامانه  مک کلین توک[۲] و دی کرمر[۳] نیز جهت گیری ارزشی اجتماعی، همان تفاوتهای فردی در نحوه ارزیابی افراد از پیامدهایی است که نصیب خود آن ها و دیگران می شود. درچارچوب چنین الگویی، افراد به لحاظ ارزشی به عنوان افراد معطوف به اجتماع یا معطوف به خود طبقه بندی می شوند؛ افراد معطوف به اجتماع، به دنبال به حداکثر رساندن پیامدها و منافع مشترک همگانی هستند ولی افراد معطوف به خود بدون توجه به تلاشی که دیگران همزمان برای خود انجام می دهند، در پی به حداکثر رساندن منافع و پیامدهای خود هستند (میرفردی، احمدی، بلداجی؛ ۱۳۸۹).

شوارتز و باردی[۴] (۲۰۰۱)، به بررسی شباهت های بین فرهنگی ارزش ها پرداخته اند و در نهایت عنوان کرده- اند که ارزش های خیرخواهی، جهانی بودن و خود رهبری به طور پایدار در همه فرهنگ ها به عنوان ارزشهای پایدار و مطلوب ارزیابی شده اند.شوارتز و باردی (۲۰۰۱) این سه ارزش را ارزش های همگانی فرهنگی نامیده اند و هم راستا با نظریه مازلو (۱۹۵۹) اظهار می کنند که ارزش های خود رهبری، خیر خواهی و جهانی بودن با نیاز به خود شکوفایی در ارتباط هستند. در همین راستا آبوت و چارلز[۵] (۲۰۰۵) نتیجه گیری می کنند که اگر چنین تمایل عمومی برای مطلوب شمردن این ارزش های همگانی وجود داشته باشند بنابراین سازمان هایی که این ارزش ها را می پذیرند به افزایش انگیزش و عملکرد کارکنان دست می یابند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به اینکه جامعه ی امروز جامعه سازمانی است، بسیاری از دانشمندان معتقدند که ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان به شکل های مختلف و با اهداف گوناگون تاسیس و سازماندهی می شود، بدون تردید همه  این سازمان ها بر پایه تلاش های جسمی و روانی نیروی انسانی قرار دارند و هدایت می شوند. بطوری که می توان گفت نیروی انسانی متعهد به سازمان می تواند ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جابجایی باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد(بهرامی، امام رضایی، ستار، عزت آبادی، ۱۳۸۹).

از طرفی نگرش ها و  معیارهای فردی متعددی در رابطه با فعالیت های شغلی وجود دارد و این نگرش ها با ارزش های اساسی هر فرد در ارتباط هستند که از مهم ترین آنها می توان به خشنودی شغلی ، دلبستگی شغلی  و تعهد سازمانی اشاره کرد(میچل، ۱۹۹۰). بسیاری از محققان معتقدند که اگر سازمان بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن، راهبردی مطلوب، ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب، به طور کامل به اهداف خود نائل گردد، نیازمند نیروی انسانی کارآمد و متعهد می باشند(رضائیان، ۱۳۹۱).بنابراین،توجه به تفاوت های فردی و نظام ارزشی افراد  و رابطه آن با تعهد سازمانی منجر به شکل گیری پژوهش حاضر گردیده است.

۱-۴. هدف اصلی پژوهش

بررسی رابطه ی تعهد سازمانی و جهت گیری ارزشی در مدیران  و دبیران دبیرستان های شهر گرمسار.

 

۱-۵. اهداف فرعی پژوهش

 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش نظری در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش اقتصادی در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش هنری در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش اجتماعی در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی وارزش سیاسی در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش مذهبی در مدیران و دبیران شهر گرمسار.

 

۱-۶. اهداف کاربردی

با توجه به تاثیرگزاری معلمان  و مدیران  شاغل در آموزش و پرورش بر ارزش های نسل آینده و همچنین فقدان تحقیقات مکفی در این زمینه، در پژوهش حاضر به بررسی و شناخت ارزش های معلمان و مدیران پرداخته ایم، تا از این طریق بتوان جهت گیری ارزشی را در مدیران و معلمان دبیرستانی شناسایی کرد و در صورت نیاز اقدام به برنامه ریزی در جهت اصلاح و بهبود آنها کرد. همچنین، دیگر متخصصانی که در حیطه روان شناسی صنعتی سازمانی کار می کنند را نیز می توان از جمله کاربران این تحقیق دانست.

۱-۷. فرضیه های پژوهش

با تو جه به موضوع پژوهش حاضر می توان فرضیه پژوهش حاضر را به شکل زیر عنوان کرد:

 • بین تعهد سازمانی و ارزش نظری رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش اقتصادی رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش هنری رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش اجتماعی رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش سیاسی رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش مذهبی رابطه ی معناداری وجود دارد.

۱-۸. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۸-۱. تعریف مفهومی متغیرها

جهت گیری ارزشی: مجموعه ای از گرایش ها و معیارها نزد افراد در موقعیت های مختلف اجتماعی است که هدف های کلی را در زندگی تعیین می کند و در رفتار عملی و لفظی فرد متجلی می شود( اکرامی و همکاران، ۱۳۹۰).

تعهد سازمانی: تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی ، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را نشان می- دهد(مقیمی، ۱۳۸۰).

تعهد احساسی و عاطفی: که به تعلق عاطفی کارکنان به سازمان، احساس یگانگی آنان با سازمان و حضور فعال آنان در سازمان اشاره دارد. معمولاً کارکنانی که ازتعهد احساسی برخوردارند، تمایل دارند تا در سازمان باقی بمانند و این امریکی از آرزوهایشان است(ام سی کنا،۲۰۰۵ ).

تعهد مستمر: درارتباط با مزایا و هز ینه هایی است که مربوط به ماندن در سازمان یا ترک کردن آن است. در واقع این تعهد بیان کننده یک محاسبه است که از آن به عنوان تعهد عقلانی نیز یاد می کنند. معمولاً کارکنانی که دارای تعهد مستمر هستند، تا زمانی دردرون سازمان باقی می مانند که ترک سازمان هزینه گزافی برای آن ها داشته باشد (همان منبع).

تعهد هنجاری: که به الزام یا وظیفه کارکنان به ماندن در سازمان اشاره دارد. پس کارکنان تا زمانی در سازمان باقی خواهند ماند که ازنظر آنان ماندن در سازمان کار درست و مناسبی باشد(همان منبع).

۱-۸-۲. تعریف عملیاتی متغیرها

جهت گیری ارزشی:  نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه نظام های ارزشی آلپورت ورنون و لیندزی بدست می آورند.

تعهد سازمانی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مییر بدست می آورند.

تعهد احساسی و عاطفی:  نمره ای که فرد از گویه ۱ تا ۸ پرسشنامه تعهد سازمانی  بدست می آورد.

تعهد مستمر: نمره ای که فرد از گویه ۹ تا ۱۶ پرسشنامه تعهد سازمانی  بدست می آورد.

تعهد هنجاری: نمره ای که فرد از گویه ۱۷ تا ۲۴ پرسشنامه تعهد سازمانی  بدست می آورد.

 

 

 

 

[۱] – Crosswell & Elliott

[۲]-  Mc Clintock

[۳] – Mc Clintock

[۴] – Schwartz&Bardi

[۵] – Abbott&  Charles

تعداد صفحه:۸۶

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
دانشکده مدیریت
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc))
رشته مدیریت آموزشی
عنوان
بررسی رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی                             (مورد مطالعه : دبیرستان های شهرستان گرمسار در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲)
زمستان ۱۳۹۲

مقدمه
با توجه به شرایط پیچیده و پویای جهان امروز و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات که باعث تبدیل شدن جهان به دهکده ای کوچک شده است و پیشرفت شگرف دانش و فناوری های گوناگون بشری و به تبع آن بالا رفتن سطح زندگی و توقعات انسان و همچنین تغییرات پرشتاب فرهنگی در جوامع سنتی، می توان نتیجه گرفت که دیگر نمی توان سازمان ها را که نمودی از جامعه هستند، بدون در نظر گرفتن شرایط پویای محیط داخلی و خارجی اداره کرد، زیرا افراد سازمان ها نیز به همان اندازه دستخوش تغییر و تحولات قرار خواهند گرفت که دراین بین بیشتر تحولات، شامل واگذاری اختیار قدرت تصمیم گیری به افراد در سازمان است زیرا افرادی که در عصر اطلاعات و ارتباطات و رشد علمی جوامع زندگی می کنند افرادی آگاه و توانمند هستند که خواهان اختیارند .اگر چه امروزه بدلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سر می برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است، ولی به تدریج کارکنان علاقه مند به انجام کارهای با مفهوم وخواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده ای در مطالعات روان شناسی صنعتی وسازمانی در غرب گسترش یافته، مساله تعهدسازمانی است (اسماعیلی، ۱۳۸۳).
تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان هاست و عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند. شخص دارای تعهد سازمانی، نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد. در این راستا هر عاملی که تعهد و تعلق خاطر کارکنان را افزایش دهد مهم و شایان توجه است.
البته تعهد اعضای گروه هنگامی استوارتر خواهد بود که مبتنی بر ارزش های فطری (انسانی) و اخلاقی بوده و همچنین در نتیجه انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زیرا که اجبار و تحمیل در جهت عکس تعهد عمل می کند.
به همین منظور در این پژوهش به بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با تعهد سازمانی پرداخته ایم تا بتوان ازاین طریق به رابطه بین این دو مفهوم پی برد.
۱-۲. بیان مسئله
امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهم ترین منابع سازمان نگریسته می‌شود و مدیران به خوبی دریافته‌اند که مهم ترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می‌باشند، از این رو امروزه توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش‌های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف فرا نقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان ها می باشد.
تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. بنابراین تعهد سازمانی «یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است و یک فرایند مستمر است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی، ۱۳۷۶). در ۴۵ سال گذشته تعهد سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن  پیوسته مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
از اوایل دهه۱۹۵۰ که تعهد سازمانی درزمینه رفتارسازمانی مطرح شد این مقوله یکی ازموضوع هایی بوده که همیشه در رأس علاقه محققین قرار داشته است، چراکه مدیریت صحیح تعهد می تواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثربخشی سازمانی، بهبود عملکرد، کاهش جابه جایی وهمچنین کاهش غیبت شود (یادگاری، ۱۳۸۸).
کارکنانی که دارای تعهد سازمانی هستند، نظم بیشتری درکارخوددارند، مدت بیشتری درسازمان می مانند و  بیشترکارمی کنند .بنابراین مدیران باید بتوانند به روش های مختلف تعهد و پایبندی کارکنان رابیشترکنند و از راه های گوناگون آن راحفظ نمایند. آموزش و پرورش یکی از سازمانهای دولتی است. چنین سازمانی برای اجرای دقیق برنامه های توسعه ای و پیشرفت دقیق برنامه های توسعه ای و پیشرفت به معلمان و کارکنان متعهد و مسئولیت پذیر نیاز دارد تا علاوه بر ماندگار بودن در سازمان و جلوگیری از هزینه های مجدد، کار مفید بیشتری در برابر مشاغل و وظایف خود انجام دهند . سازمان آموزش و پرورش زمانی می تواند حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد که منابع انسا نی آن نسبت به حرفه، سازمان و ارزشهای کاری، تعهد و وابستگی از خود نشان دهند و مشارکت شغلی بیشتری داشته باشند( زکی، ۱۳۸۸).
مفهوم تعهد سازمانی معلمان سازه چند بعدی است که عوامل مختلفی برای آن در نظرگرفته می شود که با توجه به نظریات مختلف می توان آن عوامل مهم و اساسی را فهرست کرد: تعهد نسبت به سازمان مدرسه، الزام درایفای نقش حمایتگری از دانش آموزان نسبت به فعالیت های آموزشی، تداوم حرفه وشغل معلمی وحرفه مبتنی بردانش(کرآسول و الیوت[۱]، ۲۰۰۴).
از طرفی دیدگاه کارکنان ونوع نگرش آن ها در رابطه با میزان مشارکت سازمانی موجود، می تواند در کنش آنها مؤثر باشد (زکی؛ ۱۳۸۸). نظام ارزشی و جهت گیری های ارزشی انسان ها اهداف و منافعی تلقی می شوند که افراد را برای حرکت و عمل برمی انگیزند .این جهت گیری های ارزشی می توانند ابعاد مختلفی نظیر جهت گیری های اقتصادی و غیراقتصادی داشته باشند(گل پرور، علی محمدی و عریضی، ۱۳۸۷) .
براساس فعالیت های پیشگامانه  مک کلین توک[۲] و دی کرمر[۳] نیز جهت گیری ارزشی اجتماعی، همان تفاوتهای فردی در نحوه ارزیابی افراد از پیامدهایی است که نصیب خود آن ها و دیگران می شود. درچارچوب چنین الگویی، افراد به لحاظ ارزشی به عنوان افراد معطوف به اجتماع یا معطوف به خود طبقه بندی می شوند؛ افراد معطوف به اجتماع، به دنبال به حداکثر رساندن پیامدها و منافع مشترک همگانی هستند ولی افراد معطوف به خود بدون توجه به تلاشی که دیگران همزمان برای خود انجام می دهند، در پی به حداکثر رساندن منافع و پیامدهای خود هستند (میرفردی، احمدی، بلداجی؛ ۱۳۸۹).
شوارتز و باردی[۴] (۲۰۰۱)، به بررسی شباهت های بین فرهنگی ارزش ها پرداخته اند و در نهایت عنوان کرده- اند که ارزش های خیرخواهی، جهانی بودن و خود رهبری به طور پایدار در همه فرهنگ ها به عنوان ارزشهای پایدار و مطلوب ارزیابی شده اند.شوارتز و باردی (۲۰۰۱) این سه ارزش را ارزش های همگانی فرهنگی نامیده اند و هم راستا با نظریه مازلو (۱۹۵۹) اظهار می کنند که ارزش های خود رهبری، خیر خواهی و جهانی بودن با نیاز به خود شکوفایی در ارتباط هستند. در همین راستا آبوت و چارلز[۵] (۲۰۰۵) نتیجه گیری می کنند که اگر چنین تمایل عمومی برای مطلوب شمردن این ارزش های همگانی وجود داشته باشند بنابراین سازمان هایی که این ارزش ها را می پذیرند به افزایش انگیزش و عملکرد کارکنان دست می یابند.
اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به اینکه جامعه ی امروز جامعه سازمانی است، بسیاری از دانشمندان معتقدند که ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان به شکل های مختلف و با اهداف گوناگون تاسیس و سازماندهی می شود، بدون تردید همه  این سازمان ها بر پایه تلاش های جسمی و روانی نیروی انسانی قرار دارند و هدایت می شوند. بطوری که می توان گفت نیروی انسانی متعهد به سازمان می تواند ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جابجایی باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد(بهرامی، امام رضایی، ستار، عزت آبادی، ۱۳۸۹).
از طرفی نگرش ها و  معیارهای فردی متعددی در رابطه با فعالیت های شغلی وجود دارد و این نگرش ها با ارزش های اساسی هر فرد در ارتباط هستند که از مهم ترین آنها می توان به خشنودی شغلی ، دلبستگی شغلی  و تعهد سازمانی اشاره کرد(میچل، ۱۹۹۰). بسیاری از محققان معتقدند که اگر سازمان بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن، راهبردی مطلوب، ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب، به طور کامل به اهداف خود نائل گردد، نیازمند نیروی انسانی کارآمد و متعهد می باشند(رضائیان، ۱۳۹۱).بنابراین،توجه به تفاوت های فردی و نظام ارزشی افراد  و رابطه آن با تعهد سازمانی منجر به شکل گیری پژوهش حاضر گردیده است.
۱-۴. هدف اصلی پژوهش
بررسی رابطه ی تعهد سازمانی و جهت گیری ارزشی در مدیران  و دبیران دبیرستان های شهر گرمسار.
۱-۵. اهداف فرعی پژوهش

 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش نظری در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش اقتصادی در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش هنری در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش اجتماعی در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی وارزش سیاسی در مدیران و دبیران شهر گرمسار.
 • بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارزش مذهبی در مدیران و دبیران شهر گرمسار.

۱-۶. اهداف کاربردی
با توجه به تاثیرگزاری معلمان  و مدیران  شاغل در آموزش و پرورش بر ارزش های نسل آینده و همچنین فقدان تحقیقات مکفی در این زمینه، در پژوهش حاضر به بررسی و شناخت ارزش های معلمان و مدیران پرداخته ایم، تا از این طریق بتوان جهت گیری ارزشی را در مدیران و معلمان دبیرستانی شناسایی کرد و در صورت نیاز اقدام به برنامه ریزی در جهت اصلاح و بهبود آنها کرد. همچنین، دیگر متخصصانی که در حیطه روان شناسی صنعتی سازمانی کار می کنند را نیز می توان از جمله کاربران این تحقیق دانست.
۱-۷. فرضیه های پژوهش
با تو جه به موضوع پژوهش حاضر می توان فرضیه پژوهش حاضر را به شکل زیر عنوان کرد:

 • بین تعهد سازمانی و ارزش نظری رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش اقتصادی رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش هنری رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش اجتماعی رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش سیاسی رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و ارزش مذهبی رابطه ی معناداری وجود دارد.

۱-۸. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۸-۱. تعریف مفهومی متغیرها
جهت گیری ارزشی: مجموعه ای از گرایش ها و معیارها نزد افراد در موقعیت های مختلف اجتماعی است که هدف های کلی را در زندگی تعیین می کند و در رفتار عملی و لفظی فرد متجلی می شود( اکرامی و همکاران، ۱۳۹۰).
تعهد سازمانی: تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی ، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را نشان می- دهد(مقیمی، ۱۳۸۰).
تعهد احساسی و عاطفی: که به تعلق عاطفی کارکنان به سازمان، احساس یگانگی آنان با سازمان و حضور فعال آنان در سازمان اشاره دارد. معمولاً کارکنانی که ازتعهد احساسی برخوردارند، تمایل دارند تا در سازمان باقی بمانند و این امریکی از آرزوهایشان است(ام سی کنا،۲۰۰۵ ).
تعهد مستمر: درارتباط با مزایا و هز ینه هایی است که مربوط به ماندن در سازمان یا ترک کردن آن است. در واقع این تعهد بیان کننده یک محاسبه است که از آن به عنوان تعهد عقلانی نیز یاد می کنند. معمولاً کارکنانی که دارای تعهد مستمر هستند، تا زمانی دردرون سازمان باقی می مانند که ترک سازمان هزینه گزافی برای آن ها داشته باشد (همان منبع).
تعهد هنجاری: که به الزام یا وظیفه کارکنان به ماندن در سازمان اشاره دارد. پس کارکنان تا زمانی در سازمان باقی خواهند ماند که ازنظر آنان ماندن در سازمان کار درست و مناسبی باشد(همان منبع).
۱-۸-۲. تعریف عملیاتی متغیرها
جهت گیری ارزشی:  نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه نظام های ارزشی آلپورت ورنون و لیندزی بدست می آورند.
تعهد سازمانی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مییر بدست می آورند.
تعهد احساسی و عاطفی:  نمره ای که فرد از گویه ۱ تا ۸ پرسشنامه تعهد سازمانی  بدست می آورد.
تعهد مستمر: نمره ای که فرد از گویه ۹ تا ۱۶ پرسشنامه تعهد سازمانی  بدست می آورد.
تعهد هنجاری: نمره ای که فرد از گویه ۱۷ تا ۲۴ پرسشنامه تعهد سازمانی  بدست می آورد.
 
 
 
 
[۱] – Crosswell & Elliott
[۲]-  Mc Clintock
[۳] – Mc Clintock
[۴] – Schwartz&Bardi
[۵] – Abbott&  Charles

تعداد صفحه:۸۶

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر  

 پایان نامه رشته  روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
 
دانشکده ی تحصیلات تکمیلی، گروه روانشناسی
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد
گرایش بالینی
عنوان:
بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و سبک­های تفکر در پیش بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر
 
سال ۹۴-۹۳
فهرست
چکیده ۸
فصل یکم: مقدمه پژوهش. ۹
۱-۱ مقدمه. ۱۰
۱-۲ بیان مسئله. ۱۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش. ۱۶
۱-۴ اهداف پژوهش. ۱۶
۱-۴-۱ هدف اصلی ۱۶
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۱۶
۱-۵ سوال های پژوهش. ۱۷
۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی ۱۷
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی ۱۷
۱-۶-۱-۱ سندرم روده تحریک پذیر. ۱۷
۱-۶-۱-۲ ویژگی های شخصیت. ۱۷
۱-۶-۱-۳ سبک های تفکر. ۱۸
۱-۶-۱-۴ کیفیت زندگی ۱۸
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی ۱۸
فصل دوم: پیشینه پژوهش. ۲۰
۲-۱ شخصیت. ۲۱
۲-۱-۱ نظریه های شخصیت. ۲۲
۲-۱-۱-۱ نظریه بقراط ۲۲
۲-۱-۱-۲ نظریه کرچمر. ۲۳
۲-۱-۱-۳ رویکرد صفات. ۲۳
۲-۱-۲ تیپ های روانشناختی یونگ. ۲۵
۲-۱-۳ عوامل پنج گانه شخصیت. ۲۶
۲-۱-۳-۱ روان نژندی N 26
۲-۱-۳-۲ برونگرایی  E 27
۲-۱-۳-۳  انعطاف پذیری O. 28
۲-۱-۳-۴ دلپذیر بودنA 29
۲-۱-۳-۵  مسئولیت پذیری وبا وجدان بودنC 29
۲-۱-۴ شخصیت و کیفیت زندگی ۳۰
۲-۲ سندرم روده تحریک پذیر. ۳۲
۲-۲-۱ تظاهرات بالینی ۳۳
۲-۲-۲ معیارهای تشخیصی ۳۵
۲-۲-۳ معیارهای تشخیصی روم ۳. ۳۶
۲-۲-۴ برخورد تشخیصی ۳۷
۲-۲-۵ پاتوفیزیولوژی سندرم روده تحریک پذیر. ۳۸
۲-۲-۵-۱ حرکات دستگاه گوارش. ۳۹
۲-۲-۵-۲ افزایش حساسیت احشایی آوران. ۳۹
۲-۲-۵-۳ التهاب میکروسکوپیک. ۴۱
۲-۲-۵-۴ سندرم روده تحریک پذیر بعد از عفونت. ۴۲
۲-۲-۵-۵ اختلال عملکرد روانی ۴۳
۲-۲-۵-۶ سایر مکانیسم های احتمالی ۴۴
۲-۲-۶ درمان. ۴۴
۲-۲-۶-۱ اصول کلی ۴۴
۲-۲-۶-۲ ارتباطات درمانی ۴۵
۲-۲-۶-۳ آموزش بیمار. ۴۵
۲-۲-۶-۴ اصلاح رژیم غذایی ۴۵
۲-۲-۶-۵ درمانهای روانی- اجتماعی ۴۶
۲-۲-۶-۶ درمان دارویی ۴۷
۲-۲-۶-۶-۱ داروهای آنتی اسپاسمودیک. ۴۷
۲-۲-۶-۶-۲ داروهای ضد افسردگی ۴۸
۲-۲-۶-۶-۳ داروهای ضد اسهال. ۴۹
۲-۲-۶-۶-۴ بنزودیازپین ها ۵۰
۲-۲-۶-۶-۵ آنتاگونیستهای گیرنده ۳هیدروکسی تریپتامین(سروتونین) ۵۰
۲-۲-۶-۶-۶ آگونیستهای گیرنده ۴هیدروکسی تریپتامین(سروتونین) ۵۰
۲-۲-۶-۶-۷ لوبی پروستون. ۵۱
۲-۲-۶-۶-۸ آگونیستهای گوانیلاتسیکلاز. ۵۱
۲-۲-۶-۶-۹ آنتی بیوتیکها ۵۲
۲-۲-۶-۶-۱۰ درمانهای جایگزین ۵۲
۲-۳ سبک های تفکر. ۵۳
۲-۳-۱ تفکر. ۵۳
۲-۳-۲ انواع تفکر. ۵۳
۲-۳-۲-۱ تفکر منطقی ۵۳
۲-۳-۲-۲ تفکر انتقادی ۵۴
۲-۳-۲-۳ تفکر خلاق ۵۵
۲-۳-۳ سبک تفکر. ۵۸
۲-۳-۵ انواع سبک‌ها ۶۰
۲-۳-۶ انواع سبک‌های تفکر. ۶۲
۲-۳-۶-۱ سبک‌های تفکر هریسون و برامسون. ۶۳
۲-۳-۶-۲ سبک‌های تفکر رابرت جی و استرنبرگ. ۶۳
۲-۳-۶-۲-۱ بخش عملکرد‌ها ۶۳
۲-۳-۶-۲-۲ سطوح ۶۴
۲-۳-۶-۲-۳ یادگیری‌ها ۶۴
۲-۳-۶-۲-۴ اشکال. ۶۴
۲-۳-۶-۲-۵ حوزه‌ها ۶۴
۲-۴ کیفیت زندگی ۶۸
۲-۴-۱ تعاریف. ۶۸
۲-۴-۲  بررسی نظریه های مختلف در مورد کیفیت زندگی ۷۰
۲-۴-۲-۱ نظریه های مبتنی بر فرد و خانواده ۷۰
۲-۴-۲-۲ نظریه های روانشناختی ۷۲
۲-۴-۲-۳ نظریههای انسان شناسی ۷۲
۲-۴-۳ مدلهای مطرح در بحث کیفیت زندگی ۷۴
۲-۴-۳-۱ مدل فلس وپری ۷۴
۲-۴-۳-۲ مدل فرایند ارزیابی کیفیت زندگی دی و جانکی ۷۴
۲-۴-۳-۳ مدل مفهومی فرانز. ۷۵
۲-۴-۳-۴ مدل مفهومی فرل. ۷۶
۲-۴-۴ ابعاد کیفیت زندگی ۷۶
۲-۴-۴-۱ بعد جسمانی ۷۶
۲-۴-۴-۲ بعد روانی ۷۶
۲-۴-۴-۳ بعد اجتماعی ۷۷
۲-۴-۴-۴ بعد محیطی ۷۸
۲-۵ بررسی پژوهشهای موجود ۸۰
فصل سوم: روش پژوهش. ۸۶
۳-۱ روش پژوهش. ۸۷
۳-۲ معرفی متغییرها ۸۷
۳-۳ جامعه آماری ۸۷
۳-۴  نمونه آمار. ۸۷
۳-۵ روش نمونه گیری ۸۷
۳-۶ ابزار پژوهش. ۸۸
۳-۶-۱ پرسشنامه ۵ عاملی NEO-FFI 88
۳-۶-۲ پرسشنامه سبک های تفکرTSI 88
۳-۶-۳ پرسشنامه IBS-QOL 89
۳-۷ شیوه اجرا ۸۹
۳-۸ روش های تحلیلی آماری ۹۰
فصل چهارم: یافته های  پژوهش. ۹۱
۴-۱ آمار توصیفی ۹۲
۴-۲ آمار استنباطی ۹۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۱۲
۵-۱ بحث و نتیجه گیری ۱۱۳
۵-۲ محدودیت‏ها ۱۲۶
۵-۳ پیشنهادات. ۱۲۶
۵-۳-۱ پیشنهادات پژوهشی ۱۲۶
۵-۳-۲ پیشنهادات کاربردی ۱۲۶
فهرست منابع. ۱۲۷
منابع فارسی ۱۲۸
منابع غیر فارسی ۱۳۶
پیوست. ۱۴۱
پیوست ۱ : پرسشنامه ویژگی های شخصیتی ۱۴۲
پیوست ۲ : پرسشنامه سبک های تفکر. ۱۴۴
پیوست ۳ : پرسشنامه کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر. ۱۴۷
فهرست جداول
جدول ۱: شاخصهای توصیفی سن و مدت زمان ابتلا به سندروم روده تحریک پذیر آزمودنیها ۹۲
جدول ۲: شاخصهای توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها ۹۳
جدول ۳: شاخص توصیفی وضعیت تاهل آزمودنیها ۹۳
جدول ۴: شاخص توصیفی وضعیت تحصیلی آزمودنیها ۹۴
جدول ۵: شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی، سبکهای تفکر، کیفیت زندگی آزمودنیها. ۹۴
جدول ۶: شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی آزمودنیها. ۹۵
جدول ۷: شاخصهای توصیفی سبکهای تفکر آزمودنیها ۹۶
جدول ۸: ضریب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی مبتلایان به IBS 97
جدول۹ : ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده ویژگی های شخصیتی آزمودنیها. ۹۸
جدول ۱۰: ضریب همبستگی بین سبکهای تفکر و کیفیت زندگی مبتلایان به IBS 99
جدول ۱۱: ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده سبکهای تفکرآزمودنیها. ۱۰۰
جدول ۱۲: همبستگی داخلی بین ویژگیهای شخصیتی در افراد مبتلا به IBS . 101
جدول ۱۳: همبستگی داخلی بین سبک تفکر قانونی با دیگر سبکهای تفکر در افراد مبتلا IBS. 102
جدول ۱۴: همبستگی داخلی بین سبک تفکر اجرایی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا IBS. 103
جدول ۱۵: همبستگی داخلی بین سبک تفکر قضایی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS . 104
جدول ۱۶: همبستگی داخلی بین سبک تفکر کلی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS . 105
جدول ۱۷: همبستگی داخلی بین سبک تفکر جزعی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS. 106
جدول ۱۸: همبستگی داخلی بین سبک تفکر آزاداندیش با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS. 107
جدول ۱۹: همبستگی داخلی بین سبک تفکر محافظه کار با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS. 108
جدول ۲۰: همبستگی داخلی بین سبک تفکر سلسله مراتبی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS. 109
جدول ۲۱: همبستگی داخلی بین سبک تفکر سلطنتی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS . 110
جدول ۲۲: همبستگی داخلی بین سبک تفکر اولگاریشی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS. 110
جدول ۲۳: همبستگی داخلی بین سبک تفکر آنارشیست با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS. 111
جدول ۲۴: همبستگی داخلی بین سبک تفکر درونی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS 111
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و سبک­های تفکر در پیش بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر اجرا گردید. جامعه پژوهش شامل افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر ساکن کرمانشاه بود. نمونه گیری به صورت بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرِ در دسترس با شرط داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن بود. از ۴۰۰ نفر آزمودنی­ خواسته شد پرسشنامه­های ویژگی­های شخصیتی(NEO-FFI)، سبک­های تفکر(TSI) و پرسشنامه کیفیت زندگی(IBS-QOL) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‏ها از شاخص‏های آماری توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی رابطه متغییرها از تحلیل رگرسیون در نرم افزار spss-16 استفاده شده است. نتایج پژوهش رابطه معناداری بین ویژگی­های شخصیتی و سبک های تفکر با کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر را نشان داد. و در نتیجه به سوال­­های پژوهش پاسخ داده شد و بر اساس ویژگی­های شخصیتی و سبک های تفکر  کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر پیش بینی شد.
واژگان کلیدی: ویژگی­های شخصیتی، سبک­های تفکر، کیفیت زندگی ،مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر، کرمانشاه، IBS
فصل یکم: مقدمه پژوهش
۱-۱ مقدمه
بسیاری از جوامع به سبب بهبود وضعیت بهداشت محیط، بهداشت فردی و سایر معیارهای بهداشتی مثل واکسیناسیون، شاهد ریشه کنی، حذف و کاهش چشمگیر در وقوع بیماری­های واگیر بوده ­اند ولی از طرفی به دلیل تغییرات در الگوی زندگی، الگوی تغذیه، الگوهای رفتاری، پیدایش عوامل خطر فیزیکی و شیمیایی، گسترش زیاد بیماری های غیر واگیر رخ داده است. بیماری های گوارشی یکی از مهم­ترین و شایع­ترین بیماری­های مزمن غیرواگیر است. اختلالات گوارشی بار اقتصادی و فشار روانی زیادی را به جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی تحمیل می­ کنند. از بین انواع اختلالات گوارشی، دردهای راجعه شکم وسندرم روده تحریک پذیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند چرا که بر اساس مطالعات مبتنی بر جامعه، شیوع زیادی داشته اند (درد های شکمی ۱۰درصد و سندرم روده تحریک پذیر۱۳ درصد) (ملک زاده و همکاران، ۲۰۰۹). سندرم روده تحریک پذیر(IBS)[1] از شایع­ترین بیماری­های گوارشی است که افراد مبتلا با طیف وسیعی از علائم گوارشی و غیر گوارشی به پزشکان مراجعه می­ کنند هر چند مجموعه علائم درد مزمن شکمی و تغییرات اجابت مزاج شایع­ترین شکایات دراین بیماران می­باشد (لانگ استرت و تامپسون و چِی، ۲۰۰۶). سندرم روده تحریک پذیر جزوه اختلالات تهدید کننده حیات نیست و نه نیاز به جراحی دارد و نه باعث کاهش بقای بیماران می­شود. این ویژگی ممکن است منجر به دست کم گرفتن تاثیر بالقوه این سندرم به عنوان مشکل سلامت واقعی شود که می تواند تاثیر جدی بر فعالیت­های روزانه و کیفیت زندگی بیمار بگذارد(مونیکس[۲]،۲۰۱۱). علائم سندرم روده تحریک پذیر تمایل دارند در طول زمان تغییر کنند. شدت علائم هم تفاوت دارند و به طور واضح می ­تواند کیفیت زندگی این افراد را مختل کند و منجر به هزینه های مراقبتی بالا شود (لانگو و همکاران، ۲۰۱۲). این سندرم در همه جهان شایع است و حدود ۲۰ درصد از بزرگسالان در ایران به سندرم روده تحریک پذیر مبتلا هستند و بیش از ۳ میلیون از مراجعات سالانه به متخصصین گوارش مربوط به علائم و نشانه­ های سندرم روده تحریک پذیر است(سایت سندرم روده تحریک پذیر، ۲۰۱۳). شیوع این بیماری در افراد جوان بیشتر است هر چند که مطالعات مبتنی بر جامعه نشان داده است که شیوع سندرم روده تحریک پذیر با افزایش سن بیشتر می­شود و به نظر می­رسد که این بیماری در افراد مسن اغلب تشخیص داده نمی­ شود یا کمتر تشخیص داده می­شود و یا به عنوان بیماری دیگری تقسیم بندی می­شود. در بیشتر مطالعات نسبت ابتلا زنان به مردان، ۲ به ۱ است و شیوع این سندرم درنژاد سفید و سیاه برابر است (فلدمن[۳] و همکاران، ۲۰۰۶).
آنچه بیش از همه در نظریات روانشناسان در مباحث شخصیت مورد توجه قرارگرفته است تفاوت‏های فردی است. یعنی ویژگی‏های یک فرد را از فرد دیگر متمایز می‏کند هرانسان آمیزه‏ای از سه ویژگی نوعی فرهنگی-فردی را تشکیل می‏دهد. (آلپورت[۴]، ۱۹۶۱) معتقد است شخصیت سازمان پویایی از سیستم های روان تنی فرد است که رفتار و افکار خاص تعیین میکند. ابعاد پنچگانه شخصیت شامل: روان رنجورخویی، برون‏گرایی، پذیرا بودن، سازگاری، مسؤلیت‏پذیری است(جان[۵]،۱۹۹۰، بهنقلاز پروین)
از نظر استرنبرگ[۶]، سبک تفکر عبارت است از شیوه ترجیحی تفکر. سبک بر چگونگی ارتباط برقرار نمودن افراد، مشکل گشائی‌ها و ربط یافتن آنها با یکدیگر تاثیر بسزایی دارد. برای تشخیص سبک تفکر دیگران سه راه مشخص وجود دارد: مشاهده رفتار در هنگام پرداختن به امور، پرسش از دیگران درباره چگونگی ادراک آنها از سبک اشخاص و تکمیل نمودن یک یا چند پرسشنامه روانشناسی(هنری[۷]، ۲۰۰۱). از نظر استرنبرگ سیزده سبک تفکر وجود دارد که به پنج بُعد قابل تفکیک هستند شامل: کارکردها (شامل سبک­های تفکر قانونی، اجرایی، قضایی)، شکل­ها (شامل سبک­های تفکر سلسله مراتبی، اولگاریشی، سلطنتی، آنارشیست)، سطح­ها (شامل سبک­های تفکر کلی و جزعی)، حوزه­ها (شامل سبک­های درونی و بیرونی)، گرایش­ها (شامل سبک­های تفکر آزاداندیش و محافظه کارانه).
امروزه بررسی کیفیت زندگی، ابعادی مانند سلامت جسمی، آسایش روانی، روابط اجتماعی و روابط فامیلی، خودپنداره، استقلال، عدم وابستگی به محیط، وضعیت اقتصادی و مسکن، تحصیل، اوقات فراغت را شامل می­شود.(مجله دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات بهداشتی)
در ایران هزینه های سالانه سندرم روده تحریک پذیر در مطالعه ای که توسط روشندل و همکارانش (۲۰۱۰) انجام شده است ارزیابی شده که در این مطالعه هزینه کل سالانه سندرم روده تحریک پذیر ۸/۲ میلیون دلار برای جمعیت بالغ شهری برآورد شده است که بار سنگینی بر اقتصاد ایران، به عنوان کشور در حال توسعه محسوب می شود .
با توجه به ازمان این سندرم، شیوع بالای آن در جوانان و بار بیماری آن بر فرد، خانواده و سیستم بهداشت و درمان کشور، تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک سندرم روده تحریک پذیر در جامعه ایرانی و شناخت بیشتر از بیماری در جامعه، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و سبک­های تفکر بر کیفیت زندگی مبتلایان بر سندرم روده تحریک پذیر انجام شده است. نتایج این پژوهش می ­تواند متخصصان را در انجام مداخله­های مناسب و ضروری جهت ارتقای کیفیت زندگی و همچنین پیش بینی و پیشگیری شیوع این بیماری بر اساس عوامل روانشناختی در جامعه ی ایرانی یاری نماید.
۱-۲ بیان مسئله
سندرم روده تحریک پذیر از شایعترین اختلالات گوارشی است (تامپسون و اروین و همکاران، ۲۰۰۲)، به طوری که در هر زمان حدود ۱۰تا۲۰ درصد از افراد بالغ جامعه به علائمی منطبق با این تشخیص مبتلا می باشند و درصد عمده ای از مراجعات به متخصصین گوارش و همچنین پزشکان عمومی را به خود اختصاص داده است. در آمریکا سالانه هشت بیلیون دلار درآمد کشور صرف هزینه­ های بهداشتی این بیماری می­شود (میتچل و دورسمن، ۱۹۸۷)، شیوع بالای این اختلال و طیف سنی درگیر که اکثراً شامل افراد جوان و نیروهای فعال جامعه است از دیگر علل توجیه کننده زیانهای ناشی از آن محسوب می­شود. بیماران مبتلا سه برابر افراد غیرمبتلا برای مشکلات گوارشی و غیرگوارشی به پزشک مراجعه می­ کنند (بوروم، ۲۰۰۱)، به این ترتیب سندرم روده تحریک پذیر شایع­ترین تشخیص در بیماران گوارشی و از جمله ده علت اصلی مراجعه به پزشکان عمومی(زمان ، ۲۰۰۲) و هفتمین تشخیص سرپایی شایع می­باشد.(یامادا ، آلپرس ، لاینه ، ۲۰۰۳)،  بر اساس مطالعات جمعیتی به عمل آمده شیوع آن در ایران از حدود ۵/۳ درصد تا ۸/۵ درصد گزارش شده است، لیکن به نظر می­رسد شیوع بیماری در اقشار خاصی بالاتر باشد، به طوری که در مطالعه­ای بر روی دانشجویان پزشکی به عمل آمد شیوع سندرم روده تحریک پذیر حدود ۵/۱۸ درصد گزارش شده است (قنادی و امامی و همکاران، ۲۰۰۵؛ مسررتی و صابری و همکاران، ۱۹۹۵).
اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف اصلی
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و سبک­های تفکر در پیش ­بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر در شهرستان کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ است.
۱-۴-۲ اهداف فرعی

 • تعیین سهم ویژگی­های شخصیتی در پیش ­بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر.
 • تعیین سهم سبک های تفکر در پیش بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر.
 • تعیین سهم ویژگی­های جمعیت شناختی در پیش ­بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک­پذیر.
 • تعیین همبستگی داخلی زیرمقیاس­های، ویژگی های شخصیتی و سبک های تفکر در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر.
 • تعیین نمره میانگین کیفیت زندگی افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در کرمانشاه

۱-۵ سوال های پژوهش

 • آیا ویژگی­های شخصیتی توان پیش ­بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر را دارد؟
 • آیا سبک­های تفکر توان پیش ­بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر را دارد؟
 • آیا بین زیرمقیاس­های ویژگی­های شخصیتی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر همبستگی داخلی وجود دارد؟
 • آیا بین زیرمقیاس­های سبک­های تفکر در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر همبستگی داخلی وجود دارد؟
 • میانگین کلی نمره کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیرِ کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ چه مقدار است؟
 • آیا بین ویژگی­های جمعیت شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر رابطه ای وجود دارد؟

۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی
۱-۶-۱-۱ سندرم روده تحریک پذیر
تامپسون[۸] بنیانگذار معیارهای تشخیصی و بالینی روم­۲ اینطور عنوان کرد که سندرم روده تحریک پذیر یکی از شایع­ترین اختلالات گوارشی است که با درد شکمی مزمن و تغییر اجابت مزاج در غیاب هر گونه اختلال عضوی مشخص می­شود.(تامپسون و اروین و پری و رانس، ۲۰۰۲)
۱-۶-۱-۲ ویژگی های شخصیت
شخصیت تعاریف بسیار زیادی دارد آنچنان که آلپورت[۹] بیش از ۵۰ تعریف شخصیت را بررسی کرد و بعد تعریف خود را از شخصیت این چنین ارائه داد ” شخصیت سازمان پویایی از نظام­های جسمی-روانی در فرد است که رفتار و افکار ویژه او را تعیین می­ کند “.
ویژگی­های شخصیتی از نظر مک گرا و موسکا[۱۰] شامل پنج مولفه­ی: روان رنجورخویی در برابر ثبات هیجانی ، برون گرایی در برابر درون گرایی، انعطاف پذیری در برابر تجربه­ها یا اندیشه­ها، دلپذیر بودن، مسولیت پذیری یا گرایش به کار است.
۱-۶-۱-۳ سبک های تفکر
به گفته­ی ژانگ[۱۱] (۲۰۰۰) سبک­های فکری به شیوه ­های ترجیحی افراد در استفاده از توانایی­های آنها اشاره می­ کند.
از نظر استرنبرگ[۱۲] سیزده سبک تفکر وجود دارد که به پنج بُعد قابل تفکیک هستند شامل:

 1. کارکردها (شامل سبک های تفکر قانونی ، اجرایی و قضایی)
 2. شکل ها ( شامل سبک های تفکر سلسله مراتبی ، اولگاریشی ، سلطنتی و آنارشیست )
 3. سطح ها ( شامل سبک های تفکر کلی و جزعی)
 4. حوزه ها (شامل سبک های درونی و بیرونی)
 5. گرایش ها ( شامل سبک های تفکر آزاداندیش و محافظه کارانه).

۱-۶-۱-۴ کیفیت زندگی
امروزه بررسی کیفیت زندگی، ابعادی مانند سلامت جسمی، آسایش روانی، روابط اجتماعی و روابط فامیلی، خودپنداره، استقلال، عدم وابستگی به محیط، وضعیت اقتصادی و مسکن، تحصیل، اوقات فراغت را شامل می­شود (مجله دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات بهداشتی).
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی
سندرم روده تحریک پذیر: در این پژوهش منظور از سندرم روده تحریک پذیر نمره­ای است که فرد در معیارهای تشخیصی روم۳ (Rome III) بدست آورده است.
ویژگی­های شخصیتی: در این پژوهش منظور از ویژگی­های شخصیتی نمره­ای است که فرد در پرسشنامه پنج عاملی نئو (NEO  )[۱۳] بدست آورده است.
سبک­های تفکر: در این پژوهش منظور از سبک­های تفکر نمره­ای است که فرد در پرسشنامه سبک­های تفکر( TSI)[14]  کسب کرده است.
کیفیت زندگی: در این پژوهش منظور از کیفیت زندگی نمره­ای است که فرد در پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی (IBS-QOL  )[۱۵] بدست آورده است.
[۱]Irritable Bowel Syndrome
[۲] Monnikes H
[۳] Feldman M
[۴] Alport
[۵] John
[۶] Sternberg
[۷] henry
[۸]. Tompson WG
[۹] . Alport
[۱۰] . Mackgra and Moska
[۱۱] . Zhang LF
[۱۲] . Sternberg RJ
[۱۳] . NEO Personality Inventory
[۱۴] . Thinking Style Inventory
[۱۵] . Irritable Bowel Syndrome-quality of Life Questionnaire

تعداد صفحه:۱۵۴

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه بین سبک های تربیتی والدین با مهارت اجتماعی

 پایان نامه رشته  روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم تحقیقات
هرمزگان
 
پایان نامه : روان شناسی عمومی(M.A)
گرایش: روان شناسی عمومی
 
عنوان:
بررسی رابطه بین سبک های تربیتی والدین با مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی شهر منوجان در سال تحصیلی ۹۳- ۱۳۹۲
 
سال تحصیلی۱۳۹۳-۱۳۹۲
فصل اول:کلیات تحقیق
چکیده۱
مقدمه.۳
۱-۱- بیان مسأله۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق۸
۱-۳- اهداف تحقیق .۱۱
۱-۳-۱-هدف کلی۱۱
۱-۳-۲-اهداف فرعی۱۱
۱-۴-فرضیه های تحقیق۱۲
۱-۵-  سؤالات تحقیق.۱۲
۱-۶- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.۱۲
۱-۶-۱- تعاریف مفهومی۱۲
۱-۶-۲-تعاریف عملیاتی .۱۳
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)
مقدمه  ۱۶
۲-۱- مبانی نظری سبک های فرزند پروری۱۶
۲-۱-۱- خانواده.۱۶
۲-۱-۲- اهمیت و ضرورت خانواده.۱۸
۲-۱-۳- وظایف خانواده۱۸
۲-۱-۴- ارزشهای تربیتی خانواده.۲۰
۲-۱-۵- تاثیر خانواده بر فرزند.۲۰
۲-۱- ۶- سبکهای فرزند پروری.۲۲
۲-۱-۶-۱-  والدین قاطع و اطمینان بخش (مقتدر منطقی).۲۲
۲-۱-۶-۲- والدین مستبد و دیکتاتور.۲۳
۲-۱-۶-۳- والدین سهل‌گیر (آزادگذار)۲۵
۲-۱-۷- عوامل تاثیر گذار بر تربیت فرزندان۳۰

 • اختلاف خانوادگی.۳۰

۲-۱-۷-۲- روابط بین خواهران و برادران۳۱
۲-۱-۷-۳-  سن والدین ۳۲
۲-۱-۷-۴-اشتغال مادر.۳۳
۲-۲-مبانی نظری مهارت های اجتماعی۳۴

 • جریان اجتماعی­شدن ۳۴

۲-۲-۲-  مهارتهای اجتماعی۳۶
۲-۲-۳-  عناصر مهارتهای اجتماعی.۳۷
۲-۲-۴- عوامل انتخاب مهارتهای اجتماعی   ۴۰
۲-۲-۴-۱-  تئوریهای رشد .۴۰
۲-۲-۴-۲-  معیارهای اجتماعی ۴۲
۲-۲-۴-۳-  انتخاب رفتارشناختی و رفتارعاطفی۴۳
۲-۲-۵-  ارزیابی و سنجش مهارتهای اجتماعی ۴۴
۲-۲-۶-  تقویت کننده های مهارتهای اجتماعی   .۴۵
۲- ۳-مبانی نظری مشکلات رفتاری ۴۸
۲-۳-۱-  رفتار بهنجار و ناهنجار۴۸
۲-۳-۲-  قضاوت درباره مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان  ۴۸
۲-۳-۳-  طبقه بندی انواع اختلالات رفتاری کودکان.۵۰
۲-۳-۳-۱-  گروهبندی براساس مزاج۵۰
۲-۳-۳-۲-  گروه­بندی براساس رفتارهای اولیه و ثانویه۵۱
۲-۳-۳-۳-  گروه­بندی براساس سن.۵۲
۲-۳-۳-۴-   گروه­بندی براساس سبب­شناسی .۵۳
۲-۳-۳-۵-   گروه­بندی از دیدگاه روانپزشکان و پزشکان .۵۳
۲-۳-۳-۶-   گروهبندی اختلالات رفتاری کودکان توسط گروه ترویج روانپزشکی۵۳
۲-۳-۳-۷-  گروه بندی از دیدگاه متخصصان آموزش و پرورش.۵۴

 • میزان شیوع اختلات رفتاری کودکان و تداوم آن.۵۵
 • علل مشکلات رفتاری کودکان.۵۷

۲-۳-۵-۱-  عوامل مربوط به خود کودک۵۷
۲-۳-۵-۲-  عوامل محیطی۶۰

 • چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر رفتارگرایان.۶۱
 • چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر فروید۶۲
 • چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر شناخت­گرایان.۶۲
 • پیشینه تحقیق ۶۴

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور۶۴
۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده در ایران .۶۸
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
مقدمه.۷۵
۳-۱- نوع تحقیق.۷۵
۳-۲- داده های مورد نیاز۷۶
۳-۳- ابزارهای تحقیق.۷۶
۳-۴- جامعه آماری.۷۹
۳-۵- حجم نمونه و روش نمونه گیری۷۹
۳-۶- انواع متغیرها۷۹
۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل آماری .۸۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
مقدمه.۸۲
۴-۱- توصیف شاخص های دموگرافیک۸۳
۴-۱-۱-توزیع فراوانی جنسیت ۸۳
۴-۲- بررسی وضعیت متغیرها۸۴
۴-۳- بررسی فرضیه‏ های تحقیق.۸۹
۴-۳-۱-بررسی فرضیه ۱.۸۹
۴-۳-۲-بررسی فرضیه ۲۹۱
۴-۳-۳-بررسی فرضیه ۳.۹۳
۴-۳-۴-بررسی فرضیه ۴.۹۵
۴-۳-۵-بررسی فرضیه ۵.۹۷
۴-۳-۶-بررسی فرضیه ۶۹۹
۴-۳-۷-بررسی فرضیه ۷۱۰۱
۴-۳-۸-بررسی فرضیه ۸۱۰۳
فصل پنجم: بحث وتفسیرو نتیجه گیری وجمع بندی
مقدمه.۱۰۶
۵-۱- نتیجه گیری و بحث و بررسی.۱۰۶
۵-۲- محدودیت­های تحقیق ۱۱۱
۵-۳- پیشنهادهای تحقیق۱۱۱
۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی۱۱۱
۵-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۱۱۳
منابع
منابع۱۱۵
منابع غیرفارسی.۱۲۲
پیوست
پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامیریند۱۲۶
پرسشنامه  مهارت اجتماعی.۱۲۸
پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر.۱۳۰
چکیده انگلیسی.۱۳۱
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                         صفحه

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی وضعیت جنسیت پاسخ گویان۸۳

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی وضعیت سبک های تربیتی والدین دانش آموزان.۸۵

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت مهارت های اجتماعی دانش آموزان.۸۶
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی وضعیت مشکلات رفتاری دانش آموزان۸۸
جدول ۴-۵:  ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک های فرزند پروری اقتدار گرایانه و  مهارت های اجتماعی دانش آموزان ۹۰
جدول ۴-۶: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه و مشکلات رفتاری دانش آموزان۹۲
جدول ۴-۷: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری مستبدانه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان۹۴
جدول ۴-۸:  ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری مستبدانه و  مشکلات رفتاری دانش آموزان۹۶
جدول ۴-۹: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مهارت اجتماعی دانش آموزان ۹۸
جدول ۴-۱۰: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مشکلات رفتاری دانش آموزان۹۹
جدول ۴-۱۱: آزمون T برای مقایسه  مهارت های  اجتماعی دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها. ۱۰۲
جدول ۴-۱۲: آزمون T برای مقایسه  میانگین مشکلات  دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها. ۱۰۳
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                                         صفحه
نمودار ۴-۱: توزیع درصد فراوانی جنسیت در میان پاسخگویان.۸۴
نمودار ۴-۲: درصد فراوانی وضعیت سبک های فرزند پروری والدین دانش آموزان.۸۵
نمودار ۴-۳: درصد فراوانی وضعیت مهارت های اجتماعی دانش آموزان۸۶
نمودار ۴-۴: آماره‌های توصیفی وضعیت مهارت های اجتماعی دانش آموزان۸۷
نمودار ۴-۵: درصد فراوانی وضعیت مشکلات رفتاری دانش آموزان.۸۸
نمودار ۴-۶: آماره‌های توصیفی وضعیت مشکلات رفتاری دانش آموزان.۸۹
نمودار ۴-۷: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه و  مهارت های اجتماعی دانش آموزان۹۱
نمودار ۴-۸: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه و  مشکلات رفتاری دانش آموزان۹۳
نمودار ۴-۹: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری مستبدانه و  مهارت های اجتماعی دانش آموزان۹۵
نمودار ۴-۱۰: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری مستبدانه و  مشکلات رفتاری دانش آموزان۹۷
نمودار ۴-۱۱: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و  مهارت های اجتماعی دانش آموزان۹۹
نمودار ۴-۱۲: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و  مشکلات رفتاری دانش آموزان.۱۰۱
نمودار ۴-۱۳: نمودار جعبه ای مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها. ۱۰۲
نمودار ۴-۱۴: نمودار جعبه ای مقایسه مشکلات رفتاری  دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها ۱۰۴
چکیده
امروزه شیوه فرزند پروری والدین، عاملی تعیین کننده و اثر گذار است که نقش مهمی را در آسیب شناسی روانی و رشد کودکان ایفا می کند. بحث در مورد هر یک از مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش ها، رفتارها و شیوه های فرزند پروری والدین، تقریبا غیر ممکن است. هدف این تحقیق مشخص کردن رابطه سبک های تربیتی والدین با مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان منوجان  می باشد.  روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده  و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان  دوره ابتدایی شهرستان منوجان تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران  ۳۶۳ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده از مدارس ابتدایی دختر و پسر انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل سه پرسشنامه، سبکهای فرزند پروری بامبریند با پایایی ۰/۸۱، مهارت های اجتماعی با پایایی ۰/۸۳، اختلا لات رفتاری کودکان راتر با پایایی ۰/۸۴ بود. برای  آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون T استفاده گردید. نتایج نشان داد که ۲۶۳نفر از والدین (۵/۷۲ درصد)، سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه، ۶۶ نفر ( ۱/۱۸ درصد) سبک فرزند پروری مستبدانه و  ۳۴ نفر (۴/۹درصد) سبک فرزند پروری سهل گیرانه داشتند. همچنین از بین ۳۶۳نفر دانش آموز مورد بررسی ، ۶۹نفر (۱۹درصد) مهارتهای اجتماعی پایین و ۲۹۴نفر (۸۱درصد) مهارت اجتماعی بالا داشتند، همچنین ۲۹۶نفر (۵/۸۱درصد) مشکلات رفتاری پایین و ۶۷نفر (۵/۱۸درصد) مشکلات رفتاری بالا داشتند. بین سبک فرزند پروری اقتدار گرایانه و مستبدانه با مهارت های اجتماعی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد. بین سبک  فرزند پروری سهل گیرانه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود ندارد. بین سبک فرزند پروری اقتدار گرایانه و سهل گیرانه با مشکلات رفتاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد. بین سبک فرزند پروری مستبدانه و مشکلات رفتاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر بود و میزان مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر بود.
واژه های کلیدی : سبک های تربیتی والدین، مهارت اجتماعی، مشکلات رفتاری، دانش آموزان
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیقمقدمه:
خانواده، نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود می آورد. کودک در خانواده پندارهای اولیه را درباره جهان فرا می گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می یابد، شیو ه های سخن گفتن را می آموزد، هنجارهای اساسی رفتار را یاد می گیرد و سرانجام نگرش ها، اخلاق و روحیاتش شکل می گیرد و اجتماعی می شود. خانواده محیط مهمی است که با طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی و هیجانی فرزندان ارتباط دارد. خانواده نظام سازمان یافته ای است که بر فرزندان تأثیر می گذارد و روال روزانه و عادی خانواده ها، ارتباطات و تعارضات شان به عنوان منابعی که بر رشد فرزندان مؤثر است مطرح می شود. کودک در فرایند جامعه پذیری با تأثیر از خانواده بسیاری از ارزش ها، باورها و معیارهای رفتاری پذیرفته شده جامعه ی خود را فرا می گیرد و با ورود به دوره های نوجوانی، جوانی و بزرگسالی این فرایند تحت تأثیر جامعه، کامل می گردد. از این رو خانواده و ارتباط والدین و فرزندان از جمله مواردی است که سالها نظرِ صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است.گرمی روابط و عواطف و همچنین پیوند و تعهد عاطفی موجود در بین اعضای خانواده که از ویژگی های اصلی خانواده های منسجم محسوب می شود در فرزندان آن ها این احساس را به وجود می آورد که مورد پذیرش والدین هستند و والدین نسبت به خواسته های آن ها حساس و مسؤول هستند. این مسأله باعث ایجاد آرامش و عدم احساس اضطراب در فرزندان آن ها می شود و در نتیجه فرزندان چنین خانواده هایی ویژگی هایی نظیر رفتارهای انطباقی و سازگارانه، کارآمدی تحصیلی، روابط مؤثر و رفتار بر طبق هنجارهای اجتماعی، افزایش عزت نفس و مهارت های اجتماعی و در نتیجه کاهش اضطراب، استرس و ناامیدی و مشکلات رفتاری کمتری دارند (زیوری رحمان، ۱۳۸۹).
کودکانی که مهارت اجتماعی کافی کسب کرده اند در ایجاد رابطه با همسالان و یادگیری در محیط آموزشی موفق تر از کودکانی هستند که فاقد این مهارت ها می باشند و هم چنین پژوهش هایی اثرات مثبت آموزش مهارت های اجتماعی را بر روند زندگی افراد و کاهش مشکلات رفتاری نشان داده است (تابش، ۱۳۸۶). در حال حاضر که مشکلات کودکان به سرعت در حال افزایش و نیازمند توجه جدی است. جریان رشد طبیعی کودک با رشته تغییرات شناختی، فیزیکی، عاطفی واجتماعی همراه است وشاید نتوان کودکی را یافت که در طول دوره رشد و در جریان سازگاری با تغییرات فوق دچار مشکلاتی نشود، نتیجه مستقیم این مشکلات استرس، تعارض وبه تبع آن مشکلات یادگیری و رفتاری است که کودک تجربه می کند.
با توجه به آسیب پذیری دوره کودکی و از آن جا که در صورت ابتلا به مشکلات رفتاری، همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی کودک تحت تأثیر قرار می گیرد، هرگونه تلاشی که در راستای شناسایی، تشخیص، پیشگیری، کنترل و درمان صورت گیرد و بهداشت روانی جامعه را ارتقا بخشد، ارزشمند است. ازاین رو، لازم است بررسی های وسیع و عمیقی در مورد شناسایی عوامل زمینه ساز مشکلات رفتاری نوجوانان و مهارت های اجتماعی آن ها انجام گیرد (زیوری رحمان، ۱۳۸۹).
بر این اساس در این فصل ابتدا مسأله تحقیق تشریح شده، سپس اهمیت تحقیق و ضرورت انجام آن تشریح شده است، بعد از آن اهداف و فرضیه های تحقیق ذکر شده و در پایان به تعریف متغیرها به دو صورت مفهومی و عملیاتی پرداخته شده است.
۱-۱- بیان مسأله:
اختلال رفتاری یکی از رایج ترین اختلالات دوران کودکی و از عمده ترین دلایل ارجاع به مراکز درمانی است(باررا[۱] و همکاران،۲۰۰۲). این اختلال، الگوی رفتار پایدار با مشخصه پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است (سادوک و سادوک[۲]،۲۰۰۰، ترجمه رصاعی و رفیعی، ۱۳۸۲). کودکان مبتلا  به آن در شدت طرد همسالان، عملکرد ضعیف تحصیلی و افزایش تدریجی رفتار پرخاشگرانه و هم چنین  آماده ابتلا به اختلال های خلقی، مصرف مواد بزهکاری و اختلال شخصیت اجتماعی در بزرگسالی هستند (سادوک و سادوک، ۲۰۰۳). از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد که کودکان مبتلا به اختلال رفتاری بر اساس تجارب اولیه خود، طرحواره ای متخاصم از جهان در ذهن خود شکل داده و بر اساس آن نیات دیگران را غیر دوستانه ارزیابی کرده و با رفتار پرخاشگرانه واکنش نشان می دهند (داج[۳]،۱۹۹۳). هم چنین این کودکان در زمینه کاربرد مهارت های اجتماعی بسیار ضعیف عمل کرده و در مشکلات بین فردی نمی توانند شیوه های مختلفی برای رفع مشکل پیدا کنند(امیری،۱۳۸۱). این مهارت های ضعیف، پیش بینی کننده مشکلات رفتاری بعدی در این کودکان هستند. بنابراین به نظر می رسد افزایش مهارت های اجتماعی و رشد توانائی های مربوط به مدیریت خشم (باررا[۴] و همکاران،۲۰۰۲). و هم چنین تغییر مداخلات پیشگیرانه و درمانی برای کودکان مبتلا، ضروری باشند.
انسان موجودی اجتماعی است و به همین دلیل از لحظه تولد تا آخر عمر در اجتماع به سر می برد و دائما در تعامل با انسان های دیگر می باشد. کارتلج و میلبرن، دریافته اند که در جمع بودن می تواند مشکلات او را مرتفع نماید و به همین منظور همواره یاد می گیرد که چگونه بایستی در جمع زندگی کند و نیاز های خود را ارضا نماید (کارتلج و میلبرن، ۲۰۰۲، ترجمه نظری نژاد، ۱۳۸۵)دوره کودکی اولین و مهمترین دوره زندگی آدمی است در این دوره کودک برای نخستین بار با محیط اطراف خود رابطه برقرار می کند، روابط اجتماعی خود را بنا می کند و از طریق تجربه فعال در محیط به بهترین وجه یاد می گیرد (سیف نراقی،۱۳۷۹).
کودکان با داشتن مهارت های اجتماعی و ارتباطات سالم رشد بهتری می یابند و از منابع حمایتی، عاطفی بیشتری  برخوردار می گردند. حساسیت، زود رنجی و خود نا باوری آنان از بین می رود و بدین وسیله آن ها ارزش واعتبار بیشتری برای خود کسب می کنند و قادر می شوند تا در دنیای پیشرفته و پیچیده کنونی به نحوی زندگی کنند که از آسیب پذیری کمتری برخوردار باشند. نظریه های مختلفی پیرامون فرایند کسب مهارت های اجتماعی وجود دارد که از این بین، نظریه یادگیری- اجتماعی[۵] بیشتر به این مسأله پرداخته است. از دیدگاه یادگیری – اجتماعی،  بندورا[۶] معتقد است علاوه بر تشویق وتنبیه، الگو نیز بر رفتار اجتماعی کودک تاثیر می گذارد. کودکان از طریق مشاهده و تقلید، مهارت های اجتماعی جدید را کسب می کنند (امیری،۱۳۸۶)، این مهارت ها شامل مجموعه ای از توانایی ها هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبت وکارامد را افزایش می دهد، در نتیجه شخص را قادر می سازد بدون اینکه به خود یا دیگران صدمه بزند، مسئولیت های مربوط به نقش خود را بپذیرد، و با چالش ها و مشکلات روزانه زندگی به شکل موثر روبه رو شود. آموزش این مهارت ها به عنوان یک روش عام پیشگیری ازآسیب های فردی واجتماعی مورد تأکید بوده است. یادگیری موفقیت آمیز مهارت های اجتماعی، احساس یادگیرنده را در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قرار می دهد و علاوه بر این، کسب این مهارت ها نگرش دیگران را نیز در مورد فرد تغییر می دهد. به همین خاطر کسب مهارت های اجتماعی هم شخص را تغییر می دهد و هم محیط را و این اصل دو سویه، ارتقای بهداشت روانی را شتابی دو چندان می بخشد (نوشادروان،۱۳۸۶).
– اهمیت و ضرورت تحقیق:
در دنیای کنونی که تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است و هر لحظه به اطلاعات انسآن ها افزوده می شود، به نظر می رسد این دانش افزایی در پاره ای از موارد باعث تنیدگی هایی در زندگی بشر می گردد. نمی توان به طور کلی از تنیدگی­ها دور شد، بلکه بایستی راه های مقابله با آن ها را آموخت (ریچ،[۷]۱۳۸۶). از این رو آموزش مهارت های اجتماعی[۸] به کودکان که در واقع بزرگ سالان آینده هستند، بسیار حائز اهمیت می باشد. رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری افراد یکی از اهداف مهم هر جامعه می باشد و همواره مورد توجه مسئولین، برنامه ریزان و حتی خود افراد بوده است. این مسأله نه تنها در سازگاری اجتماعی با افراد هم سن و سال، خانواده و گروه های اجتماعی نقش مهمی دارد؛ بلکه عامل مهمی است که با بیشتر فعالیت ها و موفقیت های تحصیلی فراگیران می تواند همبستگی مثبتی داشته باشد (فاتحی زاده، ۱۳۸۴). همچنین در عصر امروز و با توجه به پیچیدگی جوامع و بروز ناهنجاری های روانی و رفتاری در بین کودکان و نوجوانان و جوانان، لزوم پرداختن به فرایند اجتماعی شدن آن ها و ارائه راهبردهای صحیح برای تقویت و شکوفایی این پدیده بیش از پیش احساس می شود. تأکید زیاد بر جنبه های نظری، به گونه ای که امروز در آموزش و پرورش ما و دانشگاه ها رایج و متداول است، به دلیل در نظر نگرفتن جنبه های اجتماعی و روانی رشد، کارایی و اثربخشی برنامه های تعلیم و تربیت را کاهش داده و نوسانات رفتاری و شخصیتی را در افراد افزایش داده است. به عبارتی اگر افراد به موازات رشد جسمی و ذهنی از رشد اجتماعی برخوردار نباشند، وقتی قدم به زندگی اجتماعی می گذارند، نمی توانند اهل زندگی کردن باشند. حتی نمی توانند از تحصیلاتی که قبلاً انجام داده اند، استفاده نمایند. همچنین رشد و تکامل اخلاقی فرد با رشد اجتماعی آنان بستگی زیادی دارد و از میزان علاقه ایشان نسبت به معیارها و ارزش های متداول متأثر می شود. به عقیده روان شناسان اخلاق یک امر اجتماعی است و بر فضائل و سجایایی مبتنی است که جامعه مقرر داشته و برای خود پسندیده است (شعاری نژاد،۱۳۷۳).
وودی[۹] (۱۹۶۲)، در کتاب مشکلات رفتاری کودکان می نویسد: کودکی که نمی تواند یا نمی خواهد با هنجارهای مورد قبول اجتماعی سازگاری رفتاری داشته باشد و پیشرفت تحصیلی خود و کوشش های آموزشی همکلاسان  و روابط خود با آنان را در هم می شکند، دچار اختلال رفتاری است. از سوی دیگر اوضاع اجتماعی به سرعت در حال تغییر است که همه این ها تأثیراتی عمیق و جدی بر دنیای روانی و شخصی کودک می گذارد و لزوم آموزش مهارت هایی به کودکان برای سازگاری با این تغییرات را بیش از پیش آشکار می سازد.کودکان فاقد سطوح بالای مهارت های اجتماعی، نه تنها تعامل موفقیت آمیزی با همسالان خود ندارند، بلکه رفتارهای مشکل دار درونی سازی[۱۰] شده (مانند احساس غمگینی، افسردگی، تنهایی). و رفتارهای مشکل دار برونی سازی[۱۱] شده (مانند پرخاشگری، جسمانی یا کلامی، مهار ضعیف خلق و بحث کردن با دیگران). را نیز بیشتر تجربه می کنند. از آن جا که خانواده و محیط های اجتماعی مانند کودکستان و دبستان، تاثیر بسیار مهمی در تحول مهارت های اجتماعی و فرایند اجتماعی شدن کودکان دارند. والدین و مربیان، به عنوان مهمترین منابع اطلاعات درباره رفتار اجتماعی و هیجانی کودکان محسوب می شوند(گنزالز[۱۲]،۲۰۰۷).
پژوهش های وسیعی که در زمینه چگونگی برخورد والدین با کودکان شان و روش های تربیتی والدین اثرات طولانی بر رفتار، عملکرد، انتظارات و در نهایت بر شخصیت افراد در آینده دارند. مثلا تحقیقات نشان می دهد که اگر والدین بسیار سختگیر و دیکتاتور باشند مانع پیشرفت و توسعه کنجکاوی و خلاقیت کودک می شوند والدینی که اجازه نمی دهند کودک ابراز وجود یا اظهار نظر کند مانع بروز استعدادهای بالقوه کودک می شوند و در نتیجه این کودکان در آینده افرادی روان آزرده و پرخاشگر خواهند شد. شیوه ی فرزند پروری به عنوان مجموعه یا منظومه ای از رفتارها تعریف شده است که تعاملات والد- کودک را در طول دامنه ی گسترده ای از موقعیت ها توصیف می کند و فرض بر این است که یک جو تعاملی تاثیر گذار را به وجود می آورد. شیوه ی فرزند پروری، عاملی تعیین کننده و اثر گذار است که نقش مهمی را در آسیب شناسی روانی و رشد کودکان ایفا می کند. بحث در مورد هر یک از مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش ها، رفتارها و شیوه های فرزند پروری والدین، تقریبا غیر ممکن است (علیزاده و آندرایس، ۲۰۰۲).
با توجه به مطالب ذکر شده خلاء موجود در تحقیقات قبلی این می باشد که هیچکدام از تحقیقات گذشته به طور مشخص و تخصصی رابطه سبک های تربیتی والدین با مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری  را نسجیده اند بلکه بیشتر مسأله سازگاری اجتماعی را مد نظر قرار داده اند، بنابراین با توجه به اینکه در این تحقیق رابطه سبک های تربیتی والدین با دو متغیر اساسی مربوط به کودکان یعنی مهارت های  اجتماعی و مشکلات رفتاری را مورد بررسی قرار می دهد در نوع خود تحقیقی نوع و جدید و در یک جامعه جدید یعنی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان منوجان  در سال تحصیلی ۹۱- ۱۳۹۰ می باشد.
بنابراین با توجه به اهمیت و اثرات مشکلات رفتاری فرزندان در جامعه و مهارت اجتماعی آن ها و اهمیت نهاد خانواده و سبک فرزند پروری والدین در تاثیر بر مهارت های اجتماعی و رشد و شکوفایی فرزندان که گردانندگان آینده جامعه می باشند؛ پژوهش پیرامون سبک فرزند پروری و تاثیر آن بر مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری فرزندان ضروری به نظر می رسد. بررسی تاثیر سبک فرزند پروری زمینه ای خواهد بود تا نهاد خانواده از توجه و حمایت شایسته‌ای از جانب مسئولان برخوردار گردد و آگاهی خانواده ها از تأثیر سبک فرزند پروری آنان بر فرزندان شان باعث آگاهی آن ها از این امر مهم و در نتیجه سبب کاهش آسیب در سطح خانواده و جامعه خواهد شد و در نتیجه موجب پرورش استعدادها و استفاده بهینه از منابع انسانی و رشد شکوفایی جامعه و احساس خوشبختی در افراد و کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت اجتماعی شهروندان به خصوص نوجوانان خواهد شد. بدین ترتیب،نتایج مثبت پژوهش حاضر می تواند به غنای یافته های مربوط به خانواده، سبک فرزند پروری و  مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری در کشور منجر شود و شاید بتواند با ارائه راهکارهایی؛ یکی از دلایل نابسامانی عاطفی و روانی در سطح فردی و اجتماعی را کاهش دهد و راه شکوفایی ظرفیت ها و استعدادهای افراد را هموار سازد. آنگاه بتدریج شاهد تحولات عظیمی در بهبود زندگی و کسب سعادت انسان و تحقق کرامت و ارزش والای او خواهیم بود.
۱-۳- اهداف تحقیق:
 
۱-۳-۱-هدف کلی:
     بررسی رابطه بین سبک های تربیتی والدین با مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی شهر منوجان در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲
۱-۳-۲- اهداف فرعی:

 • بررسی رابطه سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه با مهارت های اجتماعی دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه با مشکلات رفتاری دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک فرزند پروری مستبدانه با مهارت های اجتماعی دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک فرزند پروری مستبدانه با مشکلات رفتاری دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک فرزند پروری سهل گیرانه با مهارت های اجتماعی دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک فرزند پروری سهل گیرانه با مشکلات رفتاری دانش آموزان
 • بررسی مهارت های اجتماعی دانش آموزان با توجه به جنسیت آن ها.
 • بررسی مشکلات رفتاری دانش آموزان با توجه به جنسیت آن ها.
 • تعین میزان شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان منوجان.

[۱] – Barrera
[۲] Soduk & soduk
[۳]-Dodge
[۴] Barrera
[۵] .Social learning
[۶] .Bandura
[۷] .Rich
[۸] .Social Skills
[۹] .Woody
[۱۰] .Internalized
[۱۱] .Externalized
[۱۲] – Gonzalez

تعداد صفحه:۱۵۰

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر میزان استرس

 پایان نامه رشته  روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی (M.A)
عنوان :
بررسی تاثیر گروه درمانی شناختیرفتاری بر میزان استرس ورزشکاران    رزمی­کار شهرستان گیلانغرب
 
زمستان ۹۳

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
چکیده.۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسئله. ۵
۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش. ۷
۱-۴-اهداف تحقیق ۸
۱-۴-۱-اهداف کلی تحقیق. ۸
۱-۴-۲-اهداف فرعی ۸
۱-۵-فرضیات پژوهش. ۸
۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲-فرضیه های فرعی ۸
۱-۶-تعریف اصطلاحات مهم. ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تاریخچه استرس. ۱۲
استرس چیست ؟. ۱۳
انواع استرس. ۱۶
عوامل استرس زا ۱۷
فیزیولوژی استرس. ۲۱
مهم ترین واکنش های دفاعی افراد در برابر استرس. ۲۴
مکانیزم های نظم دهی به تنیدگی : ۲۵
شخصیت مقاوم در برابر استرس. ۲۶
روانشناسی استرس. ۲۶
موضع گیری های نظری در خصوص شیوه های مقابله. ۲۷
مدل لازاروس و فولکمن ۲۸
هنر به عنوان روش مقابله. ۳۲
چند شیوه دیگر برای مقابله با استرس. ۳۳
کنترل فشار های روانی در ورزشکاران. ۳۴
علت فشار های روانی در ورزشکاران. ۳۵
سه راه برای تنظیم فشار های روانی ۳۸
تعریف گروه. ۴۰
تاریخچه گروه درمانی ۴۱
ساختار و سازمان گروه. ۴۳
شرایط انتخاب اعضاء ، اندازه ، تعداد جلسات و گروه درمانی ۴۴
ویژگی های رهبر گروه. ۴۶
تعریف روان درمانی گروهی ۴۷
مزیت های روان درمانی گروهی ۴۷
رویکرد گروه درمانی ۴۸
درمان شناختی رفتاری ۴۸
تاریخچه و تکامل درمان شناختی – رفتاری ۵۰
مرحله اول : شکل گیری و رشد رفتار درمانی ۵۱
مرحله دوم : شکل گیری شناخت درمانی ۵۱
مرحله سوم : تلفیق رویکرد های شناختی و رفتاری ۵۲
ویژگی های درمان شناختی – رفتاری ۵۴
روش های جسمانی «رفتاری» ۵۶
بازخورد زیستی ۵۶
آرامش پیش رونده ۵۷
آرامش بدون تنش. ۵۸
برنامه ریزی فعالیت. ۵۸
ایفای نقش. ۵۹
مواجهه تدریجی ، حساسیت زدایی منظم. ۵۹
تکنیک های شناختی ۵۹
پذیرش یا تفکر منطقی ۵۹
روش پیکان نزولی ۶۰
مقیاس فاجعه ۶۰
روش استفاده از آیینه. ۶۱
روش وسوسه شیطان. ۶۱
هدف گزینی ۶۱
متوقف ساختن فکر. ۶۲
اعتماد به نفس. ۶۲
مروری بر تحقیقات مرتبط با پژوهش. ۶۲
پژوهش های خارجی ۶۳
پژوهش های داخلی ۶۵
فصل سوم:روش پژوهش
مقدمه. ۶۹
روش تحقیق و طرح پژوهش. ۶۹
متغیر های مورد مطالعه. ۷۰
جامعه آماری ۷۰
نمونه و روش نمونه گیری ۷۰
ابزار پژوهش. ۷۱
روش ارزیابی و نمره گذاری ۷۱
نحوه ی اجرای پژوهش. ۷۲
چگونگی و ساختار جلسات آموزش. ۷۳
جلسه اول : جلسه توجیهی ۷۳
اهداف ۷۳
جلسه دوم : معرفی استرس و نشانه های آن. ۷۳
اهداف : ۷۳
جلسه سوم : تن آرامی پیش رونده. ۷۴
اهداف : ۷۴
جلسه چهارم : تکرار تمرین تن آرامی پیشرونده. ۷۴
اهداف : ۷۴
جلسه پنجم : تن آرامی بدون انقباض عضلانی ۷۴
اهداف : ۷۴
جلسه ششم : درمان منطقی – هیجانی  الیس. ۷۴
اهداف : ۷۴
جلسه هفتم : ادامه درمان منطقی هیجانی الیس. ۷۵
اهداف : ۷۵
جلسه هشتم : ادامه درمان منطقی –هیجانی الیس. ۷۵
اهداف : ۷۵
جلسه سوم : مرورکلی بر کلیه جلسات. ۷۵
اهداف : ۷۵
جلسه دهم : پس آزمون با پرسشنامه نشانه های فشار روانی کوپر. ۷۵
اهداف ۷۵
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های توصیفی پژوهش. ۷۸
یافته های استنباطی پژوهش. ۷۹
بررسی فرضیه های پژوهش. ۸۰
فصل پنجم:نتیجه گیری و بحث
بحث و نتیجه گیری ۸۳
بحث و نتیجه گیری فرضیه اصلی ۸۳
بحث و  نتیجه گیری فرضیه اصلی ۸۹
محدودیت های پژوهش. ۸۹
پیشنهادات پژوهش. ۸۹
منابع و مآخذ. ۹۰
منابع فارسی ۹۰
منابع لاتین ۹۵
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول ۲-۱ : فهرست هولمز – راهه برای اندازه گیری شدت استرس .۱۹
جدول ۲-۲: تغییرات فیزیولوژیکی ، روان شناختی و رفتاری افراد .۳۶
جدول ۳-۱ : پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش.۷۰
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی بر اساس گروه.۷۸
جدول ۴-۲ : میانگین و انحراف استاندارد پس تست قبل و بعد از کنترل متغیر پیش تست .۷۸
جدول ۴-۳ : تحلیل کواریانس گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون با بررسی تاثیر پیش آزمون نمرات استرس۸۰
جدول ۴-۴ : مقایسه سطح معنادار بودن نمرات گروه کنترل در پیش تست و پس تست .۸۱
جدول ۴-۵ : مقایسه سطح معنادار بودن نمرات گروه آزمایش در پیش تست و پس تست استرس .۸۱
 
فهرست نمودار و شکل ها 
عنوان                                                                                                            صفحه
 
شکل ۲-۱ : پاسخ فیزیولوژیابی به استرس ۲۳
نمودار ۴-۱ : مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل و آزمایش ۷۹

چکیده

استرس همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیدایش شکل گیری بیماری های مختلف جسم و روان و مرگ و میر افراد است . افراد تحت استرس ، اشتغال زایی پیدا کرده و اغلب دارای احساسات و افکار مداخله گر و خود شکن هستند . هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری در میزان استرس ورزشکاران رزمی کار بوده است . گروه نمونه این پژوهش را ۲۴ نفر از ورزشکاران رزمی کار که استرس بیشتری داشته اند تشکیل می دهند . روش نمونه گیری در دسترس و با مراجعه به سازمان تربیت بدنی شهرستان گیلانغرب بوده است . آزمودنی به طور تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفته اند . پیش از مداخله درمانی هر دو با تست فشار های روانی کوپر مورد ارزیابی قرار گرفتند . گروه آزمایش در ده جلسه گروه درمانی شناختی –رفتاری در هر هفته یک جلسه و جلسه ای ۵/۱ ساعت به مدت ۵/۲ ماه در مرکز تربیت بدنی گیلانغرب شرکت نمودند و در گروه کنترل هیچ گونه مداخله روانشناختی انجام نشد . در پایان مداخله درمانی هر دو گروه ، بار دیگر با آزمون یاد شده یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفتند . داده های بدست آمده با بهره گرفتن از روش تحلیل کواریانس و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها نشان داد گروه درمانی شناختی – رفتاری به طور معنی داری در کاهش استرس ورزشکاران رزمی کار موثر بوده است . به بیان دیگر این پژوهش نشان داد که گروه درمانی شناختی – رفتاری در زمینه کاهش استرس ورزشکاران رزمی کار موثر بوده است . در پایان به برخی از پیشنهادات و محدودیت های پژوهش اشاره شده است .
کلیدواژه ها : گروه درمانی شناختی – رفتاری ، استرس ، ورزش کاران رزمی کار

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

فشار های روانی بیش از هر عامل دیگر به تحلیل انرژی جسمی ورزشکاران و کاهش لذت بردن آنها از ورزش و شکست منجر می شود . در صورتی که ورزشکاران به این اعتقاد برسند که آنها لیاقت ندارند ، این فشار می تواند باعث فرو ریختن اعتماد به نفس گردد و ورشکاران را از لذت به نمایش گذاردن مهارت های که بر اثر ساعت های بیشمار تمرین در آن تبحر پیدا کرده اند ، محروم سازد و آنها را از شعف زاید الوصفی که از انجام روان مهارت ها به آنها دست می دهد دور سازد و فشار های روانی سبب تعارض میان فردی ، افزایش صدمات بدنی و هدایت ورزشکار به بازنشستگی زود رس می شود . فشار روانی ، مرضی است موذی و اگر ادامه پیدا کند ، ورزشکار درحالت تحلیل رفتگی ظاهر می شود ، نه تنها ورزشکاران به آن مبتلا می شوند، بلکه مربیان نیز از این مرض مصون نیستند (مارتنر ، دینر ، ۱۹۴۲ ؛ ترجمه خیبری ، ۱۳۸۶ ).
در زندگی امروزی افرادی که سطح بالایی از استرس را نشان می دهند ، تمایل زیادی برای انجام رفتار هایی دارند که امکان بیمار شدن و آسیب دیدن آنها را افزایش می دهد . به عنوان مثال استرس باعث افزایش سیگار کشیدن در مقابل کاهش انجام تمرینات ورزشی و آثار زیان بار بر رژیم غذایی می شود . (سارافینو ، ۲۰۰۲ ) ، ترجمه میرزایی (۱۳۸۴) .
استرس همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیدایش شکل گیری بیماری های جسم و روان و مرگ و میر افراد است . افراد دارای استرس اشتغال ذهنی پیدا کرده  و اغلب دارای احساسات و افکار مداخله گر و خود شکن هستند .
اشتغال ذهنی فرد با چنین احساسات و افکاری احتمالا سطح عملکرد بهینه او را پایین می آورد و احتمال آسیب پذیری و ابتلا به اختلالات رفتاری و هیجانی را افزایش می دهد (ساراسون و ساراسون ۱۹۸۷ ؛ ترجمه نجاریان ، ۱۳۷۱ ) .
البته استرس به مقدار کم برای انسان مفید است ، چرا که یادگیری را پایدار تر و حافظه را نیرومند تر و عملکرد را بهتر می کند . در حقیقت استرس مثبت تا زمانی که در فرد احساس کنترل وجود داشته باشد نیروی محرک لازم را برای رعایت تقدم و تاخیر فعالیت ها یا اتمام به موقع کارها فراهم می آورد . مهم ترین نکته در امر استرس مدیریت استرس است که لازم است به عدم مواجهه با عوامل استرس زا توجه نموده و در صورت برخورد با آن ، قدرت مقابله با استرس مورد توجه قرار گیرد . اگر چه هدف این نیست که از موقعیت های استرس زای زندگی اجتناب کنیم ، بلکه هدف این است که با این عوامل استرس زا برخورد بهتری داشته باشیم (سیمونتون و همکاران ، ۱۹۹۱ ؛ ترجمه عزیزی ، ۱۳۸۳ ) .
یکی از روش های درمانی که می تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد روش درمان شناختی – رفتاری به صورت گروهی است . در زمینه روان درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری (CBT ) به دو شکل فردی و گروهی مورد استفاده قرار می گیرد اما با توجه به محدودیت های روان درمانی فردی از جمله بالا بودن هزینه آن و کمبود درمانگر با کفایت و آموزش دیده در مقایسه با شیوع اختلالات روانی (فری ، ۱۳۸۲) و با در نظر گرفتن مزیت های روان درمانی  گروهی مثل پیوستگی گروهی ، عمومیت به معنای داشتن درد مشترک ، امید به درمان ، یاد گیری مشاهده ای ، تسهیل تخلیه هیجانی و خود افشاگری (بلاچ ، ۱۳۷۴) درمانگران رفته رفته علاقه مند شدند که رویکرد درمانی خاص خود را به صورت گروهی در مورد مراجعان به کار گیرند . (صاحبی ، ۱۳۸۱) .
هدف کلی گروه درمانی افزایش آگاهی افراد ازخودشان و دیگران و کمک به آنها در جهت روشن ساختن تغییراتی است که در زندگی مایل اند بدانها دست یابند و فراهم ساختن ابزار های لازم برای انجام این تغییرات ، همچنین کمک کردن به مراجعان است تا بتوانند احساس هایی را که دارند شناسایی و تجربه کنند (تخلیه هیجانی) ، شیوه تاثیر پیش فرض هایشان بر نحوه احساس و رفتار هایشان را درک نمایند روش های شناختی و طرق رفتاری جایگزین دیگری را تجربه کنند . (کوری – کوری ، ۱۳۸۲ ) .

۱-۲-بیان مسئله

دوران ما دوران استرس است چه بخواهیم چه نخواهیم باید باید این واقعیت را بپذیریم که استرس عصر ما را تصاحب کرده است و با آنکه هر روز ، هر ساعت و هر لحظه و در هر جای دنیا کشف و اختراع جدیدی به منظور رفاه انسان ها می شود تا در آسایش بیشتری زندگی کنند ، اما می بینیم استرس در زندگی بشر امروزی بیش از هر زمان دیگر مطرح است (شهنی، ۱۳۸۳ ) .
امروزه استرس به عنوان بخش جدایی ناپذیر در زندگی انسان ها مطرح است و افراد باید دائما روش های مقابله جدیدی برای برطرف کردن آن اتخاذ کنند نیاز های اقتصادی ، درگیری های خانوادگی ، آلودگی های زیست محیطی و درگیری های روزمره همه باعث افزایش استرس در افراد شده است تخمین زده  شده که عامل ۵۰ تا ۸۰ درصد بیماری ها استرس است (فیس و وودز ، ترجمه نام آور ، ۱۳۷۴ ) .
در زندگی اجتماعی امروز استرس امری اجتناب ناپذیر است . انسان در سراسر زندگی خود و در جریان سازگاری با آن در معرض انواع فشار های روانی قرار دارد . افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به زندگی و پیامدهای آن هوشیار شده اند . بزرگسالان ، نوجوانان و حتی کودکان از آلودگی زیست محیطی ، امکان وقوع یک جنگ هسته ای ، به پایان رسیدن منابع طبیعی و سخن می گویند و تمامی این مسائل بخشی از زندگی روزمره را تشکیل می دهد . (دادستان ، ۱۳۷۷) .
استرس عموما به عنوان بیماری عظیم قرن و بیماری جدید تمدن در نظر گرفته می شود ، هر چند در عرف به آن بر چسب  “چیز بد” زده می شود که در جای خود درست می باشد . اما به طور فزاینده ای فرض شده که تنیدگی ما را به سمت اسیب پذیری بیشتر و اختلالات روانی جسمانی هدایت می کند . اگر حتی نیمی از جمعیت انسان ها به تنیدگی اعتقاد داشته باشند که درست باشد همین دلیل برای طرح موضوع تنیدگی که در میان دیگر مفاهیم مورد علاقه متخصصین بهداشت روانی در مکان اول قرار گیرد ، می تواند کافی باشد (چاوشی ، ۱۳۷۹ ، به نقل از احمدی ۱۳۸۷ ) .
کان (۱۹۸۸) اظهار می دارد که فشار و تنیدگی قسمت بهنجاری از زندگی می باشد اما وقتی این فشار شدید بوده و به مدت طولانی ادامه یابد می تواند آسیب جدی به سلامت فرد وارد سازد از طرف دیگر تنیدگی یک عامل رفتاری است که مستقیما بر روی سلامت و تندرستی فرد اثر می گذارد (دادستان ، ۱۳۷۷) .
در حالی که تنیدگی زیاد می تواند پیامد های ناگواری داشته باشد ، مقدار کم آن می تواند مفید واقع شده و ایجاد انگیزه کند .
سلیه محقق بر جسته در زمینه استرس ، میزان مشخصی از استرس را برای زندگی سالم مفید می داند ، وی این موضوع را تحت عنوان تنیدگی مفید مطرح کرده و آن را شرایط لازم زندگی می داند . چنانچه او اظهار نموده به طور مطلق ، زندگی بدون تنیدگی مرگ است . همانطور که در رویداد های مهم نامطلوب زندگی از قبیل فشار های شغلی ، مشکلات زناشویی و یا مشکلات مالی ایجاد تنیدگی می کند ، رویداد های خوشایندی از قبیل مسافرت ، شغل جدید ، ورزش و . نیز منجر به ایجاد تنیدگی می شود . لذا یک زندگی سالم باید مقدار متوسطی از تنیدگی را به همراه داشته باشد (دادستان ، ۱۳۷۷) .
در دهه دوم قرن بیستم مشاهده افراد مبتلا به بیماری های عفونی مختلف که دارای نشانه های مشابه و فاقد علائم معینی بودند ، سیله را بر آن داشت تا به « نشانگان عمومی بیماری »  به عنوان یک پاسخ نام معین ارگانیسم نسبت به بیماری توجه کند . بررسی های سیله منجر به ارائه  « نشانگان عمومی سازش » (GAS) گردید و آن را مجموعه پاسخ های نامعین که برای هر نوع عامل مهاجم جسمانی در ارگانیسم بروز می کند ، توصیف نمود (دادستان ، ۱۳۷۷) .
بنابر آنچه گفته شد تنها با بررسی ویژگیهای استرس زا نمی توان به پیامد آن پی برد بلکه این پیامد ها را باید در چهار چوب تاریخچه فردی و خانوادگی ، منابع فردی و خانوادگی تفسیر و ارزیابی کرد . (دادستان ، ۱۳۷۷) .

اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه ورزش نقش مهمی در ایجاد روابط بین کشور های دنیا دارد ، لذا ما شاهد سرمایه گذاری های کلانی در این زمینه در کشور های مختلف دنیا هستیم ، کشور ما نیز از این اصل مستثنی نیست . قشر عظیمی  از جامعه ما را ورزشکاران تشکیل می دهد . که عوامل و روانی نقش مهمی در نتیجه گیری آنها دارد . نگرانی یک ورزشکار درباره موقعیتش که به پیامد های زیانباری ، از جمله عملکرد ضعیف یا ابزار خشونت می انجامد ، از موضوع هایی است که نظریه های ورزش را به خود جلب کرده است . ممکن است همان موقعیت برای ورزشکار دیگری سبب بهبود عملکرد شود ، فرایندی که این امر طی آن روی می دهد فشار روانی ممکن است سبب شود ، تحرک و بهبود عملکرد ورزشکار شود یا بدان آسیب برساند . در حقیقت کمبود پژوهش در رابطه با استرس ورزشکاران با توجه به نقش که استرس در عملکرد ورزشکاران دارد از یک طرف و فقدان سابقه پژوهشی در رابطه با نقشی با کاربرد درمان های گروهی بخصوص گروه درمانی به شمار می رود و علاوه بر موارد فوق ، تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری به جای درمان های انفرادی علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه مزایای دیگری از قبیل : ایجاد امید ، انتقال اطلاعات ، نوع دوستی، رشد مهارت های اجتماعی ، رفتار تقلیدی ، یادگیری هم نشینانه و . را به همراه دارد (ثنایی ، ۱۳۸۳) .

۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۴-۱-اهداف کلی تحقیق

تعیین میزان اثر بخشی گروهی درمانی –شناختی – رفتاری در کاهش استرس ورزشکاران رزمی کار .

۱-۴-۲-اهداف فرعی

 • بررسی رابطه بین تحصیلات و میزان استرس
 • بررسی رابطه بین سن و میزان استرس
 • بررسی رابطه بین سابقه ورزشی و میزان استرس

 

۱-۵-فرضیات پژوهش

۱-۵-۱-فرضیه اصلی

گروه درمانی شناختی – رفتاری منجر به کاهش استرس در ورزشکاران رزمی کار می شود .

۱-۵-۲-فرضیه های فرعی

 • بین میزان استرس و تحصیلات ورزشکاران رابطه وجود دارد .
 • بین میزان استرس و سن ورزشکاران رابطه وجود دارد .
 • بین میزان استرس و سابقه ورزشی ورزشکاران رابطه وجود دارد .

۱-۶-تعریف اصطلاحات مهم

تعریف گروه
« گروه تجمع دو نفر یا بیشتر است که هدف مشترک کنش و واکنش دارند ، به نیاز های یکدیگر و ارضای آن علاقه مندند، از قوانین و مقررات معین تبعیت می کنند ، تفاهم و صمیمیت بین آنها حاکم است و برای رسیدن به اهداف مشترک وحدت دارند » (شفیع آبادی ، ۱۳۸۴ )
«گروه درمانی با مقیاس کوچک شامل ۶ تا ۱۳ نفر عضو است که هفته ای یک یا دو بار ملاقات دارند و به بحث درباره مشکلات عاطفی خود می پردازند » (نوابی نژاد ، ۱۳۸۳ ) .
 
تعریف نظریه درمان شناختی رفتاری تلفیقی از رویکرد های شناختی
درمان شناختی – رفتاری تلفیقی از رویکرد های شناختی و رفتاری است (CBT ) در این روش به بیمار کمک می شود تا الگو های تفکر تحریف شده و ناکارآمد خود را تغییر دهد . از بحث های منظم و تکلیف رفتاری استفاده می شود . در جنبه هایی از درمان تاکیذ عمدتا رفتاری و در جنبه های دیگر شناختی است (سالکو و سیکس ، ۱۹۸۹ ، ترجمه ، قاسم زاده ، ۱۳۸۲ ) .
 
تعریف عملیاتی گروه  درمان شناختی رفتاری
عبارت است از به کار بردن تکنیک های شناختی – رفتاری به صورت گروهی که در مدت ۱۰ جلسه ۵/۱ ساعته در دو روز هفته انجام می شود . موضوع جلسات درمانی به ترتیب شامل جلسه اول پیش آزمون و جلسه توجیهی بوده که اهداف آموزشی ، معرفی اعضای گروه و توافق اعضا در زمان و مکان مشخص را در بر دارد ، جلسه دوم به معرفیی استرسور نشانه ها و تعیین سطح تنش پرداخته می شود چهار جلسه بعدی روش آرام سازی عظلانی به دو تن آرامی پیش رونده با انقباض غضلان و تن آرامی بدون انقباض عظلات پرداخته می شود چهار جلسه بعدی روش شناختی عقلانی الیس آموزش داده می شود و جلسه آخر ، جلسه اختتام و پس آزمون می باشد .
 

تعداد صفحه:۱۱۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر تحریک الکتریکی مغز بر بهبود افسردگی

 پایان نامه رشته  روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
علوم تحقیقات واحد یزد
 
پایان نامه (M.A)
گرایش بالینی
 
عنوان:
 
بررسی تاثیر تحریک الکتریکی مغز با بهره گرفتن از جریان مستقیم (tDCS)
بهبود افسردگی اساسی در شهر یزد
 
سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳
فهرست
چکیده ۱
فصل اول ۲
کلیات وبیان مسئله. ۲
۱-۱-مقدمه. ۳
۲-۱- بیان مسئله. ۶
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۹
۴-۱ اهداف پژوهش ۱۰
۵-۱ هدف اصلی ۱۰
۶-۱ فرضیه پژوهش ۱۰
۷-۱ سوال پژوهش ۱۰
۸- ۱ انواع متغیر ها و تعاریف نظری و عملیاتی ۱۰
۱-۸-۱ افسردگی اساسی ۱۰
۲-۸-۱ تعداد جلسات: ۱۱
tDSC قشر پیش پیشانی پشتی جانبی ۱۱
۴-۱-۸ شدت جریان الکتریکی: ۱۱
۵-۸-۱ دیرش جلسات: ۱۲
فصل دوم. ۱۳
سوابق مطالعاتی و پیشینه پژوهش ۱۳
۲-۱ مقدمه. ۱۴
۲-۲ افسردگی ۱۵
۱-۲-۲ تعریف ودرجات افسردگی ۱۵
۲-۲-۲درجات افسردگی ۱۵
۳-۲-۲درجات افسردگی شامل ۱۶
۴-۲-۲اپیدمیولوژی ۱۶
۵-۲-۲نژاد. ۱۷
۶-۲-۲جنس ۱۷
۷-۲-۲سن ۱۷
۸-۲-۲ ملاحظات اجتماعی و فرهنگی ۱۸
۹-۲-۲بیماریهای جسمی ۱۸
۳-۲ اتیولوژی ۱۸
۱-۳-۲عوامل ژنتیک ۱۸
۲-۳-۲عوامل بیولوژیک ۱۹
۳-۳-۲عوامل روانی -اجتماعی ۱۹
۴-۳-۲عوامل روان پویایی ۲۰
۵-۳-۲ فرضیه های شناختی ۲۰
۶-۳-۲ حوادث زندگی  و استرس محیطی ۲۰
۷-۳-۲ بیماری های جسمی ۲۰
۸-۳-۲ عوامل شخصیتی قبل از بیماری ۲۰
۴-۲ علائم بالینی ۲۱
۵-۲ تشخیص ۲۱
۶-۲ انواع نظریه ها در مورد علل افسردگی ۲۲
۱-۶-۲ نظریه زیست شناختی ۲۲
۲-۶-۲ نظریه وراثت. ۲۳
۳-۶-۲ نظریه روان پویایی ۲۳
۴-۶-۲نظریه یادگیری ۲۳
۵-۶-۲ نظریه اصالت وجودی –انسان گرایی ۲۴
۶-۶-۲ نظریه ناچاری فرا گرفته شده ۲۴
۷-۶-۲ دیدگاه شناختی ۲۵
۸-۶-۲دیدگاه اجتماعی ۲۵
۹-۶-۲دیدگاه فرهنگی اجتماعی ۲۵
۷-۲روند بهبودی و درمان در فسردگی ۲۶
۸-۲ روش های تحریک مغزی غیرتهاجمی ۲۹
۹-۲ اثرات فیزیولوژیک tDCS. 33
۱۰-۲ ایمنی ۳۵
۱۱-۲ سابقه استفاده از tDCS در مطالعات مختلف. ۳۶
۱-۱۱-۲تاثیر رو ی شناخت و خلق ۳۶
۲-۱۱-۲ اثر روی قشر حرکتی ۳۷
۳-۱۱-۲ اثر روی قشر حسی-احشایی ۳۸
۴-۱۱-۲ اثر روی قشر بینایی ۳۸
۱۲-۲ آثار درمانی ۳۹
۱۳-۲ خلاصه ای از سابقه کاربرد tDCS  در بیماران ۴۰
فصل سوم. ۴۲
روش تحقیق ۴۲
۱-۳ مقدمه. ۴۳
۲-۳ طرح پژوهش ۴۳
۳-۳ جامعه آماری ۴۳
۴-۳ نمونه و روش نمونه گیری ۴۳
۵-۳ ابزارهای مورد استفاده در پژوهش ۴۴
۱-۵-۳ ازمون افسردگی بک ۴۴
۲-۵-۳  دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه ( tDCS ) 45
۶-۳ روش اجرای پژوهش ۴۵
۱-۶-۳ تعیین نحوه قرارگیری الکترودها جهت تحریک غیرتهاجمی مغزی ۴۶
۲-۶-۳ شیوه تعیین قشر پیش پیشانی پشتی جانبی ۴۷
۷-۳ ارزیابی مداخله. ۴۷
۸ -۳ ملاحظات اخلاقی ۴۸
فصل چهارم. ۴۹
نتایج ۴۹
۱-۴ مقدمه. ۵۰
۲-۴ ویژگی های جمعیت شناختی ۵۰
آزمون کوواریانس ۵۴
فصل پنجم ۵۷
نتیجه گیری ۵۷
مقدمه. ۵۸
مروری بر یافته ها ۵۸
بحث و تفسیر نتایج ۵۸
نتیجه گیری ۶۱
محدودیت ها ۶۱
پیشنهادات. ۶۲
منابع انگلیسی ۶۴

فهرست تصاویر
تصویر ۱-۲ تصویر دستگاه TMS به همراه کویل آن ۳۰
تصویر ۲-۲ دستگاه tDCS به همراه الکترود های آند و کاتد. ۳۲
 
فهرست جداول
جدول ۱-۲ خلاصه ای از سابقه کاربرد tDCS  در بیماران با آسیب عصب شناختی ۴۱
جدول ۱-۴ فراوانی گروه آزمایش و کنترل ۵۰
جدول ۲-۴ فراوانی از لحاظ سطح تحصیلات گروه آزمایش و کنترل ۵۰
جدول۳-۴ فراوانی از لحاظ تاهل و مجرد بودن گروه ازمایش کنترل ۵۱
جدول ۴-۴ فراوانی تعداد اعضای خانواده ۵۱
جدول۵-۴ بررسی توصیفی میزان افسردگی در پیش آزمون ۵۲
جدول ۶-۴آزمون طبیعی بودن توزیع نمرات. ۵۲
جدول ۷-۴آزمون نرمال بودن توزیع نمرات (آزمون شاپیرو – ویلک) ۵۲
جدول  آزمون شاپیروویلک. ۵۲
جدول ۸-۴همگنی واریانس ها ۵۳
جدول ۹-۴همگونی شیب رگرسیون ۵۳
جدول ۱۰-۴نتایج تحلیل کواریانس برای مقیاس افسردگی ۵۴
جدول ۱۱-۴آزمون طبیعی بودن توزیع نمرات. ۵۴
جدول ۱۲-۴آزمون نرمال بودن توزیع نمرات (آزمون شاپیرو – ویلک) ۵۵
جدول  آزمون شاپیروویلک. ۵۵
جدول ۱۳-۴همگنی واریانس ها ۵۵
جدول ۱۵-۴همگونی شیب رگرسیون ۵۶
جدول ۱۶-۴نتایج تحلیل کواریانس برای مقیاس افسردگی ۵۶

چکیده

افسردگی یک اختلال روانی است که با علائم و نشانه هایی همچون خلق افسرده و از دست دادن علاقه و لذت نسبت به فعالیتهای لذت بخش و افکار مربوط به خودکشی  مشخص می شود.تحریک مستقیم الکتریکی مغز یک تکنیک است که برای نواحی مختلف مغز در بیماران نورولوژیکی و روان پزشکی به کار می رود.پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک مستقیم الکتریکی مغز در ناحیه پیش پیشانی پشتی جانبی ( DLPFC ( بر افسردگی اساسی و دوام اثرات آن به اجرا در آمده است.این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با گروه کنترل است که جامعه آماری آن را کلیه بیماران افسرده شهر یزد در سال۱۳۹۳ تشکیل می دادند. حجم نمونه پژوهش ۳۰ نفر از افراد مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره و روانشناسی شهر یزد می باشد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(۱۵نفره)جایگزین شدند. از پرسشنامه افسردگی بک به عنوان ابزار غربالگری استفاده گردید. سپس هر بیمار ۱۰ جلسه تحریک الکتریکی آندی و کاتدی همزمان(۲ میلی آمپری ۲۰ دقیقه ای)را به ترتیب در قشر پری فرونتال پشتی جانبی چپ و راست دریافت نمود.پس از پایان مداخله آزمایشی پس آزمون و بعد از دو ماه آزمون پیگیری از هر دو گروه اخذ گردید.نتایج نشان داد که بین میانگین نمره افسردگی دو گروه در مرحله پیش آزمون با میانگین نمرات آزمودنی ها در پس آزمون تفاوت معنی دار وجود دارد ولی در مرحله پیگیری تفاوت معنی داری مشاهده نشد.با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد تحریک الکتریکی مستقیم در قشر پری فرونتال پشتی جانبی باعث بهبود بیماران افسرده می شود و می تواند در برنامه توانبخشی این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
تحریک الکتریکی مغز، افسردگی اساسی، قشر پری فرونتال جانبی، ناحیه پیش پیشانی
 
 
 
 

فصل اول

کلیات وبیان مسئله

 
 

۱-۱-مقدمه

افسردگی رایج ترین اختلال روانی است. و اخیرا رو به افزایش نهاده است. طبق متن بازنگری شده چاپ چهارم DSM ، اختلال افسردگی بدون سابقه ای از دوره مانیا،مختلط یا هیپومانیا رخ میدهد. دوره افسردگی اساسی حداقل باید دو هفته طول بکشد. بیماری که دچار دوره افسردگی اساسی  تشخیص داده می شود. باید لااقل چهار علامت از فهرس تی شامل تغییرات وزن و اشتها، تغییرات خواب، فعالیت، فقدان انرژی، احساس گناه، مشکل در تفکر و تصمیم گیری و افکار عود کننده مرگ یا خودکشی را داشته باشد. [Gordon.Rasmussen(1998)]
در جمع بندی تعاریف مختلف افسردگی، مفهوم افسردگی را به سه گونه متفاوت در نظر می گیرد.
-به منظور مشخص کردن احساسهای بهنجار، غمگینی، یاس، نا امیدی و . و بروز آنها به عنوان نشانه اختلال
-به منظور توصیف اختصاری یک نشانگان که شامل، نشانه های عاطفی، شناختی، حرکتی، فیزیولوژیکی و غدد مترشحه است.
-برای مشخص کردن اختلال های افسرده وار در چهار چوب اختلال های روانی که دارای پاره ای از علل و گونه ای از تحول هستند. و به پاره ای از درمانگرها پاسخ می دهند.
غم برجسته ترین فراوان ترین نشانه هیجانی در افسردگی است و اغلب با گرایش بیش از حد همراه است. فرد افسرده به صورت کاملا منفی درباره خودش فکر می کند. این افکار منفی نظر او را نسبت به خودش و آینده تحت اشعاع قرار می دهد. از دست دادن اشتها و اختلال خواب در بین افراد افسرده رایج است.[Stuss.Benson(1984)]
نتایج از مطالعات همه گیر شناسی، افسردگی را شایع ترین اختلال روانپزشکی گزارش نموده اند
[Segal et al(2002)] از سویی به دلیل اینکه تقریبا دو سوم بیماران افسرده به خودکشی می اندیشند و ۱۰ تا ۱۵ درصد انها از این طریق به زندگی خود خاتمه می دهند اهمیت توجه به افسردگی به عنوان یکی از اختلالات مهم روانشناختی اشکار می شود [SadockBJ.SadockAV(1996)]

اهداف پژوهش

در این پژوهش هدف بر این است که بیماران شرکت کننده به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم می شوندو نتایج با یکدیگر مقایسه گردد.

۵-۱ هدف اصلی

بررسی تاثیر درمان تحریک الکتریکی مغز با بهره گرفتن از جریانات مستقیم  بر بهبود بیماران افسردگی اساسی

۶-۱ فرضیه پژوهش

مداخله آند و کاتد در ناحیه DLPFC چپ وراست باعث بهبود افسردگی اساسی می شود.
مداخله آندو کاتد در ناحیهDLPFC چپ و راست باعث تاثیر پایدار افسردگی اساسی می شود.

۷-۱ سوال پژوهش

۱-آیا تحریک الکتریکی مغز با بهره گرفتن از جریانات مستقیم (tDCS)بر بهبود بیماران افسرده تاثیر دارد .
۲-آیا تحریک الکتریکی مغز با بهره گرفتن از جریانات مستقیم(tDCS)بر بهبود بیماران افسرده تاثیر پایدار دارد.

۸- ۱ انواع متغیر ها و تعاریف نظری و عملیاتی

بر اساس فرضیه های مطرح شده، مداخله در عملکرد قشر پیش پیشانی پشتی جانبی توسط­(tDCS)،جنسیت، به عنوان متغییر مستقل می باشند. همچنین افسردگی اساسی به عنوان متغییر وابسته می باشد.

۱-۸-۱ افسردگی اساسی

تعریف نظری: اختلال بایک یا چند دوره افسردگی اساسی بدون سابقه دوره مانی
تعریف عملیاتی نمره ای که فرد در پرسشنامه ۲۱ سوالی کسب می نماید.

 

۲-۸-۱ تعداد جلسات:

تعریف نظری : تعداد جلسات درمانی است که فرد درآن شرکت می کند.
تعریف عملیاتی : تعداد جلساتی است که افراد شرکت کننده در مطالعه تحت درمان فعال (۱۰ جلسه) و یا تحت درمان ساختگی (۱۰ جلسه) قرار می گیرند که بعد از هر جلسه در پرونده بیمار درج می شود. اثر این متغیر در این مطالعه کنترل (حذف) گردید.
 

tDSC قشر پیش پیشانی پشتی جانبی

تعریف نظری : تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه که شامل ناحیه ای از قشر پیش پیشانی شامل نواحی ۹ و ۴۶ برودمن می شود [Bates at al(2003)]
تعریف عملیاتی : وسط فاصله بیخ بینی[۱] (نقطه بین پیشانی و بینی) تا برآمدگی پشت سر[۲] (برجسته ترین استخوان پشت سر) را روی پوست علامت زده و سپس فاصله بین دو گوش را در نظر گرفته و وسط آن علامت زده می شود. در دو طرف نقطه تقاطع دو خط فرضی عرضی و طولی C3 و C4 ( بر حسب الکتروانسفالوگرافی[۳]) یعنی کورتکس حرکتی اولیه (M1[4]) قرار دارد. برای مکان یابی DLPFC یعنی نواحی F3 و F4
(بر حسب EEG) پنج سانتی متر جلوتر از مکان M1 را در نظر می گیریم و الکترود های دستگاه روی نواحی DLPFC چپ و راست قرار می گیرد [Dasilve  et al.(2005)]

۴-۱-۸ شدت جریان الکتریکی:

تعریف نظری : مقدار بار الکتریکی خالصی است که در واحد زمان از سطح مقطع خاصی از رسانا عبور می‌کند [Bates.et al.(2003)]
تعریف عملیاتی : شدت جریان الکتریکی که توسط دستگاه به مغز بیمار اعمال می شود که در این مطالعه در درمان فعال ۲ میلی آمپر است ولی در درمان ساختگی صفر است. اثر این متغیر در این مطالعه کنترل (حذف) گردید.

۵-۸-۱ دیرش جلسات:

تعریف نظری : مدت زمانی است که هر فرد در جلسات حضور دارد.
تعریف عملیاتی : مدت زمانی است که فرد تحت درمان فعال یا ساختگی قرار دارد که در این مطالعه برای هر فرد ۲۰ دقیقه است. اثر این متغیر در این مطالعه کنترل (حذف) گردید.
 
[۱] . nasion
[۲] . inion
[۳] . Electroencephalography
[۴] .primary motor area

تعداد صفحه:۸۴

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر آموزش­های فرزند پروری در بهبود عملکرد کودکان

 پایان نامه رشته  روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.A)
عنوان :
بررسی تاثیر آموزش­های فرزند پروری در بهبود عملکرد کودکان فزون کنش
تحت درمان با نروفیدبک
 
زمستان ۹۳

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده ۱
فصل یکم: مقدمه پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسئله. ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۷
۱-۴- اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱- هدف اصلی پژوهش ۸
۱-۴-۲- اهداف جزیی ۸
۱-۵- فرضیه‏های پژوهش ۹
۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها ۹
۱-۶-۱- تعاریف مفهومی ۹
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی ۱۱
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱- پیش درآمد. ۱۳
۲-۲- مبانی نظری پژوهش ۱۴
۲-۲-۱- سبک های تربیتی خانواده ها ۱۴
۲-۲-۱-۱- مفهوم تربیت. ۱۴
۲-۲-۱-۲- تربیت در دیدگاه بزرگان. ۱۴
۲-۲-۱-۳- خانواده ۱۵
۲-۲-۱-۴- سبک های تربیتی ۱۵
۲-۲-۱-۴-۱- ابعاد رفتاری والدین نسبت به فرزندان. ۱۶
۲-۲-۱-۴-۱-۱- بعد گرمی – سردی ۱۷
۲-۲-۱-۴-۱-۲- بعد کنترل – آزادی ۱۸
۲-۲-۱-۵-  انواع سبک های تربیتی ۱۹
۲-۲-۱-۵-۱- سبک تربیتی مقتدرانه. ۱۹
۲-۲-۱-۵-۲- سبک تربیتی مستبدانه. ۲۱
۲-۲-۱-۵-۳- سبک تربیتی سهل گیرانه. ۲۲
۲-۲-۱-۵-۴- سبک تربیتی آشفته. ۲۳
۲-۲-۲- اختلالات سلوک. ۲۴
۲-۲-۲-۱- اختلالات سلوک. ۲۴
۲-۲-۲-۱-۱- سبب شناسی اختلال سلوک. ۲۷
۲-۲-۲-۲- بیش فعالی ۲۸
۲-۲-۲-۲-۱- نشانه های اختلال کمبود توجه و بیش فعالی‌ ۳۰
۲-۲-۲-۲-۲- شیوع بیش فعالی ۳۰
۲-۲-۲-۲-۳- ویژگی های بالینی بیش فعالی ۳۱
۲-۲-۲-۲-۴- علایم بیش فعالی ۳۳
۲-۲-۲-۲-۵-  انواع بیش‌فعالی ۳۵
۲-۲-۲-۲-۶- نکات مهم در مورد بیش فعالی ۳۷
۲-۲-۳- نروفیدبک و درمان با آن. ۳۹
۲-۲-۳-۱- برای چه مشکلاتی می توان از نوروفیدبک استفاده نمود؟. ۴۱
۲-۲-۳-۲- مشکلات و بیماری های قابل درمان با نوروفیدبک ۴۲
۲-۳- پیشینه پژوهش ۴۴
۲-۳-۱- پیشینه پژوهشهای داخلی ۴۴
۲-۳-۲- پیشینه پژوهشهای خارجی ۴۶
۲-۴- متغیرهای مورد بررسی و مدل مفهومی پژوهش ۴۸
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- پیش درآمد. ۵۰
۳-۲- روش ۵۰
۳-۳- تعیین متغیرهای پژوهش ۵۱
۳-۴- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۵۱
۳-۵- ابزار اندازه گیری ۵۱
۳-۵-۱- مقیاس درجه بندی کانرز- فرم ۴۸ سئوالی والدین (CPRS-48) 52
۳-۵-۲- جلسات آموزش فرزندپروری ۵۲
۳-۶- روش اجرا ۵۳
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
فصل چهارم:یافته های پژوهش
تحلیل نتایج ۵۵
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۵-۱- پیش درآمد. ۶۲
۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۶۲
۵-۳- محدودیتهای تحقیق ۶۶
۵-۴- پیشنهادات. ۶۶
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی ۶۶
۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی ۶۷
منابع و مآخذ. ۶۸
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول ۲-۱- سبک های تربیتی والدین نسبت به فرزندان. ۲۴
جدول ۴-۱- میزان مشکلات سلوک کودکان         ۵۵
جدول ۴-۲- خلاصه آزمون آنوا آموزش سبک فرزندپروری بر مشکلات سلوک کودکان دارای اختلال.۵۶
جدول ۴-۳- میزان مشکلات توجه و تمرکز (یادگیری) کودکان۵۷
جدول ۴-۴- خلاصه آزمون آنوا آموزش سبک فرزندپروری بر مشکلات توجه و تمرکز کودکان دارای اختلال.   ۵۷
جدول ۴-۵- میزان مشکلات تکانشگری کودکان.۵۸
جدول ۴-۶- خلاصه آزمون آنوا آموزش سبک فرزندپروری بر مشکلات تکانشگری کودکان دارای اختلال.۵۸
جدول ۴-۷- میزان مشکلات روان تنی کودکان۵۹
جدول ۴-۸- خلاصه آزمون آنوا آموزش سبک فرزندپروری بر روان تنی کودکان دارای اختلال.۵۹
جدول ۴-۹- میزان مشکلات اضطراب کودکان.۶۰
جدول ۴-۱۰- خلاصه آزمون آنوا آموزش سبک فرزندپروری بر مشکلات اضطراب کودکان دارای اختلال۶۰
 
 
 
 
 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزشهای فرزندپروری در بهبود عملکرد کودکان فزون کنش تحت درمان با نروفیدبک است. روش تحقیق آن شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون دو گروهی با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه ساکن شهر تهران می باشد که ۱۲۰ نفر (۶۰ نفر آزمایش و ۶۰ نفر گروه کنترل) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه مقیاس درجه بندی کانرز- فرم ۴۸ سئوالی والدین (CPRS-48) و آموزش فرزندپروری بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 و آزمون آماری تحلیل کوواریانس به منظور بررسی تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون یا تفاوت بین گروه ها استفاده گردید. یافته های بدست آمده نشان می دهد که با ۹۵ درصد اطمینان تغییرات مشکلات سلوک، تغییرات مشکلات یادگیری، تغییرات مشکلات تکانشگری، تغییرات میزان روان تنی و اضطراب کودکان در پیش آزمون و پس آزمون ها در دو گروه کنترل و گواه به یک میزان نمی باشد و آموزش فرزندپروری، میزان این مشکلات را به طور معنی داری کاهش می دهد. همچنین تقریباً ۶/۴۱ درصد مشکلات سلوک، ۸/۳۶ درصد از مشکلات یادگیری، ۲/۲۶ درصد از مشکلات تکانشگری، ۱/۳ درصد از روان تنی و  ۱/۳ درصد از اضطراب کودکان تحت تاثیر گروه (آزمایش و کنترل) تغییر می کند.
کلید واژه‌ها: کودکان فزون کنش- درمان نوروفیدبک- آموزش فرزندپروری.

فصل یکم

مقدمه پژوهش 

 

۱-۱- مقدمه

خانواده نخستین پایگاه تربیتی و قطعاً اولین و مهمترین کانون پرورش، احیا و شکوفایی استعدادهای کودکان است. بخش عمده‎ای از پرورش صحیح عقل و عاطفه که پایه اساسی سعادت انسان را تشکیل می‎دهد برعهده والدین می‎باشد که باید از کودکی شروع شود. همانگونه که والدین بر افراد خانواده تاثیر می گذارند، فرزندان نیز با ویژگیهای شخصیتی و رشدی و رفتاری خود، تاثیراتی را بر رفتار والدین بر جای می گذارند (اسمولاک، ۱۹۸۷). در هرخانواده ای یک سبک تربیتی به عنوان روشی هدفمند یا غیر هدفمند در تربیت فرزندان از سوی والدین بکار گرفته می شود. سبک تربیتی  فعالیتی پیچیده شامل روشها و رفتارهایی ویژه است که بطور مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر رشد فرزندان تأثیر می گذارد (شکوهی یکتا و همکاران، ۱۳۸۵). سبک های تربیتی که در روانشناسی از آن به شیوه های فرزندپروری نیز یاد می شود از دو عنصر تشکیل شده است: درخواست کنندگی والدین (کنترل) و پاسخ دهندگی والدین (گرمی یا پذیرش)، از ترکیب این دو عنصر چهار شیوه تربیتی به وجود می آید (اسپوتا و پاسون، به نقل از۱۹۹۶رحمتی و همکاران، ۱۳۸۵). ۴ سبک اصلی تربیت عبارتند از: شیوه مقتدرانه۱، شیوه مستبدانه۲، شیوه سهل گیرانه۳ و شیوه آشفته۴ یا مسامحه کارانه یا بی توجه (رحمتی و همکاران، ۱۳۸۵).
یکی از مشکلات دوران رشد کودک که کانون توجه و درمان بالینی قرار گرفته اختلال بیش فعالی و نقص توجه است. این اختلال شایع ترین اختلال رفتاری دوران کودکی است که مشخصه آن نقص توجه، تکانشگری و گاهی اوقات بیش فعالی است (خوشابی و همکاران، ۱۳۹۱) که بر کارکردهای روانی و اجتماعی تمامی اعضای خانوده تاثیرگذار است (جعفری و همکاران، ۱۳۸۹).           اختلال نقص توجه/ بیش فعالی[۱] یک از شایعترین اختلالات مزمن دوران کودکی است (سادوک، سادوک[۲]، ۲۰۰۳). طبق ادبیات روانپزشکی و روان شناسی، کودکی که دائماً حرکت می کند، با انگشتانش ضربه می زند، پاهایش وول می خورد، دیگران را هل می دهد، بدون دلیل کنترل خود را از دست می دهد و بیقراری می کند، اغلب بیش فعال نامیده می شود و زمانی که این مشکلات شدید و مداوم باشد کودکان واجد دریافت ملاک های تشخیصی اختلال بیش فعالی- نقص توجه می شوند (کرینگ و داویسون[۳]، ۲۰۰۷). شیوع این اختلال در کودکان ایرانی ۷ تا ۱۲ ساله در دامنه ای بین ۶-۳ درصد گزارش شده است (خوشابی و همکاران، ۲۰۰۲). این اختلال به سه فرم اصلی دسته بندی می شود که شامل نوع بیش فعالی تکانشی بدون کم توجهی، نوع کم توجهی بدون بیش فعالی و نوع ترکیبی می باشد (سادوک، سادوک، ۲۰۰۵). شایع ترین مشخصه این اختلال رفتاری دوران کودکی، نقص توجه، تکانش گری و گاهی اوقات بیش فعالی است. نشانه های اصلی این بیماری موجب مشکلات هیجانی، خانوادگی و اجتماعی مانند افت تحصیلی، استرس خانوادگی و روابط تعارضی با همسالان است (گلدمن[۴]، ۱۹۹۸). علاوه بر علائم اصلی این اختلال علائم اختلالات دیگر نیز به طور همزمان در کودکان مبتلا به ADHD دیده می شود که یکی از شایع ترین آنها اختلال هماهنگی رشدی است (سادوک، سادوک، ۲۰۰۳). بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزشهای فرزندپروری در بهبود عملکرد کودکان فزون کنش تحت درمان با نروفیدبک انجام خواهد شد.

۱-۲- بیان مسئله

زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم‌ترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا همه کودکان در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می‌شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال می‌آید، می‌تواند به مشکلات رفتاری-عاطفی و یادگیری در آن‌ها بینجامد. اکثر مشکلات رفتاری کودکان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به‌ویژه والدین می‌باشد. به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش‌های تربیتی نادرست والدین و تعاملات معیوب آن‌ها با فرزندان ارتباط دارد (روشن بین، ۲۰۰۶).         با توجه به اینکه خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هریک از اعضاء آن، کل نظام را مختل می کند و این نظام مختل شده به نوبه خود اختلالات مربوط به اعضاء را تشدید کرده و مشکلات جدیدی ایجاد می کند (روشن بین، ۲۰۰۶).

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزشهای فرزندپروری در بهبود عملکرد کودکان فزون کنش تحت درمان با نروفیدبک می باشد، برنامه های گروهی فرزندپروری یکی از روش های آموزش والدین است که برای این منظور مورد استفاه قرار گرفته است. این برنامه مهارتهای مدیریت را به والدین آموزش می دهد تا جایگزین فرزندپروری ناکارآمد و استبدادی شود. همچنین این برنامه نگرش های والدین را مورد توجه قرار داده و سعی در جهت اصلاح آنها دارد (ترنر[۵] و همکاران، ۲۰۰۲).    علی رغم نتایج مثبت کاربرد اصول شرطی سازی عامل از طریق تقویت فعالیت الکتروفیزیولوژیکی مطالعات گروهی کنترل شده کمی برای تعیین اثربخشی نروفیدبک صورت گرفته است. اکثر گزارشات اثربخشی نروفیدبک به صورت موردی بوده و عملکرد یک بیمار در ابعادی نظیر هوش، مهارت های تحصیلی و مقیاس های درجه بندی رفتار، قبل و بعد از نروفیدبک تحلیل شده است. مطالعات موردی عمدتا به نتایج مثبتی منتهی شده اند و پژوهش های کنترل شده بیشتری لازم است تا کفایت این درمان را مشخص سازد (ناش[۶]، ۲۰۰۰).
نروفیدبک موجب کاهش معنادار نشانه های شناختی و رفتاری می گردد. نروفیدبک اثربخشی معادل درمان دارویی دارد که موجب بهبودهایی در توجه، سرعت و دقت گردیده است. بنابراین با توجه به موارد اشاره شده، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا آموزشهای فرزندپروری در بهبود عملکرد کودکان فزون کنش تحت درمان با نروفیدبک موثر می باشد یا نه؟
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱- هدف اصلی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر آموزشهای فرزندپروری در بهبود عملکرد کودکان فزون کنش تحت درمان با نروفیدبک است.
۱-۴-۲- اهداف جزیی

 • تعیین میزان تاثیر آموزش مهارتهای فرزندپروری بر روی مشکلات سلوک کودکان دارای اختلال
 • تعیین میزان تاثیر آموزش مهارتهای فرزندپروری بر روی مشکلات توجه و تمرکز (یادگیری) کودکان دارای اختلال
 • تعیین میزان تاثیر آموزش مهارتهای فرزندپروری بر روی مشکلات تکانش گری کودکان دارای اختلال
 • تعیین میزان تاثیر آموزش مهارتهای فرزندپروری بر روی روان تنی کودکان دارای اختلال
 • تعیین میزان تاثیر آموزش مهارتهای فرزندپروری بر روی اضطراب کودکان دارای اختلال

۱-۵- فرضیه‏های پژوهش

 • آموزش مهارتهای فرزندپروری باعث کاهش مشکلات سلوک کودکان دارای اختلال می شود.
 • آموزش مهارتهای فرزندپروری باعث کاهش مشکلات توجه و تمرکز (یادگیری) کودکان دارای اختلال می شود.
 • آموزش مهارتهای فرزندپروری باعث کاهش مشکلات تکانش گری کودکان دارای اختلال می شود.
 • آموزش مهارتهای فرزندپروری باعث کاهش روان تنی کودکان دارای اختلال می شود.
 • آموزش مهارتهای فرزندپروری باعث کاهش اضطراب کودکان دارای اختلال می شود.

 

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها:

۱-۶-۱- تعاریف مفهومی
نروفیدبک: نروفیدبک نوعی رویکرد توانبخشی در درمان ADHD-ADD است و هدف آن، بهنجارسازی پایدار رفتار بدون وابستگی مداوم به داروها یا رفتار درمانی است (باراباس و باراباس، ۱۹۹۶).
آموزش فرزندپروری: یکی از انواع برنامه های آموزش مدیریت کودکان است که برای والدین اجرا می شود. این برنامه چندسطحی و براساس جهت گیری پیشگیرانه و در راستای راهبردهای حمایت از خانواده توسط ساندرز و همکاران ایجاد شده است و برای والدین کودکان ۱۲-۲ ساله به کار برده می شود که دارای ۵ سطح است که با نزدیک شدن به سطوح بالاتر، شدت مداخلات افزایش می یابد (ساندرز و همکاران ، ۲۰۰۳؛ ساندرز، ۲۰۰۳).
بیش فعالی/ نقص توجه: اختلال بیش فعالی « ADHD» مجموعه علائمی است با محدودیت میزان توجه که با سطح رشد فرد ناهماهنگ است و به ضعف تمرکز، رفتار ناگهانی، بیش فعالی منجر می شود. مشخصه اصلی این اختلال وجود الگوی پایدار فقدان توجه یا بیش فعالی تکانشگری است که درمقایسه با افرادی که در همان سطح ازرشد قرار دارند شدیدتراست (سادوک و سادوک، ۲۰۰۵).
سبک های تربیتی: باوم ریند۱ (۱۹۹۱) سبک های تربیتی را شامل رفتارهای متنوع بهنجار و طبیعی می داند که والدین به منظور کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان بکار می برند (تقی زاده طبسی، ۱۳۸۵)
سبک تربیتی مقتدرانه :  “والدین مقتدر درخواست کنندگی بالا و پاسخ دهندگی بالا دارند”. والدینی که این شیوه را در پیش می گیرند به فرزندان خود استقلال و آزادی فکری می دهند و آنها را تشویق می کنند و نوعی محدودیت و کنترل را نیز برآنها اعمال می دارند. در خانواده هایی با والدین مقتدر اظهار نظر و ارتباط اخلاقی وسیع در تعامل کودک و والدین وجود دارد و گرمی و صمیمیت نسبت به کودک در سطح بالاست (ماسن وهمکاران، ۱۳۶۸)
۱– Authoritive
۲-Authoritian
۳-Permissive
۴-Neglecting
[۱] -Attention Deficit Hyperactinity
[۲] – Sadock, Sadock
[۳] – Kring, Davison
[۴] -Goldman
[۵] – Turner
[۶] – Nash
۱-Buvmrind
 

تعداد صفحه:۹۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه زوج درمانی گروهی بربهبود رضایت زناشویی

 پایان نامه رشته  روانشناسی

دانشگاه فردوسی واحد بین‌الملل
 
پایان‌نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 
عنوان
بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی یکپارچه ‌نگر بر  بهبود رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در زوج ‌های متعارض
فروردین ۹۴
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                          صفحه
چکیده ۱
فصل اول: مقدمه. ۲
بیان مسأله. ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۵
فرضیه‌های‌ تحقیق ۵
تعاریف نظری متغیرها ۵
تعاریف عملیاتی متغیرها ۶
فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش ۷
موضع‌گیری نظری درخصوص رضایتمندی زناشویی ۷
تاریخچه رضایتمندی زناشویی ۷
تعاریف رضایت‌مندی زناشویی ۸
اجزای تشکیل دهنده رضایتمندی زناشویی ۱۰
عوامل مؤثر بر رضایتمندی زناشویی ۱۵
ناسازگاری زناشویی ۲۰
دیدگاه‌های مختلف درباره رضایتمندی زناشویی ۲۱
تعریف زوج متعارض ۲۵
موضوع‌های تعارض در زوج متعارض ۲۶
موضع گیری‌های نظری در خصوص دلبستگی ۲۹
تاریخچه دلبستگی ۲۹
مفهوم دلبستگی ۳۲
شکل‌گیری دلبستگی ۳۳
دیدگاه‌های مختلف پیرامون دلبستگی ۳۴
ثبات الگوهای دلبستگی در طول زندگی ۳۸
سبک‌های دلبستگی ۴۰
موضع گیری‌های نظری در خصوص زوج‌درمانی یک‌پارچه نگر. ۴۳
مفهوم زوج درمانی ۴۳
دیدگاه‌های بنیادی زوج درمانی ۴۳
شکل‌گیری زوج درمانی یک‌پارچه نگر. ۴۷
تعریف زوج درمانی یک‌پارچه نگر. ۴۸
یک‌پارچه کردن مفاهیم و اصول الگوهای مختلف زوج‌درمانی ۴۹
رویکردهای یک‌پارچه‌نگر در زوج‌درمانی ۵۰
یافته‌های پژوهشی داخلی در قلمرو موضوع مورد بررسی ۵۵
یافته‌های پژوهشی خارجی در قلمرو موضوع مورد بررسی ۵۶
فصل سوم: روش پژوهش ۵۷
طرح پژوهش ۵۷
جامعه. ۵۷
حجم نمونه. ۵۷
روش نمونه‌گیری ۵۸
ابزار تحقیق ۵۸
روش اجرای تحقیق ۵۹
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۹
ملاحظات اخلاقی ۵۹
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش ۶۰
بررسی جمعیت شناختی ۶۰
بررسی توصیفی اطلاعات ۶۲
تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها ۶۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری ۶۷
بحث و نتیجه‌گیری ۶۷
نتیجه‌گیری نهایی ۶۹
محدودیت‌های تحقیق ۷۲
پیشنهادها ۷۳
منـابع ۷۴
منابع. ۷۴
منابع لاتین ۷۷
ضمائم
 
 
 
فهرست جداول
جدول ۴-۱: توزیع آزمودنی‌ها در دو گروه ۶۰
جدول ۴-۲: توزیع سطح تحصیلات اعضای گروه آزمایش ۶۰
جدول ۴-۳: توزیع سطح تحصیلات اعضای گروه کنترل ۶۱
جدول ۴-۴: وضعیت سنی آزمودنی‌های گروه آزمایش ۶۱
جدول ۴-۵: وضعیت سنی آزمودنی‌های گروه کنترل ۶۱
جدول ۴-۶: مدت زمان ازدواج آزمودنی‌های گروه آزمایش (سال) ۶۲
جدول ۴-۷: مدت زمان ازدواج آزمودنی‌های گروه کنترل (سال) ۶۲
جدول ۴-۸: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون رضایت زناشویی ۶۲
جدول ۴-۹: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس‌آزمون سبک دلبستگی ۶۳
جدول ۴-۱۰: مقایسه پس آزمون رضایت زناشویی در دو گروه با کنترل اثر پیش‌آزمون ۶۴
جدول ۴-۱۱: نتایج کلی تحلیل کوواریانس ۶۵
جدول ۴-۱۲: مقایسه پس آزمون سبک‌های دلبستگی در دو گروه با کنترل اثر پیش‌آزمون ۶۵
 
 
چکیده
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی زوج‌درمانی گروهی یک‌پارچه‌نگر بر بهبود رضایت زناشویی و سبک دلبستگی زوجین متعارض انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل ۲۴ نفر از زوجین متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد بود که ۱۲ نفر در گروه‌ آزمایش و ۱۲ نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضای گروه‌ آزمایش تعداد ۱۲ جلسه مداخله زوج‌درمانی گروهی با رویکرد یک‌پارچه‌نگر را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، پرسشنامه‌های رضایت زناشویی انریچ و دلبستگی کولینز و رید (۱۹۹۰) توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون، رضایتمندی زناشویی آزمودنی‌های گروه‌ آزمایش نسبت به آزمودنی‌های گروه گواه، افزایش معناداری داشته است. همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که در پس‌آزمون، سبک دلبستگی ایمن آزمودنی‌های گروه‌ آزمایش نسبت به آزمودنی‌های گروه گواه، افزایش و سبک‌های دلبستگی نا ایمن آزمودنی‌های گروه‌ آزمایش نسبت به آزمودنی‌های گروه گواه، کاهش معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که زوج‌درمانی گروهی یک‌پارچه‌نگر باعث بهبود رضایت زناشویی و سبک دلبستگی زوجین متعارض می‌شود.
 
کلید ‌واژه‌ها: زوج‌درمانی گروهی یک‌پارچه‌نگر، رضایت زناشویی، سبک دلبستگی.
 
فصل اول: مقدمه
 
 
 
ازدواج، به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین رابطه بشری توصیف شده است، زیرا ساختاری اولیه برای بنا نهادن رابطه خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده فراهم می­سازد. در ایران مطابق با آخرین آمار سازمان ثبت احوال، نسبت ازدواج به طلاق از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱، با ۷/۱ درصد رشد از ۸/۹ به ۵/۵ رسیده است، که گویای افزایش مشکلات زناشویی و میزان طلاق است؛ به طوری که نرخ طلاق در سال ۱۳۹۰ دو برابر نرخ آن در سال ۱۳۷۵ شده است (سازمان ثبت احوال کشور، ۱۳۹۲).
رضایت‌مندی زناشویی یکی از شاخص­های مهم رضایت فرد از زندگی است. تحقیقات نشان می­دهد که متغیرهای متعدد از جمله ویژگی‌های شخصیت، اعتماد متقابل، احترام، حمایت، درک متقابل، صمیمت، کیفیت رابطه جنسی، تبادل و بیان احساسات، افکار و عواطف و وضعیت اقتصادی با رضایتمندی زناشویی رابطه دارند. هرگونه تعارض، ناسازگاری و نارضایتی در متغیرهای مرتبط با رابطه زناشویی، می ­تواند به آشفتگی و مشکلات زناشویی منتهی گردد و اگر مورد توجه قرار نگیرد به ازدواج­های ناموفق، طلاق و پیامدهای ویرانگر در بهداشت روانی زن، شوهر، فرزندان و جامعه بیانجامد. بنابراین بررسی عوامل و مداخلاتی که بر رضایت زناشویی افراد تأثیر می‌گذارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از میان این عوامل در تحقیقات مختلف، تاکیدهای زیادی بر سبک‌های دلبستگی شده است.
 
بیان مسأله
عمده آزمایه‌های سنجش رضایت پس از ازدواج در سراسر دنیا نشان می‌دهند پس از عبور زندگی مشترک از مرز هیجانات اولیه و ورود به عرصه متلاطم زندگی روزمره، نوعی افت رضایت‌مندی از کیفیت عاطفی، اجتماعی یا جسمانی زناشویی مشاهده می‌شود (بولینگ و هیل[۱]، ۲۰۰۵). چنین افتی بخصوص با حضور فرزندان و مشکلاتشان و افزایش تعهدات و چالش‌های زندگی جدی‌تر نیز می‌گردد (استتس[۲]، ۲۰۰۴؛ به نقل از غلامعلیان و احمدی، ۱۳۸۷). از سوی دیگر، بهداشت روانی نسل‌های جامعه در گرو تامین بهداشت روانی خانواده به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش برای تحول در رشد استعدادهاست که هرگونه آسیبی به آن، نسل آینده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت و سازمان‌های اجتماعی زیادی را درگیر خود خواهد ساخت. خانواده یک نظام اجتماعی زیربنایی است که نابسامانی سازمان یا گسیختگی آن را می‌توان به‌عنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی خانواده و متعاقباً پایه‌های زندگی اجتماعی مطرح کرد و بنابراین بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است (آخرتی، ‌۱۳۸۶).
رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات و پایائی خانواده‌ها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است. میزان رضایت از رابطه زناشویی موضوعی محوری و کلیدیست که هر زوج پس از سال‌های تثبیت ازدواج ناگزیر با آن مواجهه می‌شوند (سامانی، ۱۳۸۶). رضایت از زندگی زناشویی به احساس عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و یا مرد است وقتی که همه جنبه‌های مشترک زندگی‌شان را در نظر بگیرند (الیس،۲۰۰۴). همچنین شواهد فراوانی گویای آن است که زوج‌ها در جامعه امروزی برای برقراری حفظ و ارتباط صمیمی و درک احساسات از جانب همسرانشان با مشکلات فراوانی درگیرند. در حقیقت این معضل سبب پریشانی در روابط زناشویی شده است (یوسفی و سهرابی،۱۳۹۰). یک تحول مهم در این جهت، این است که تا قبل از دهه هفتم قرن بیستم، تحقیقات انجام شده در خصوص خانواده، به طور عمده حول محور طلاق و اثرات روانی اجتماعی آن بر اعضای خانواده متمرکز بود، ولی از این دهه به بعد، توجه محققین به مسئله نارضایتی از زندگی زناشویی و راه‌های افزایش احساس رضایت و شادکامی از زندگی مشترک معطوف شد (سلیمانیان، ۱۳۸۷).
رضایت یک فرد از زندگی زناشوئی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می‌شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد (غلامعلیان و احمدی، ۱۳۸۷). بنابراین با توجه به اهمیتی که روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و حتی همه مذاهب به خانواده و ارتباط زناشویی موثر می‌دهند و اینکه تشکیل خانواده جایگاهی برای نارضایتی نیست، بررسی روش‌ها و مداخلاتی که بر رضایت‌مندی زناشویی زوجین تاثیر می‌گذارد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
یکی از عواملی که می‌تواند بر رابطه زناشویی و متعاقباً رضایت زناشویی افراد تاثیر بگذارد سبک دلبستگی آن‌ها می‌باشد. دلبستگی از مفاهیم اساسی در نظریه بالبی[۳](۱۹۸۹) است. وی معتقد است که دلبستگی نیازی نخستین محسوب  می‌شود و از هیچ نیاز دیگری مشتق نشده است (کریس، روبرت و میرجام[۴]، ۲۰۰۹). بالبی (۱۹۸۹) در قلمرو  دلبستگی بر دو نکته مهم تاکید می‌کند: اول اینکه کودک از نظر ژنتیکی برای واکنش‌های مرتبط با دلبستگی آمادگی دارد و دوم اینکه رفتار دلبستگی متحول می‌گردد. دلبستگی به طور کلی به پیوند میان افراد اطلاق می‌شود و افراد برای ارضای نیازهای عاطفی خود به یکدیگر تکیه می‌کنند (فینی[۵]، ۱۹۹۹)، اما در روانشناسی تحولی به پیوند عاطفی که بین نوزاد و مادر پدید می‌آید، دلبستگی اطلاق می‌شود (برک[۶]، ۱۳۸۷). بالبی (۱۹۸۹) معتقد است که دلبستگی از زمان نوزادی شروع شده و در طول زندگی ادامه می‌یابد و نقش مهم و اساسی در تحول کودک دارد؛ وی معتقد است که دلبستگی در طول زمان دارای ثبات است، روابط بعدی فرد را برای همسالان و دوستان پیش بینی می‌کند و اهمیت اساسی در سلامت روانی افراد دارد.
پری[۷] (۲۰۰۶؛ نقل از آمبر و کارول[۸]، ۲۰۰۹) در تعریف دلبستگی به مفهوم پیوند اشاره می‌کند و معتقد است که  در اصل، پیوند فرایند شکل دهی یک دلبستگی است. به عبارت دیگر پیوند مجموعه رفتارهائی است که منجر به ارتباط عاطفی قوی بین دو نفر (دلبستگی) می‌شود. وی همچنین می‌گوید دلبستگی امن و سالم زمانی اتفاق می‌افتد که مادر محبت خود را نسبت به فرزند نشان دهد و توانائی برقراری همدلی داشته باشد. این کودکان آزادانه از مادر خود فاصله می‌گیرند و دور می‌شوند، ولی پیوسته موقعیت مادر خود و محل استقرار او را زیر نظر دارند؛ وقتی دیگران او را بغل می‌کنند، پاسخ مثبتی نشان می‌دهد و وقتی او را زمین می‌گذارند شادمانه بازی خود را ادامه می‌دهند. دلبستگی ایمن جنبه مهمی از رشد اجتماعی- هیجانی است که کودک از مادرش به عنوان پایگاه امن برای کشف دنیا استفاده می‌کند (آمبر و کارول، ۲۰۰۹).
این‌گونه استنباط می‌شود که مدل‌های دلبستگی با طرحواره‌های شناختی قدیمی یا عقاید ما در مورد خودمان و دیگران ارتباط نزدیک دارند و بر تعاملات بین فردی اثر گذاشته و از آن‌ها تأثیر می‌پذیرند. با وجود اینکه مدل‌های دلبستگی به عنوان ویژگی‌های فردی درنظر گرفته می‌شوند؛ اینگونه فرض می‌شود که احتمالاً مردم در روابط خاص، سطوح متفاوتی از امنیت را تجربه می‌کنند (حمیدی، ۱۳۸۶). همچنین این احتمال وجود دارد که این مدل‌ها تحت تاثیر تجربیات حاصل از روابط ویژه دستخوش تغییر شوند. به عبارت دیگر تجربیات افراد در روابط خاص می‌تواند منجر به تغییر الگوی دلبستگی شود (فیروزی، ۱۳۸۰).
در زمینه‌ مداخلات درمانی به منظور بهبود رضایت زناشویی و سبک دلبستگی زوجینی که درگیر تعارضات زناشویی هستند، تلاش‌های متعددی در حیطه روان‌درمانی انجام شده و به ثبت رسیده است. در حال حاضر دیدگاه‌های نظری متعددی با رویکردهای متفاوت به دنبال تبیین و حل تعارض‌های زناشویی و بهبود رابطه عاطفی زوجین هستند. رویکردهایی از قبیل زوج درمانی مبتنی بر روان‌تحلیل‌گری، درمان نظام‌های گسترده خانواده بوئن، زوج درمانی تجربی، زوج درمانی رفتاری شناختی، زوج درمانی راهبردی، زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر، زوج درمانی هیجان محور و . به ارائه مبانی و روش‌هایی جهت جلوگیری از بروز طلاق و تحکیم پیوند زناشویی پرداخته اند و هریک موفقیت‌های چشم‌گیری در این زمینه کسب کرده‌اند (روشنی، ۱۳۹۰).
از مولفه‌های ضروری مداخلات مفید برای بهبود رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در زوجینی که به مشکلات زناشویی برخورده‌اند، آموزش مهارت‌های ارتباطی، توجه به پویایی‌های درون فردی و بین فردی، مشخص نمودن نقش‌های متعارض و موازی در زوجین، توجه به فرایندهای رشدی، تعدیل انتظارات و ابراز احساسات ناخوشایند می‌باشد. با اندک تأملی در باب خصوصیات لازم برای درمان‌های اثر‌بخش بر بهبود رضایت زناشویی زوجین متعارض، به نظر می‌رسد که روش زوج‌درمانی گروهی یک پارچه‌نگر می‌تواند بر بهبود رضایت زناشویی و سبک دلبستگی این افراد موثر باشد. زوج درمانی یکپارچه نگر، رویکرد درمانی گسترده‌ای است که در حل مشکلات ارتباطی زوج‌ها به عوامل میان فردی و درون فردی به طور همزمان توجه می‌کند (خمسه، ۱۳۸۸). زوج درمانی یکپارچه‌نگر برمبنای تئوری نظام عمومی خانواده، تئوری رشد بزرگسال و سرانجام تئوری دلبستگی به وجوده آمده است. این رویکرد تا حدودی نیز تحت تاثیر تئوری رفتاردرمانی و تئوری روابط موضوعی قرار دارد. خانواده درمانی روابط موضوعی ترکیبی از نظریه روان پویایی رابط موضوعی و درمان سیستم‌های خانواده است. از جنبه نظری، این تجربه به تفسیرهایی منجر می‌شود که احتمالاً مؤثرتر عمل می‌کند زیرا اعضای خانواده ارتباط کامل‌تری با یکدیگر برقرار نموده و احساس درک شدن را تجربه می‌کنند. این رویکرد اولین رویکردی است که عملکرد فرد، فرآیند‌های ناخودآگاه و تعاملات زناشویی را با یکدیگر ترکیب کرده است (کریستنسن، جیکوب‌سون و بابکوک[۹]، ۱۹۹۵). در این رویکرد به منابع بین نسلی و مرکزیت روابط تأکید می‌شود. اعتقاد بر آن است که روابط میان زوجین، نه تنها از شخصیت منحصر به فرد آن‌ها تأثیر می‌گیرد، بلکه در سیستمی بزرگ‌تر، تحت تاثیر روابط خانوادگی قرار دارد که فرزندان، والدین و گروه‌های اجتماعی را نیز شامل می‌شود. همچنین این رویکرد بر روابط میان زوجین و تعاملات میان آن‌ها با والدین خود و نقش هریک از زوجین در این روابط تأکید می‌کند (جکوبسون و همکاران،۲۰۰۰). مزیت عمده رویکرد‌های یکپارچه‌نگر زوج درمانی فهم بیشتر رفتار انسان است که انعطاف پذیری درمان را زیادتر کرده است. تأکید هم بر عامل‌های درون روانی و هم بر عوامل برون روانی در ارتباطات زوج است؛ به طوری که هر کدام می‌تواند قلمرویی مجاز داشته باشد (دی‌میدجیان[۱۰]، مارتل[۱۱] و کریستنسن،۲۰۰۲؛ نقل از خمسه، ۱۳۸۸).
با در نظر گرفتن مطالب فوق پژوهش حاضر در پی بررسی اثر‌بخشی زوج‌درمانی گروهی با رویکرد یک‌پارچه‌نگر بر بهبود رضایت زناشویی و سبک دلبستگی زوجین متعارض می‌باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به رشد روز افزون پدیده طلاق در جامعه ایرانی و همچنین اثرات نامطلوب روانی، اجتماعی و اقتصادی این رخداد ناخوشایند، انجام پژوهش در حوزه حوزه رضایت‌مندی زناشویی تا اندازه زیادی می‌تواند در از پیش پا برداشتن ابهامات راهگشا بوده و گامی بسوی جدی‌تر گرفتن مسئله روبه رشد تعارضات زناشویی در جامعه ایرانی باشد. از سوی دیگر با شناخت و معرفی مداخلات موثر بر رضایتمندی زناشویی و سبک دلبستگی، می‌توان در سطوح مختلف مداخله کرد. میزان ازدواج‌های با خطر بالا را کاهش داد، بر رضایت و شادکامی ازدواج‌های موجود افزود و از بعضی ناسازگاری‌ها پیشگیری به عمل آورد و از این طریق، از بسیاری از نابسامانی‌های خانوادگی که منجر به هدر رفتن نیروهای عظیم انسانی می‌شود جلوگیری کرد (بهاری و همکاران،۱۳۹۰).
اهداف تحقیق
۱- بررسی اثربخشی زوج‌درمانی گروهی یک‌پارچه‌نگر بر بهبود رضایت زناشویی زوجین متعارض.
۲- بررسی اثربخشی زوج‌درمانی گروهی یک‌پارچه‌نگر بر بهبود سبک دلبستگی زوجین متعارض.
فرضیه‌های‌ تحقیق
فرضیه‌های اصلی
۱ـ زوج درمانی گروهی بارویکرد یکپارچه نگرموجب بهبود رضایت زناشویی زوجین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می‌شود.
۲ـ زوج درمانی گروهی با رویکرد یکپارجه نگر موجب بهبود  سبک دلبستگی زوجین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می‌شود.
فرضیه‌های فرعی
الف: زوج درمانی گروهی یکپارچه نگر موجب بهبود سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی زوجین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل میشود.
ب: زوج درمانی گروهی یکپارچه نگر موجب بهبود سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی زوجین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می‌شود.
 
تعاریف نظری متغیرها
رضایت زناشویی: رضایت زناشویی به معنای سازش بین انتظارات فرد از زندگی زناشویی و آنچه که به طور واقعی در زندگی‌اش تجربه می کند می‌باشد. این رضایت‌مندی همواره با احساس خشنودی و لذت همراه است (گی زیبر، ۲۰۰۵؛ نقل از یاوری کرمانی، ۱۳۸۷). رضایت زناشویی یک متغیر نگرشی است و بنابراین از خصوصیات فردی زن و شوهر محسوب می‌شود. طبق تعریف فوق، رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت‌بخشی است که زن و شوهر از جنبه‌های مختلف روابط زناشویی دارند (یاوری کرمانی، ۱۳۸۷).
سبک‌های دلبستگی: دلبستگی به طور کلی به پیوند میان افراد اطلاق می‌شود و افراد برای ارضای نیازهای عاطفی خود به یکدیگر تکیه می‌کنند. روانشناسی تحولی پیوند عاطفی را که بین نوزاد و مادر پدید می‌آید دلبستگی می‌نامد (برک، ۱۳۸۷). رفتار دلبستگی به تقرب و نزدیک شدن به نگاره دلبستگی اطلاق می‌شود و پیوند دلبستگی به جنبه عاطفی این رابطه اشاره دارد. این پیوند الزاماً دو سویه نیست، بلکه رابطه‌ای است که بین یک فرد با شخص دیگری برقرار می‌شود (آمبر و کارول، ۲۰۰۹). انواع سبک‌های دلبستگی عبارتند از: سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا/ اضطرابی، اجتنابی).
زوج‌درمانی گروهی با رویکرد یک‌پارچه‌نگر: زوج درمانی یکپارچه‌نگر، رویکرد درمانی گسترده‌ای است که در حل مشکلات ارتباطی زوج‌ها به عوامل میان فردی و درون فردی به طور همزمان توجه می‌کند (خمسه، ۱۳۸۸). زوج درمانی یکپارچه‌نگر برمبنای تئوری نظام عمومی خانواده، تئوری رشد بزرگسال و  سرانجام تئوری دلبستگی به وجوده آمده است. این رویکرد تا حدودی نیز تحت تاثیر تئوری رفتار درمانی و تئوری روابط موضوعی قرار دارد (کریستنسن، جیکوبسن و بابکوک، ۱۹۹۵).
[۱] Bowling &  Hill
[۲] Stence
[۳] Bowlby
[۴] Chris, Robbert & Mirjam
[۵] Feeney
[۶] Berk
[۷] Parry
[۸] Amber & Carole
[۹] Christensen, Jacobson & Babcock
[۱۰] Dimidjian
[۱۱] Martel

تعداد صفحه:۹۱

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه اثربخشی روایت درمانی برافسردگی زنان خانه دار

 پایان نامه رشته  روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
علوم و تحقیقات واحد یزد
پایان نامه عمومی((M.A
عنوان:
بررسی اثربخشی روایت درمانی برافسردگی زنان خانه دار شهرستان ابرکوه
سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲ بیان مسأله. ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶
۱-۴ اهداف پژوهش. ۷
۱-۴-۱ هدف کلی. ۷
۱-۴-۲ اهداف ویژه ۸
۱-۵ فرضیه‏های تحقیق. ۸
۱-۶ متغیرها(اصطلاحات یاواژه های پژوهش) ۸
۱-۷ تعریف متغیرها ۸
۱-۷-۱تعاریف نظری متغیرها ۸
۱-۷-۲تعاریف عملیاتی متغیر ها ۹
فصل دوم: ادبیات پژوهش
۲-۱مقدمه. ۱۳
۲-۲ مواضع نظریه پردازان درارتباط با موضوع پژوهش. ۱۴
۲-۲-۱ افسردگی. ۱۴
۲-۳ مبانی نظری ۱۷
۲-۳-۱دیدگاههای زیستی. ۱۷
۲-۳-۲ عوامل زیست – شیمیایی. ۱۷
۲-۳-۳ دیدگاه های روان شناختی. ۱۸
۲-۳-۴ نظر یه های روان پویشی. ۱۸
۲-۳-۵ نظریه های رفتاری ۱۸
۲-۳-۶ نظریه ی درماندگی تجدید نظر شده ۱۹
۲-۳-۷ نظریه های شناختی. ۲۰
۲-۳-۸ دیدگاه های اجتماعی-فرهنگی و میان فردی ۲۰
۲-۴ روایت درمانی ۲۱
۲-۴-۱ درون مایه های مربوط به روایت درمانی. ۲۶
۲-۵ پیشینه مطالعاتی ۲۸
۲-۵-۱ مطالعات وپیشینه تحقیقات خارج از کشور(درحوزه افسردگی وروایت درمانی) ۲۸
۲-۵-۲ پژوهش های صورت گرفته در ایران(درحوزه افسردگی وروایت درمانی) ۳۰
۲-۶ جمع بندی فصل دوم. ۳۱
فصل سوم: روش پژوهش
۳ – روش پژوهش. ۳۵
۳-۱ طرح پژوهش. ۳۵
۳-۲  جامه آماری،آزمودنی ها، شیوه ی انتخاب و جایگزینی ۳۵
۳-۳ ابزار و مقیاس های پژوهش. ۳۵
۳-۴ روند اجرای پژوهش. ۳۶
۳-۵ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۳۸
فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱ توصیف داده ها ۴۱
۴-۲ آزمون فرضیات ۵۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه. ۶۱
۵-۲ یافته های توصیفی ۶۳
۵-۳ یافته های استنباطی ۶۵
۵-۴ بحث و نتیجه گیری ۶۶
۵-۵ پیشنهادات ۷۱
منابع فارسی: ۷۴
منابع لاتین: ۷۷
فهرست جداول
عنوان                                                                                                   صفحه
جدول شماره ۴-۱: توزیع فراوانی سن (گروه کنترل) ۴۱
جدول شماره ۴-۲: توزیع فراوانی تحصیلات (گروه کنترل) ۴۲
جدول شماره ۴-۳: مواد پرسشنامه بک (فرم بلند)/پیش آزمون/گروه گواه ۴۳
جدول شماره ۴-۴:  گزارش توصیفی از شاخصهای گرایش و پراکندگی مرکزی پیش آزمون(گروه گواه) در متغی وابسته (افسردگی) ۴۴
جدول شماره ۴-۵: توزیع فراوانی سن (گروه آزمایش) ۴۴
جدول شماره ۴-۶: توزیع فراوانی تحصیلات (گروه آزمایش) ۴۵
جدول شماره ۴-۷: مواد پرسشنامه بک (فرم بلند)/پیش آزمون/گروه آزمایش. ۴۷
جدول شماره ۴-۸:  گزارش توصیفی از شاخصهای گرایش و پراکندگی مرکزی پیش آزمون(گروه آزمایش) در متغیر وابسته (افسردگی) ۴۸
جدول شماره ۴-۹: مواد پرسشنامه بک (فرم بلند)/پس آزمون/گروه کنترل. ۴۸
جدول شماره ۴-۱۰:  گزارش توصیفی از شاخصهای گرایش و پراکندگی مرکزی پس آزمون(گروه کنترل) در متغیروابسته(افسردگی) ۴۹
جدول شماره ۴-۱۱: مواد پرسشنامه بک (فرم بلند)/پس آزمون/گروه آزمایش. ۵۰
جدول شماره ۴-۱۲:  گزارش توصیفی از شاخصهای گرایش و پراکندگی مرکزی پس آزمون(گروه آزمایش) در متغیر وابسته (افسردگی) ۵۱
جدول شماره۴-۱۳: برآورد رگرسیون خطی جهت بررسی  اثرخطی و معنادار  متغیر کمکی (پیشآزمون) بر متغیر وابسته (افسردگی) ۵۲
جدول شماره ۴-۱۴: برآورد آنالیز واریانس دو طرفه به منظور بررسی پیشفرض همگنی رگرسیونی ۵۳
جدول شماره ۴-۱۵: برآورد تحلیل کوواریانس به منظور مقایسه میانگین افسردگی زنان خانهدار گروه آزمایش و کنترل. ۵۴
جدول شماره ۴-۱۶: برآورد رگرسیون خطی جهت بررسی  اثرخطی و معنادار متغیر کمکی (پیش آزمون) بر متغیر وابسته (افسردگی) ۵۵
جدول شماره ۴-۱۷: برآورد آنالیز واریانس دو طرفه به منظور بررسی پیش  فرض همگنی رگرسیونی ۵۶
جدول شماره ۴-۱۸: برآورد تحلیل کوواریانس به منظور مقایسه میانگین افسردگی در بین گروه های مختلف تحصیلی ۵۶
جدول شماره ۴-۱۹: برآورد رگرسیون خطی جهت بررسی  اثرخطی و معنادار متغیر کمکی (پیش آزمون) بر متغیر وابسته (افسردگی) ۵۷
جدول شماره ۴-۲۰: برآورد آنالیز واریانس دو طرفه به منظور بررسی پیش فرض همگنی رگرسیونی ۵۸
جدول شماره ۴-۲۱: برآورد تحلیل کوواریانس به منظور مقایسه میانگین افسردگی در بین گروه های مختلف سنی ۵۸
جدول شماره ۵-۱: گزارش کامل از شاخصهای گرایش و پراکندگی مرکزی پیش/ پس آزمون در متغیر وابسته (افسردگی)، در بین گروه آزمایش و کنترل  ۶۴
جدول (۵-۲) میزان  افسردگی و میزان امتیازات کسب شده در آزمون آرون بک. ۷۰
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار شماره ۴-۱: درصد فراوانی سن(گروه کنترل) ۴۱
نمودار شماره ۴-۲: درصد فراوانی تحصیلات(گروه کنترل) ۴۲
نمودار شماره ۴-۳: درصد فراوانی سن(گروه آزمایش) ۴۵
نمودار شماره ۴-۴:درصد فراوانی تحصیلات (گروه آزمایش) ۴۶
نمودار شماره ۴-۵: هیستوگرام. ۵۱
نمودار شماره ۴-۶: بررسی اثر خطی متغیر کمکی (پیش آزمون) بر متغیر وابسته. ۵۲
نمودار شماره ۴-۷: بررسی همگنی رگرسیونی ۵۳
نمودار شماره ۴-۸:  مقایسه میانگین افسردگی گروه آزمایش و کنترل. ۵۴
نمودار شماره ۴-۹ : بررسی اثر خطی متغیر کمکی (پیش آزمون) بر متغیر وابسته. ۵۵
نمودار شماره ۴-۱۰: مقایسه میانگین افسردگی گروه های تحصیلی مختلف. ۵۷
نمودار شماره ۴-۱۱: بررسی اثر خطی متغیر کمکی (پیش آزمون) بر متغیر وابسته. ۵۸
نمودار شماره ۴-۱۲: مقایسه میانگین افسردگی گروه های سنی مختلف. ۵۹
چکیده
اخیراً افسردگی به عنوان بیماری روانشناختی دارای شیوع نسبتاً بالا، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. به منظور درمان این معضل، روش های درمانی متعددی قابل پیشنهاد و استفاده می باشد. یکی از این روشها، می تواند روایت درمانی باشد که لازم است اثر آن بر میزان افسردگی مورد ارزیابی علمی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق هدف اصلی؛ بررسی اثربخشی رویکرد روایت درمانی گروهی در کاهش افسردگی زنان خانه دار شهرستان ابرکوه بوده است.
این پژوهش یک طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. برای این منظور ۲۰ نفر از زنان شهرستان ابرکوه، با تشخیص افسردگی پس از شرکت در پیش آزمون به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۰ نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. افراد گروه آزمایش تحت درمان روایتی به صورت گروهی در ده جلسه نود دقیقه ای  قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. سپس هر دو گروه در پس آزمون شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی افسردگی بک نسخه دوم و دوره مبتنی بر روایت درمانی بود.
پس از استخراج داده های با بهره گرفتن از نرم افزار Spss20 به منظور آزمون فرضیات، پس از ارائه آمارهای توصیفی، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد؛ میانگین افسردگی گروه کنترل به طور معناداری بالاتر از میانگین افسردگی گروه آزمایش است. بنابراین فرض پژوهش مبنی بر اینکه تأثیر روایت درمانی بر افسردگی زنان خانه دار گروه آزمایش و کنترل متفاوت است، تأیید شد اما فرض پژوهش مبنی بر اینکه تأثیر روایت درمانی بر افسردگی زنان خانه دار بر اساس سطح تحصیلات آنان متفاوت است، تأیید نگردید. همچنین فرض پژوهش مبنی بر اینکه تأثیر روایت درمانی بر افسردگی زنان خانه­دار بر اساس سن آنان متفاوت است، نیز تأیید نشد.
بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد شد، تحقیقات بعدی، فاکتور کنترل ( آزمایشی محض بودن) و همچنین تعمیم پذیری بیشتر نتایج تحقیق ( نمونه آماری بزرگتر) را مد نظر قرار دهند. همچنین نمونه های مشابه متنوع تر نیز می تواند با نتایج تحقیق حاضر مقایسه شود. در ضمن مراکز درمانی و مشاوره ای و دستگاه های مرتبط با خانواده و زنان، می توانند از روش درمانی مورد استفاده ( روایت درمانی) با اطمینان اثر بخشی، استفاده بیشتری نمایند.
واژگان کلیدی: افسردگی، روایت درمانی، زنان خانه دار. ابرکوه.
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
امروزه بیشتر روان درمانگران تأثیر باورها و تفکر فرد را در ایجاد انواع مسائل روان شناختی مهم می دانند. آنها معتقدند که بیشتر اختلال ها از جمله افسردگی، برآمده از شناخت های معیوب هستند، به طوری که وقایع به خودی خود تعیین کننده احساسات ما نیستند، بلکه معنایی که به آنها نسبت می دهیم، نقش تعیین کننده را دارند، به طوری که بیمار شناخت های خود را جدی می گیرد و در نظام فکری،تمایل دارد تجربه های ناخوشایند و نامطلوب زیادی را تجربه کند. سپس این هیجان ها را به عنوان شواهد تأکیدکننده باورهای خود تعبیر و تفسیرمی کند (فریدونی و همکاران،۱۳۹۱) .
همان طوری که می دانید انسان موجودی در جستجوی خلق و فهم معنا در زندگی است، ما اطلاعات را نه به صورت خام بلکه به صورت معناهای مختلف دریافت می کنیم، ما در هر چیزی به دنبال معنا هستیم و زبان ابزار خلق و انتقال این معناهاست، پس زبان می تواند به عنوان یک ابزار بالینی در تغییر معناهای زندگی افراد استفاده شود. به طوری که زبان نه تنها وسیله بیان افکار و احساسات آدمی است بلکه در ساخت و تغییر و نگهداری واقعیت های زندگی آدمی نیز نقشی اساسی بازی می کند. ما بوسیله زبان به طور کلی و با روایت به طور اخص با مفاهیم درونی و دنیای بیرون ارتباط برقرار می کنیم (قاسم زاده، ۱۳۷۹).
در واقع جستجوی راه های جدید درمان اختلالات عاطفی مورد توجه متخصصان بهداشت روانی قرار گرفته است.که یکی از این روشها رویکرد روایت درمانی[۱] است که رویکردی است بی نهایت سودمند و فوق العاده اثر گذار در توجه به باورهای نا کارآمد و تغییر آنها، برونی کردن و از توان انداختن مشکل، ایجاد توان، نگاه بیرونی به مشکل از زاویه های مختلف ودر نهایت خلق تفسیری دگرگون، تألیفی دوباره و نقشه ای متفاوت برای روایت داستان زندگی شخص (وینس لیدو مانک[۲]، ۱۳۹۰).
این پژوهش به بررسی رابطه این دو متغییر پرداخته و در نظر دارد اثر بخشی روایت درمانی بر افسردگی زنان خانه دار را بررسی کند.
۱-۲ بیان مسأله
افسردگی رایج ترین اختلال روانی است و به تازگی روبه افزایش است. اختلال افسردگی به دلیل گسترش و شیوع فراوانی که در میان مراجعان روان پزشکی در روان شناسی دارد، سرماخوردگی روان پزشکی نامیده می شود(سلیگمن[۳]، ۱۳۸۵. (خلق افسرده و فقدان علاقه و لذت، از علا یم کلیدی افسردگی بشمار می روند. فرد افسرده ممکن است اظهار کند که احساس غم، یاس، پوچی و بی ارزشی می کند. برای بیمار خلق افسرده غالبا کیفیتی ویژه دارد که با غمگینی معمولی متفاوت است. برخی از بیماران آن را یک درد روحی توان فرسا توصیف می کنند. بیماران افسرده  گاهی از ناتوانی برای گریه کردن شکایت می کنند، علامتی که با بهبودی بیماری از بین می رود. تقریبا همه ی  بیماران افسرده از کاهش انرژی که منجر به بروز تکمیل تکالیف، اختلال در کار تحصیلی و حرفه ای و کاهش انگیزه برای انجام طرح های تازه می شود، شکایت می کنند (سادوک[۴]،۱۳۸۶).
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
علم روان شناسی در دهه های اخیر شاهد ظهور الگوها و شیوه های درمانی رو به رشدی بوده است که در درمان فردی و خانواده تحول ایجاد کرده و آن را به مسیرهای جدیدی سوق داده است. تعدادی از این شیوه های درمانی، بازتاب پدید ه هایی هستند که دیدگاه پسامدرن[۵] نامیده می شود. متفکران این دیدگاه معتقدند که دانش و شناخت امری نسبی و وابسته به بافت آن است و نظام اعتقادی ما صرفاً منعکس کننده سازه های ذهنی – اجتماعی هستند که ما درباره دنیای خود خلق می کنیم.
اهمیت استفاده از روایت در جنبش های روان درمانی از آنجا مشخص می شود که فرمول بندی های روایی گوناگونی در انواع درمان های روان پویای,سیستمی,شناختی وسازه گرا مورد استفاده قرار گرفته اند.
ولی همچنان که گفتیم اگر روایت را ضمن آنکه یک ابزار بالینی است راهی برای فهم تجربه انسان بنامیم. آن را در قالب روایت درمانی مطرح نموده ایم white,2000)،).
از آنجا که خانواده نخستین سازمان اجتماعی است که فرد در آن زندگی می کند، پس کانونی است که می تواند فشارهای روانی وارد شده بر اعضای خود را کاهش دهد واز آن جا که مادران نقشی مؤثر در تربیت فرزندان دارند، روایت درمانی می تواند به عنوان روشی سریع و عمیق در درمان افسردگی و سلامت روان زنان جامعه اثری مثبت داشته باشد؛ پس دست یابی به جامعه ای سالم، آشکارا در گرو سلامت خانواده است.
با توجه به پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشوربررسی های مختلفی چون اثربخشی روایت درمانی گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن، اثر بخشی روایت درمانی بر میزان تمایل به بخشودگی در زنان، اثر بخشی گروه درمانی تلفیقی به شیوه تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی بر کنترل عواطف، مقایسه روایت های زندگی افراد افسرده و مضطرب با افراد عادی، مقایسه تأثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به طور کلی و در اکثر تحقیقات نشان می دهد که روایت درمانی نسبت به سایر روش های درمانی تأثیر مثبت بیشتری داشته است. اما پژوهشهایی که دقیقاً منطبق با موضوع تحقیق حاضر، به بررسی تأثیر روایت درمانی بر زنان و به ویژه زنان خانه دار بپردازد، یافت نشد و همانطور که اشاره شد، با توجه به اهمیت نقش زنان خانه دار در ساختن خانواده و به دنبال آن جامعه ای سالم، به نظر می رسد که انجام تحقیق با موضوع بررسی تأثیر روایت درمانی بر افسردگی زنان خانه دار دارای اهمیت می باشد و علاوه بر پر کردن خلأ های علمی موجود و بستر سازی برای تحقیقات آینده نتایج این تحقیق می تواند ضرورتهای کارکردی به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری و آموزش و مشاوره در این زمینه را یاری رساند.
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف کلی
بررسی تأثیر روایت درمانی بر افسردگی زنان خانه دار افسرده.
۱-۴-۲ اهداف ویژه
تعیین اثر روایت درمانی بر میزان افسردگی زنان خانه دار بر حسب سن آنان.
تعیین اثر روایت درمانی بر میزان افسردگی زنان خانه دار بر حسب تحصیلات آنان.
۱-۵ فرضیه‏های تحقیق
۱-۵-۱ فرضیه کلی

 1. اجرای روایت در مانی بر میزان افسردگی زنان خانه دار تأثیر دارد؟

۱-۵-۲ فرضیه های ویژه

 1. اجرای روایت در مانی بر میزان افسردگی زنان خانه دار بر حسب سن آنان تأثیر دارد؟
 2. اجرای روایت در مانی بر میزان افسردگی زنان خانه دار بر حسب تحصیلات آنان تأثیر دارد؟

 
۱-۶ متغیرها(اصطلاحات یاواژه های پژوهش)
نامگذاری متغیرها
متغیر مستقل:روایت درمانی
متغیر وابسته:افسردگی
متغیر کنترل:شهرابرکوه-سال۱۳۹۳
۱-۷ تعریف متغیرها
۱-۷-۱تعاریف نظری متغیرها
تعریف نظری روایت درمانی: روایت درمانی فرآیند کمک به افراد برای غلبه بر مشکلات از طریق درگیر شدن در گفتگوهای درمانی میباشند. این گفتگو ها شامل بیرونی سازی مشکل استخراج پیامد های یگانه پررنگ کردن نقشه ی جدید و اتصال آن به گذشته وآینده ,با بهره گرفتن از تکنیک های درمانی خاص می باشد در این رویکرد درمان براساس نقل روایت ها و داستان های زندگی یک شخص از زبان خود شکل می گیرد،که درواقع این فرآیند درمان روایتی شامل گفتن روایت ها ,گوش دادن دقیق پرسش کردن,دوباره گفتن و دوباره شنیدن وباز سازی داستان ها با همکاری مراجع ومشاوره می باشد روایت های شخصی جدید,معانی جدید و برداشت های تازه ای از واقعیت می شوند white,2000)).
تعریف نظری افسردگی:واژه «افسردگی» به تجربه ی حالت ناشادی گفته می شود که تحمل آن دشوا است این حالت افسردگی توأم با اضطراب ویژگی اصلی تعریف بالینی افسردگی نیز هست (منشی طوسی،۱۳۷۱).
۱-۷-۲تعاریف عملیاتی متغیر ها
تعریف عملیاتی روایت درمانی: مجموعه کاملا متمرکزی از فنون مداخلاتی که برای اولین بار توسط White & Epston  (۱۹۹۰) با طرفداری از نظریه ی گفتگو براساس داستان ها مطرح گردیده است.هدف از این مداخلات آن است که به خانواده کمک شود تا یک مشکل توان فرسا و دشوار را برونی کنند.
این رویکرد به اعضای خانواده کمک می کند که جر وبحثشان را در این باره کاهش دهند که مشکل مال کیست وراجع به حل مشکل وارد گفتگو شوند.
دراین پژوهش اطلاعات مورد نیاز از طریق بیمارانی که به مراکز درمانی و مشاوره وبهزیستی مراجعه کرده اند را از طریق دوره متنی بر روایت درمانی بدست آمده است.
تعریف عملیاتی افسردگی: ابزار سنجش افسردگی در این تحقیق پرسشنامه ی افسردگی بک نسخه ی۲ (BDI-II) است.
پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم (BDI-II) شکل بازنگری شده پرسشنامه افسردگی بک است که جهت سنجش شدت افسردگی تدوین شده است۲۰۰۰) Brown ,Steer, (Beck,. فرم تجدید نظرشده پرسشنامه افسردگی بک در مقایسه با فرم اولیه بیشتر با  DSM-IV همخوان است. علاوه بر آن ویرایش دوم این پرسشنامه، تمامی عناصر افسردگی را بر اساس نظریه شناختی افسردگی نیز پوشش می دهد.
این پرسشنامه همانند ویرایش نخست از ۲۱ ماده تشکیل شده است و با این تفاوت که ۴ ماده از ویرایش قبلی را نداشته و به جای آنها ماده های دیگری در پرسشنامه افزوده شده اند. همچنین در این پرسشنامه  دو ماده (ماده های ۱۶ و ۱۸) به گونه ای ویرایش شده اند که به شدت افسردگی بیشتر حساس باشند.
این پرسشنامه در جمعیت ۱۳ سال به بالا قابل استفاده است.
۱-Narrative therapy
۲- Winslade& Monk
۱-Sadok
۲-Sadok
۱-post-moderm

تعداد صفحه:۹۶

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com