دسته: رشته حسابداری

پایان نامه ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه­ گذاران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:(M.A)  حسابداری

گرایش: حسابداری

 

موضوع:

مطالعه مربوط بودن ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه ­گذاران با تأکید بر معافیت­های مالیاتی (مطالعه موردی استان کرمانشاه)

 

                                                    سال تحصیلی:

بهمن۹۳

 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱ـ۱ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱ـ۲ـ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱ـ۴ـ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۴

۱-۵- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۶- بهره­وران نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۷- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. …… ۵

۱-۸- فرضیه ­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۵

۱ـ۸ـ۱ـ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱ـ۸ـ۲ـ فرضیه ­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۹- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء……………………………………………۵

۱-۱۰- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها………………………………………………………………………………۶

۱ـ۱۱ـ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………. ۶

۱ـ۱۲ـ روش تجزیه و تحلیل داده­ ها ……………………………………………………………………………………………….. ۶

۱ـ۱۳ـ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………………… ۷ ۱-۱۴- خلاصه فصل یک………………………………………………………………………………………………………………۷

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

ادبیات‌ تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲- مالیات………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۲­-۲-۱- مالیات در اسلام…………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۲-۲- اهداف مالیات در اسلام ………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۲-۳- ویژگی­های مالیات اسلامی……………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۲-۴- فرهنگ و مالیات ………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲-۵- فرهنگ مالیاتی …………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲-۶- مالیات و پس افتادگی فرهنگی……………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۷- نظام مالیاتی ایران و عوامل پس افتادگی فرهنگی ……………………………………………………………۱۸

۲-۲-۸- علل فرار مالیاتی در ایران……………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۲-۹- راهکارهای اصلاح فرهنگ مالیاتی…………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۱۰- الزام دولت به حرکت در مسیر کاهش از سهم درآمدهای نفتی در بودجه…………………………۲۳

۲-۲-۱۱- لغو معافیت­های غیرضرور نهادی و الزام همه صاحبان درآمد به ارائه اطلاعات به دستگاه         مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۱۲- نرخ نهایی مالیات بر درآمد…………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۳- مربوط‌ بودن……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۳-۱- ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌………………………………………………………………………….۲۸

۲-۳-۲- انتخاب‌ خاصه‌……………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۴- رفتار سرمایه ­گذاران……………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۵- معافیت مالیاتی و شوق سرمایه ­گذاری……………………………………………………………………………………۳۱

۲-۶- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۶-۱- پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۶-۲- پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………….۳۵

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۳ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۲- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۳ـ۳ـ سؤالات و فرضیه ­های پژوهش…. ………………………………………………………………………………………….۳۹

۳ـ۴ـ جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۳-۴-۱- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۳-۴-۲- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..۴۰   ۳-۵- روش­ها و ابزار جمع­آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………….۴۰

۳-۶- محاسبه متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۷- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۳-۸-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۳-۹- آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۳-۹-۱-آزمون کلموگروف- اسمیرنوف………………………………………………………………………………………۴۴

۳-۹-۲-آزمون t یک نمونه ای یکطرفه……………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۱۰- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۴ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴ـ۲ـ ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری …………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۲-۱- توزیع فراوانی سمت……………………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۲-۲- توزیع فراوانی میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………….۵۰

۴-۲-۳- توزیع فراوانی منبع تامین مالی………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۲-۴- توزیع فراوانی سابقه کاری……………………………………………………………………………………………۵۲

۴-۳- ویژگی های توصیفی.. ………………………………………………………………………………………………………….۵۳  ۴-۴- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۴-۴-۱- آزمون کلموگروف اسمیرنوف……………………………………………………………………………………..۵۴

۴-۴-۲  آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۴-۴-۳-طرح آزمایش ها…………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۴-۳-۱- آزمون LSD………………………………………………………………………………………………………….64

۴-۴-۴- بررسی تأثیر نوع شرکت………………………………………………………………………………………………۶۵

۴-۵- آزمون فرضیه ­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۸۵

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۵ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۵-۲- جمع بندی مطالب پیشین…………………………………………………………………………………………………….۷۳  ۵ـ۳ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۵ـ۳ـ۱ـ آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۵ـ۴ـ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

پیوستها  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

منابع فارسی: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

منابع لاتین: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول(۴ـ ۱) : وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سمت……………………………………………………………………… ۴۹

جدول (۴ـ۲): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان تحصیلات ……………………………………………………… ۵۰

جدول(۴ـ۳): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان منبع تامین مالی ………………………………………………… ۵۱

جدول(۴ـ۴): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان سابقه کاری ……………………………………………………… ۵۲

جدول(۴ـ۵): میانگین و واریانس متغیرهای پرسشنامه …………………………………………………………………….. ۵۳

جدول (۴ـ۶):  نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پرسشنامه…………. ۵۴

جدول(۴ـ۷): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

جدول(۴ـ۸): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

جدول(۴ـ۹): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۰

جدول(۴-۱۰) نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای برای متغیر سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی……….۶۲

جدول(۴ـ۱۱): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر معافیت ها………………………………………………………. ۶۴

جدول(۴ـ۱۲): نتایج آزمون LSD………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول(۴ـ۱۳): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع شرکت……………………………………………………….. ۶۶

جدول(۴ـ۱۴): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت آیا نوع شرکت بر پاسخ دهی به سؤالات مربوط به فرضیه دوم تأثیر دارد یا خیر؟………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

جدول (۴ـ ۱۵): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت در مورد فرضیه دوم……………. ۶۸

جدول(۴ـ۱۶): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت که معافیت مالیاتی ماده ۸۱ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی گردیده است تأثیر دارد یا نه؟…………………………………………………………۶۸

جدول(۴ـ۱۷): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت. در مورد فرضیه سوم…………….۶۹

جدول(۴ـ۱۸): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت  . موضوع  که معافیت مالیاتی تبصره ۶ ماده ۱۰۵ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی گردیده است تأثیر دارد یا نه؟……………………………..۷۰

جدول(۴ـ۱۹): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت در مورد فرضیه چهارم…………… ۷۱

 

فهرست نمودار­ها

عنوان صفحه

نمودار(۴ـ۱): توزیع فراوانی سمت…………………………………………………………………………………………………… ۵۰

نمودار(۴-۲): توزیع فراوانی میزان تحصیلات………………………………………………………………………………….۵۱

نمودار(۴-۳): توزیع فراوانی منبع تامین مالی……………………………………………………………………………………۵۲

نمودار(۴-۴): توزیع فراوانی سابقه کاری………………………………………………………………………………………..۵۳

نمودار(۴-۵): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته…………………………..۵۷

نمودار(۴-۶): هیستوگرام نرمال بودن متغیر توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی…………….۵۹

نمودار(۴-۷): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی……………………………..۶۱

نمودار(۴-۸): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در شرکتهای تعاونی…………………………………….۶۳

چکیده

مالیات یکی از اساسی ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر درآمدها نهاده می شود و توان اجرایی دولت از همین راه تامین می گردد. معافیتهای مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت دهی به روند سرمایه گذاری قلمداد می شود.و هدف تحقیق حاضر ارانه رهنمود به قانون گذاران، دولت- مردان سرومایه گذاران در خصوص اثر گذاری معافیتهای مالیاتی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده می باشد بطوریکه با آزمون فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تحت عناوین :۱- معافیتهای مالیاتی در تحقق سیاستهای دولت اثر گذار بوده است؟۲- معافیت ۱۳۲منجر به افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته گردیده است ؟۳- معافیت ماده ۱۳۸در بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی اثر گذار بوده است؟۴- معافیت ماده ۸۱ منجر به افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی گردیده است؟۵- معافیت تبصره ۶ ماده منجر به افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی گردیده است؟ این تحقیق از جنبه هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود، زیرا نتایج حاصل از آن می تواند در تصمیمات قانونگذاران، دولت مردان وسرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد.

 

همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی قرار می گیرد، زیرا به توصیف شرایط می پردازد که به این ترتیب، از نظر استدلالی استدلال استقرایی است، همچنین از آنجایی که از طریق آزمایش داده های موجود به نتیجه ای خواهیم رسید، تحقیق ما در گروه تحقیقات پیمایشی خواهد بود. ودر نهایت باآزمون فرضیات مشخص گردید که فرضیه های اول ودوم از نظر آماری تایید شده ومعافیت ماده ۱۳۲و۱۳۸موجب افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و افزایش تکمیل و بازسازی واحدهای موجود گردیده است وفرضیه های سوم وچهارم از نظر آماری رد گردیده است ومعافیتهای  تبصره ۶ ماده ۱۰۵از مشوقهای مالیاتی در جهت ترغیب سرمایه گذاران در این بخشها نبوده است.

 

واژه های کلیدی:

مالیات، معافیتهای مالیاتی، مناطق کمتر توسعه یافته

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.

مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه ­گذاری قلمداد می­شوند.

در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه ­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

 

۱-۲- بیان مسئله

رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه ­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه ­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم ­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به ­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­شود، در زمینه ­های مختلفی می ­تواند به­کار آید. می­توان از آن به ­عنوان مشوق سرمایه ­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، ۱۳۸۶).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه ­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد ۸۱، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۴۱ و ۱۴۵ قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه ­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده ۱۳۸ قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه ­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه ­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه ­گذاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران ۲۵ درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­ طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه ­گذاران به­دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

 

۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال۱۳۹۲ است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه ­های توسعه و چشم­انداز ۲۰ ساله برای تصمیم­گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

 

۱-۵- اهداف تحقیق

 1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
 2. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
 3. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­های مثبت مالیاتی؛
 4. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری درباره سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی؛و
 5. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­های مالیاتی.

 

تعداد صفحه:۱۰۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی جهت ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
آذر ماه ۱۳۹۲

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱   مقدمه. ۲
۱-۲   بیان موضوع و ابعاد. ۳
۱-۳   ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۶
۱-۴   بیان مسئله. ۷
۱-۵    اهداف تحقیق.. ۸
۱-۶    سؤالات تحقیق: ۸
۱-۷   فرضیه ها ۹
۱-۸   روش کلی تحقیق.. ۹
۱-۹   قلمرو تحقیق.. ۹
۱-۹-۱ قلمرو  مکانی تحقیق.. ۱۰
۱-۹-۲ قلمرو زمانی تحقیق.. ۱۰
۱-۹-۳ قلمرو موضوعی تحقیق.. ۱۰
۱-۱۰ تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. ۱۰
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱    مقدمه. ۱۳
۲-۲   اهداف حسابداری و گزارشگری مالی.. ۱۴
۲-۲-۱ مبنای حسابداری.. ۱۵
۲-۲-۲ صورت های مالی اساسی.. ۱۶
۲-۳   محتوای اطلاعاتی.. ۱۷
۲-۳-۱ آزمون های مرتبط با محتوای اطلاعاتی.. ۱۸
۲-۳-۲ محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده در پژوهش های حسابداری.. ۱۹
۲-۴   حسابداری تعهدی و چارچوب نظری.. ۲۰
۲-۴-۱ ویژگی ها و مزایای حسابداری تعهدی و سود. ۲۱
۲-۴-۲ معایب حسابداری تعهدی و سود حسابداری.. ۲۳
۲-۵   جریان های نقدی و چارچوب نظری.. ۲۵
۲-۵-۱ سودمندی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد. ۲۶
۲-۵-۲ مزایای مربوط به تهیه صورت جریانات نقدی.. ۲۷
۲-۵-۳ برخی از معایب جریانات نقدی.. ۲۸
۲-۶    تجزیه و تحلیل صورت های مالی.. ۲۸
۲-۷   روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی.. ۳۰
۲-۷-۱ تجزیه و تحلیل روند ها ۳۰
۲-۷-۲ تجزیه و تحلیل درونی.. ۳۰
۲-۷-۳ آنتروپی شانن.. ۳۰
۲-۷-۴ تحلیل متمایز. ۳۱
۲-۷-۵ نسبت های مالی.. ۳۱
۲-۸   نسبت های تعهدی.. ۳۵
۲-۸-۱ نسبت های نقدینگی.. ۳۶
۲-۸-۲ نسبت های اهرمی.. ۳۷
۲-۸-۳ نسبت های سودآوری.. ۳۹
۲-۸-۴ نسبت های ارزش بازار ۴۰
۲-۹   تئوری ها، مفاهیم و کاربرد نسبت های مالی مبتنی بر جریانات نقدی.. ۴۱
۲-۹-۱ نسبت جریان نقدی.. ۴۲
۲-۹-۲ نسبت پوشش نیازهای ضروری.. ۴۲
۲-۹-۳ نسبت جریان های نقدی حاصل از عملیات به کل بدهی ها ۴۲
۲-۹-۴ نسبت پوشش بهره نقدی.. ۴۳
۲-۹-۵ بازده نقدی دارایی ها ۴۳
۲-۹-۶ بازده نقدی فروش… ۴۳
۲-۹-۷ نسبت کیفیت سود. ۴۴
۲-۱۰ مدل های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد. ۴۴
۲-۱۰-۱ مدل تفکیک کننده خطی(تحلیل ممیزی خطی) ۴۵
۲-۱۰-۲ مدل لاجیت… ۴۵
۲-۱۰-۳ الگوریتم تفکیک مکرر(درخت تصمیم) ۴۷
۲-۱۰-۴ مدل تحلیل بقاء ۴۷
۲-۱۰-۵ استدلال مبتنی بر موضوع. ۴۸
۲-۱۰-۶ شبکه های عصبی مصنوعی.. ۴۹
۲-۱۰-۷ الگوریتم های ژنتیک… ۵۰
۲-۱۰-۸ مدل شبکه بیزین.. ۵۱
۲-۱۱ شاخص های مالی ارزیابی عملکرد. ۵۲
۲-۱۱-۱ روش های مبتنی بر اطلاعات حسابداری (نسبت های مالی همچون ((ROA)، (ROE)، (EPS)). 52
۲-۱۱-۲ روش های ترکیبی مبتنی بر اطلاعات حسابداری و بازار (نسخه های مختلف Q توبین و یا نسبت P/E): 54
۲-۱۱-۳ نسبت های مبتنی بر  داده های مدیریت مالی (مانند بازدهی هر سهم و بازده اضافی هر سهم) ۵۶
۲-۱۱-۴ معیارهای اقتصادی.. ۵۸
۲-۱۵  مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت های نقدی و تعهدی در ارزیابی عملکرد. ۶۰
۲-۱۳ پیشینه پژوهش…. ۶۱
۲-۱۳-۱ پژوهش‌های خارجی.. ۶۲
۲-۱۳-۲ پژوهش های داخلی.. ۶۴
۲-۱۴ خلاصه فصل: ۶۷
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱   مقدمه. ۷۱
۳-۲   روش کلی تحقیق.. ۷۲
۳-۳   جامعه آماری.. ۷۲
۳-۴    روش نمونه گیری و نمونه آماری.. ۷۳
۳-۵   روش گردآوری اطلاعات.. ۷۴
۳-۶    ابزار تحقیق.. ۷۵
۳-۷   پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. ۷۵
۳-۸   آزمون‌های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور ارزیابی مدل‌ها: ۷۶
۳-۸-۱ آماره لامبدای ویلکز. ۷۶
۳-۸-۲ آماره‌ی ارزش ویژه ۷۶
۳-۸-۳ ضریب همبستگی کانونیکال.. ۷۷
۳-۸-۴ آماره کای دو ۷۷
۳-۸-۵ آماره‌ی والد. ۷۷
۳-۹   متغیرهای مورد بررسی.. ۷۸
۳-۹-۱ متغیر وابسته. ۷۸
۳-۹-۲ متغیرهای مستقل.. ۷۸
۳-۱۰ نرم‌افزارهای تجزیه و تحلیل.. ۸۱
۳-۱۱ خلاصه فصل.. ۸۱
فصل چهارم:بیان یافته ها
۴-۱   مقدمه. ۸۳
۴-۲   توصیف جامعه و نمونه: ۸۴
۴-۳   توصیف متغیرها ۸۵
۴-۳-۱ متغیر وابسته: ۸۵
۴-۳-۲ متغیر های  مستقل: ۸۵
۴-۴   تحلیل یافته ها ۹۱
۴-۴-۱ پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های تعهدی در مدل درخت تصمیم CART.. 91
۴-۴-۲ پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های نقدی در مدل درخت تصمیم CART.. 94
۴-۴-۳ طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از تحلیل ممیزی خطی.. ۹۷
۴-۴-۴ پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های تعهدی در مدل تحلیل ممیزی خطی.. ۹۸
۴-۴-۵ پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های نقدی در مدل تحلیل ممیزی خطی: ۱۰۰
۴-۵   طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی با بهره گرفتن از رگرسیون لجستیک… ۱۰۲
۴-۵-۱ پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای نسبت‌های تعهدی.. ۱۰۳
۴-۵-۲ پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای نسبت‌های نقدی.. ۱۰۵
۴-۶    آزمون فرضیه‌های پژوهش بر اساس نتایج مدل‌های درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی خطی.. ۱۰۸
۴-۶-۱ آزمون فرضیه‌ اول پژوهش…. ۱۱۰
۴-۶-۲ آزمون فرضیه‌ دوم پژوهش…. ۱۱۱
۴-۷   خلاصه فصل.. ۱۱۲
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱   مقدمه. ۱۱۵
۵-۲   خلاصه یافته ها ۱۱۶
۵-۳   نتیجه گیری.. ۱۱۸
۵-۳-۱ نتایج آزمون فرضیه‌ی اول.. ۱۱۸
۵-۳-۲ نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. ۱۱۹
۵-۴   پیشنهادها ۱۲۱
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی پژوهش…. ۱۲۱
۵-۴-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. ۱۲۲
۵-۵   محدودیت‌ها ۱۲۲
۵-۶    خلاصه فصل.. ۱۲۴
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۴
منابع و ماخذ:
منابع فارسی.. ۱۷۷
منابع لاتین.. ۱۸۲
 
جدول(۲-۱):پژوهش های پیشین در داخل ایران.. ۶۸
جدول( ۳-۱): نمونه انتخاب شده از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: ۸۹-۱۳۸۴. ۷۴
جدول( ۴-۱): نمونه انتخاب شده از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: ۸۹-۱۳۸۴ ۸۴
جدول (۴-۲) :آمار توصیفی نسبت جاری.. ۸۶
جدول(۴-۳):آمار توصیفی نسبت سریع. ۸۶
جدول(۴-۴) :آمار توصیفی پوشش بهره ۸۶
جدول(۴-۵) :آمار توصیفی بازده دارایی ها ۸۷
جدول(۴-۶): آمار توصیفی متغیر بازده فروش ۸۷
جدول (۴-۷): آمار توصیفی متغیر بازده حقوق صاحبان سرمایه. ۸۷
جدول (۴-۸):آمار توصیفی نسبت بدهی.. ۸۷
جدول (۴-۹): آمار توصیفی سود هرسهم. ۸۸
جدول (۴-۱۰): آمار توصیفی نسبت قیمت به سود. ۸۸
جدول (۴-۱۱):آمار توصیفی نسبت جریان نقدی.. ۸۸
 
جدول (۴-۱۲):آمار توصیفی نسبت پوشش نیازهای ضروری.. ۸۹
جدول (۴-۱۳):آمار توصیفی جریان نقدی حاصل از عملیات برکل بدهیها.. ۸۹
جدول (۴-۱۴): آمار توصیفی نسبت پوشش بهره نقدی.. ۸۹
جدول (۴-۱۵):آمار توصیفی متغیربازده نقدی داراییها ۸۹
جدول (۴-۱۶) آمار توصیفی حقوق صاحبان سهام عادی.. ۹۰
جدول (۴-۱۷) آمار توصیفی بازده نقدی فروش… ۹۰
جدول (۴-۱۸): آمار توصیفی کیفیت سود. ۹۰
جدول (۴-۱۹) آمار توصیفی جریان نقدی هرسهم. ۹۱
جدول (۴-۲۰): آمار توصیفی نسبت قیمت به جریان نقدی هرسهم. ۹۱
جدول (۴-۲۱): دقت پیش‌بینی در مدل CART بر اساس نسبت‌های تعهدی.. ۹۳
جدول (۴-۲۲): دقت پیش‌بینی در مدل CART بر اساس نسبت‌های نقدی.. ۹۵
جدول (۴-۲۳): مقادیر آماری مربوط به تحلیل ممیزی خطی.. ۹۹
جدول (۴-۲۴): دقت پیش بینی در مدل تحلیل ممیزی خطی.. ۱۰۰
جدول (۴-۲۵): مقادیر آماری مربوط به تحلیل ممیزی خطی با بهره گرفتن از نسبت های نقدی.. ۱۰۱
جدول (۴-۲۶): مقادیر آماری مربوط به تحلیل ممیزی خطی.. ۱۰۲
جدول (۴-۲۷): آماره کای ‌ـ دو  مربوط به برازش و معنی داری کلی مدل رگرسیون لجستیک… ۱۰۳
جدول (۴-۲۸): نتایج مربوط به آزمون والد و ضریب نسبت های تعهدی.. ۱۰۴
جدول (۴-۲۹): دقت پیش بینی در مدل رگرسیون لجسستیک با بهره گرفتن از نسبت های تعهدی.. ۱۰۵
جدول (۴-۳۰): نتایج مربوط به آزمون کای – دو ۱۰۶
جدول (۴-۳۱): نتایج مربوط به آزمون والد و ضریب نسبت های نقدی.. ۱۰۶
جدول (۴-۳۲): دقت پیش بینی در مدل رگرسیون لجستیک با بهره گرفتن از نسبت های نقدی.. ۱۰۷
جدول (۴-۳۳): مقایسه دقت طبقه‌بندی عملکرد مالی شرکت‌ها بر حسب نسبت‌های نقدی و تعهدی در سه مدل درخت تصمیم CART ،تحلیل ممیزی خطی و رگرسیون لجستیک…. ۱۰۹
 
نمودار (۴-۱):درخت تصمیم ایجاد شده بر اساس نسبت های تعهدی.. ۹۲
نمودار( ۴-۲): درجه اهمیت نسبت های تعهدی در تفکیک عملکرد مالی شرکت ها ۹۳
نمودار( ۴-۳) : درخت تصمیم ایجاد شده بر مبنای نسبت های نقدی.. ۹۶
نمودار (۴-۴) :درجه اهمیت نسبت های نقدی در تفکیک عملکرد مالی شرکت ها ۹۷
 
چکیده:
این پژوهش درصدد است تا محتوای اطلاعاتی نسبت‌های تعهدی و نقدی راجهت پیش بینی عملکرد مالی درقالب عملکرد ضعیف و قوی  مورد مقایسه قرار دهد. در این پژوهش جهت مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت های تعهدی و نقدی در ارزیابی و پیش بینی عملکرد از سه مدل متفاوت درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی خطی استفاده شده است. در این پژوهش دو هدف دنبال شده که عبارتند از:
۱-مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت‌های تعهدی با نقدی در ارزیابی و پیش‌بینی عملکرد مالی قوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
برای نیل به اهداف مذکور دو فرضه تدوین شده که عبارتند از :
۲-مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت‌های نقدی با نسبت‌های تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی ضعیف شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
۱- نسبت‌های مالی مبتنی بر اقلام نقدی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با نسبت‌های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی برای ارزیابی شرکت‌هایی با عملکرد مالی ضعیف هستند».
۲- نسبت‌های مالی مبتنی بر اقلام نقدی در مقایسه با نسبت‌های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری برای ارزیابی شرکت‌هایی با عملکرد مالی قوی هستند»
 جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش، نمونه‌ای از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ انتخاب گردید. داده‌های مورد نیاز به صورت سالانه از صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه حسابرسی شده‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بانک‌های اطلاعاتی موجود در این زمینه مانند تدبیر پرداز و سایت‌های اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی ـ سازمان بورس و اوراق بهادار و پردازش اطلاعات مالی ایران جمع‌آوری شد. در این مطالعه به علت پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها در قالب دو دسته ضعیف و قوی از سه مدل رایج داده کاوی درخت تصمیم CART ، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی خطی استفاده گردیده است. در این پژوهش جهت پیش بینی عملکرد مالی در قالب ضعیف و قوی، شرکت‌های نمونه بر اساس نسبت Q توبین به دو دسته تقسیم شده‌اند. به طوری که شرکت‌هایی با Q توبین بزرگتر مساوی یک به عنوان قوی و در غیر این صورت به عنوان شرکت ضعیف طبقه‌بندی گردیدند. سپس با توجه به هر یک از مدل‌های درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی خطی عملکرد مالی شرکت‌های عضو نمونه بر اساس نسبت‌های نقدی و تعهدی به طور جداگانه، مورد پیش‌بینی و دسته‌بندی قرار گرفت. در نهایت بر اساس میزان دقت دسته‌بندی عملکرد مالی شرکت‌ها بر اساس هر گروه از نسبت‌ها، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.و نتاییج پس از انجام آزمونها حاکی از تأیید فرضیه اول و رد فرضیه دوم  را دارد.
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق

۱-۱       مقدمه

عملکرد مالی واحد تجاری همواره مورد توجه سهامداران ،اعتباردهندگان و مدیران واحد تجاری می باشد.پیش بینی و ارزیابی دقیق عملکرد مالی  و شناسایی فاکتورهایی که عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار دهند،از اهمیت زیادی برخوردار است.اطلاعات موجود در صورتهای مالی ازقبیل ترازنامه ،سود و زیان و صورت جریانات وجه نقد مهمترین مرجع برای ذینفعان و سهامداران در پیش بینی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد.استفاده کنندگان از صورت های مالی  جهت تصمیم گیری باید آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.نسبت های مالی از جمله رویه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی است که بر مبنای یک رابطه ریاضی میان اطلاعات موجود در صورت های مالی شکل گرفته اند.از سویی دیگر انتخاب نسبت های مالی مناسب با محتوای اطلاعاتی بالا،بخش مهمی در پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد. بنابراین مقایسه  نسبت های مبتنی بر صورت های مختلف جهت استفاده در مدل های پیش بینی از اهمیت بالایی برخوردار است.

۱-۲      بیان موضوع و ابعاد

بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاشند تا مدل‌های بهینه ای در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی، بحران مالی، و تغییرات قیمت بسازند. انواع داده هایی که در این مدل‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار متفاوت است. بعضی از این داده ها کیفی و برخی دیگرکمی هستند. با این وجود، یکی از مهمترین منبع تهیه‌ی داده‌ها، صورت‌های مالی هستند. بخاطر این‌که این صورت‌ها رسمی، قابل مقایسه، رایگان بوده و برای عموم در دسترس می باشند.
هدف صورت های مالی، ارائه ی اطلاعات خلاصه و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد.در این راستا، صورت های مالی باید شامل خصوصیات کیفی متناسب با ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری باشد .برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورت های مالی، مربوط می‌شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، مربوط بودن وقابل اتکا بودن است. (کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری ایران، ۱۳۸۶).اهمیت گزارش اطلاعات سود وجریان های نقدی در صورتی که توان تصمیم گیرندگان را برای پیش بینی و ارزیابی افزایش دهند و یا باز خوردی از انتظارات اولیه ارائه کنند، می‌توانند بر تصمیمات استفاده کنندگان موثر و مفید واقع شوند. در این راستا، استفاده کنندگان و تصمیم‌گیرندگان باید صورت‌ها و گزارش‌های مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت های‌مالی، بیان ارتباط بین ارقام به صورت نسبت بوده و تجزیه و تحلیل آنها می باشد. ویژگی ساده بودن این نسبت ها باعث شده تا در سطح وسیعی به عنوان ابزاری قابل استفاده و مقبول مورد توجه حسابداران، گزارشگران و استفاده کنندگان قرار بگیرد (شیخ، ۱۳۷۵). تجزیه و تحلیل نسبت ها ارقام را به شکل قابل مقایسه‌ایارائه می دهد،ومشکل نتیجه گیری بر اساس ارقام مطلق را حل می‌کند،تا تحلیل گران قادر باشند نتایجی را از آنها بدست آورند. در دهه‌های اخیر پژوهش های متفاوتی جهت ارزیابی تاثیر نسبت های مالی بر وضعیت مالی شرکت‌ها  به تفکیک عملکرد برمبنای شرکت‌های سود‌ده و زیان‌ده،ورشکسته‌وموفق، بدون بحران و مواجه با بحران صورت گرفته است.  استفاده از نسبت های ما لی جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد از قدمتی طولانی برخوردار است.در سال ۱۹۲۰ دونالدسون برون به منظور ارزیابی عملکرد مالی  بر مبنای سود آوری مدل دوپونت را طراحی نمود.او در این مدل با بهره گرفتن از نسبت های مالی سنتی علاوه برسودآوری،مدیریت دارایی ها ،نقدینگی وکارایی شرکت را مورد بررسی قرار داد.باگذشت زمان استفاده از نسبت های مالی به منظور پیش بینی و ارزیابی عملکرد بخصوص پیش بینی وقوع بحران های مالی و ورشکستگی در قالب مدل های مختلف ،بسیار چشمگیر بوده است(باراک[۱]،۲۰۱۰). به طور کلی این مدل ها را می توان در سه گروه عمده طبقه بندی کرد(ادنان و دار[۲]، ۲۰۰۶):
الف) مدل های آماری: تکنیک های آماری از قبیل تحلیل آماری، رگرسیون لجستیک، احتمالات خطی و تحلیل ممیزی… به منظور ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه ی این مدل ها به طور عمده، براساس داده های کمّی حاصل از صورت‌های مالی شکل گرفته اند.
ب) مدل سیستم های خبره: این مدل ها از قبیل الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی، الگوریتم مورچگان، اطلاعات کمی و کیفی را در بر می‌گیرد و به شبیه سازی رفتار انسان می پردازد .شالوده اصلی این مدل ها، آماری است.
ج) مدل های نظری:این مدل ها بر مبنای فرضیه‌های تئوریکی بنا نهاده شده اند. در این مدل ها از قبیل مدل معیار تفکیک ترازنامه …) از اطلاعات کیفی متناسب با فرض های نظری تشکیل شده‌اند.
ادنان و دار (۲۰۰۶) در طی تحقیقی مقایسه‌ای دریافتند که تقریباً ۷۰% از ۸۹ مدل تحلیلی در طی سال های ۲۰۰۵- ۱۹۶۷که ازروش‌های مذکور استفاده کرده اند، بر مبنای نسبت های مالی شکل گرفته اند. تنها در حدود ۳۰% آنها بر مبنای متغیرهای خاص شرکت از قبیل مکان، صنعت و یا خصوصیات محیط های اقتصادی بنا نهاده شده اند و این اهمیت استفاده از نسبت های مالی با محتوای اطلاعاتی بالا در مدل های ارزیابی عملکرد را آشکار می سازد.
عموماً نسبت های مالی موجود در پژوهش های مالی به دو دسته تقسیم شده اند:
الف) نسبت‌هایی که براساس ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان محاسبه شده و نسبت های تعهدی لقب گرفته اند.
ب) نسبت هایی‌که براساس داده های موجود در ترازنامه و صورت جریانات نقدی شکل گرفته و نسبت های نقدی لقب گرفته اند. (ادنان، ۲۰۰۶).
در بیانیه مفاهیم شماره یک هئیت تدوین استانداردهای حسابداری مالی[۳] آمده است:اطلاعاتی که درباره ی سود و اجزای وابسته به آن با بهره گرفتن از سیستم تعهدی تهیه می‌شود، شاخص بهتری از سنجش عملکرد شرکت‌ها نسبت به اطلاعاتی است که دریافت‌ها و پرداخت هاینقدی را نشان می‌دهد.در واقع ارقام مبتنی بر مبنای تعهدی با توجه به مفروضات دوره مالی، مفروضات و اصول تحقق و تطابق مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در جریان‌های نقدی را کاهش می دهند. از سویی دیگر مبنای حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی مختلف اعطا می‌کند.در واقع تحت این نوع از سیستم مدیران کنترل چشمگیری بر  زمان تشخیص برخی اقلام هزینه  ازجمله هزینه های تبلیغات مخارج تحقیق و توسعه و زمان تشخیص درآمد برخوردار می باشند(تیو [۴]،۱۹۹۸)؛بنابراین امکان دستکاری وتغییر سود افزایش می باشد.لذا محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در جهت ارزیابی عملکرد را خدشه دار می سازد،و سبب شده است که توجه به سمت جریانات نقدی افزایش یابد. در واقع اطلاعات مبتنی بر جریان‌های نقدی، تغییرات در سایر صورت های مالی را گزاش نموده و نیرنگ های دفترداری را با تاکید بر آنچه که سهامداران و تصمیم گیرندگان به آن اهمیت می دهند، می کاهد(خوش طینت و قسوری:۱۳۸۴). چه بسیارند شرکت هایی که علی رغم سودهای هنگفت در پرداخت بدهی خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. اما وجود نقصان و کاستی در برخی از نسبت های نقدی همچون   نسبت آنی و نسبت سریع سبب شده است که تحلیل گران از نسبت های جدید نقدی همچون نسبت فراگیر نقدی و دوره تبدیل وجه نقد در ارزیابی و تحلیل نقدی استفاده کنند.
پژوهش‌های متعدّدی در مورد مقایسه مدل‌های پیش بینی بر مبنای اطلاعات جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد  شرکت ها بخصوص ورشکستگی انجام شده است.اما نتایج  آنها با یکدیگر متناقض است.یکی ادعا می کند که هر دوگروه از اطلاعات نتایج یکسانی ارائه می کنند.در حالی که برخی بر این نکته تاکید دارند،که نسبت های تعهدی بر نسبت های نقدی برتری دارندوبالعکس.بطورمثال،گمبلا و همکاران[۵](۱۹۸۷ )به این نتیجه رسیدند که نسبت های نقدی شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد نیستند.امادرنقطه مقابل شارما[۶] (۲۰۰۱) به این نتیجه رسید که اطلاعات جریان‌های نقدی در شرایط توام با ریسک و ابهام بالا ،دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی بالاتری هستند.

۱-۳     ضرورت و اهمیت تحقیق

۱-هدف اصلی پژوهشحاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبتهای نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری بااستفاده از مدل های داده کاوی است.که باتوجه به استفاده ازروش ممیزخطی باتحقیقات دیگر متفاوت است.
۲- با ظهور صورت جریانات نقدی، انتخاب نسبت های مالی از میان اقلام تعهدی و نقدی با محتوای اطلاعاتی بالا، در جهت ارزیابی عملکرد به صورت یک مساله باقی مانده است، زیرا بر طبق مفاهیم نظری به نظر می رسد که نسبت های تعهدی، عملکرد واحد تجاری و نسبت های نقدی در ارزیابی نقدینگی و پرداخت دیون واحد تجاری تصویر روشن تری را ارائه نمایند.درنتیجه توجه به تجز یه وتحلیل صورتهای مالی وارزیابی عملکرد شرکت ها بیش ازپیش احساس می شو د.
۳- با توجه به وجود تورم های اقتصاد گسیخته و عدم تهیه صورت های مالی با ارزش های جاری در کشورهای جهان سوم، مربوط بودن صورت های مالی تا حدودی مخدوش شده است. انتخاب نسبتها و داده های مناسب در جهت ارزیابی عملکرد برای استفاده کنندگان صورت های مالی می تواند یک موضوع پژوهشی جالبی باشد.

۱-۴     بیان مسئله

در کشورهایی که تورم نسبتاً بالایی دارندوبا توجه به این موضوع که اقلام ترازنامه و سود و زیان ایستا می باشند وهمچنین عدم تهیه صورت های مالی مبتنی بر ارزش های جاری، به نظر می رسد که اتکای بیش از حد به نسبت هایی که بر مبنای اطلاعات تاریخی تهیه  می‌شوند معقول نخواهد بود. با توجه به سیستم های گزارشگری مالی ناکامل و نسبتاً ابتدایی و حسابرسی با کیفیت پایین در ایران، محیط اقتصادی همراه با ریسک بالا و شرکت هایی که با بحران های مالی و وضعیت های نامناسب اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بررسی محتوای اطلاعاتی مربوط به اقلام تعهدی و نقدی به صورت یک مساله باقی مانده است(مشایخی و همکاران ،۱۳۸۵).
[۱] .Barak
[۲] .Adnan&Dar
[۳]- Financial Accounting Standard Board
[۴]-Theo et  al
[۵] -Gombola et al
[۶]-Sharma

تعداد صفحه:۱۶۸

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در بین شرکت‌ها

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات کرمانشاه
 
دانشکده‌ی علوم انسانی-گروه حسابداری
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A.»
گرایش: حسابداری
 
عنوان:
مطالعه رابطه بین محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد
                                                                            شهریور  ۱۳۹۳
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول- کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲- بیان مساله…………………………………………………………………………………… ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………….. ۵
۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………… ۶
۱-۴-۱- هدف کلی……………………………………………………………………………. ۶
۱-۴-۲- اهداف فرعی………………………………………………………………………… ۶
۱-۴-۳- اهداف کاربردی…………………………………………………………………….. ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………. ۷
۱-۶- متغیر‌های تحقیق…………………………………………………………………………… ۷
۱-۷- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………….. ۷
۱-۷-۲- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………. ۷
۱-۷-۳- قلمرو مکانی………………………………………………………………………… ۸
۱-۸- تعریف واژه‌های کلیدی‌ و تخصصی تحقیق(به صورت مفهومی‌ و‌ عملیاتی)…. ۸
۱-۸-۱- تعریف مفهومی واژه‌های کلیدی ‌و‌ تخصصی…………………………………. ۸
مالکیت نهادی………………………………………………………………………….. ۸
محافظه‌کاری…………………………………………………………………………….. ۸
عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………… ۹
اندازه شرکت……………………………………………………………………………. ۹
۱-۸-۲- تعریف عملیاتی واژه‌های کلیدی ‌و ‌تخصصی………………………………… ۹
مالکیت نهادی………………………………………………………………………….. ۹
محافظه‌کاری…………………………………………………………………………….. ۱۰
عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………… ۱۱
اندازه شرکت……………………………………………………………………………. ۱۱

الف

۱-۹- ساختار تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۲
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲- مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲-۱- مالکیت نهادی………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲-۲- تمرکز مالکیت………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۳- ساختار مالکیت…………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲-۴- نظریه نمایندگی…………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲-۵- محافظه‌کاری………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲-۵-۱- تاریخچه محافظه‌کاری………………………………………………………. ۱۸
۲-۲-۵-۲- تعاریف محافظه‌کاری و مفهوم آن………………………………………… ۱۸
۲-۲-۵-۳- دلایل محافظه کاری…………………………………………………………. ۲۰
۲-۲-۶- مالکیت نهادی و محافظه‌کاری………………………………………………….. ۲۱
۲-۲-۶-۱- فرضیه نظارت فعال………………………………………………………….. ۲۱
۲-۲-۶-۲- فرضیه منافع شخصی………………………………………………………… ۲۲
۲-۲-۶-۳- فرضیه اتحاد استراتژیک…………………………………………………….. ۲۲
۲-۲-۷- مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………. ۲۳
۲-۲-۸- محافظه‌کاری و عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………… ۲۴
۲-۲-۹- محافظه‌کاری و اندازه شرکت……………………………………………………. ۲۵
۲-۲-۹-۱- فرضیه هزینه‌های سیاسی……………………………………………………. ۲۵
۲-۲-۹-۲- فرضیه تاثیرجمعی رویدادها(خبار)……………………………………….. ۲۶
۲-۲-۹-۳- فرضیه افشا(عدم تقارن اطلاعاتی)………………………………………… ۲۶
۲-۳- مروری بر مطالعه‌های پیشین……………………………………………………………. ۲۷
۲-۳-۱- مطالعه‌های داخل ایران…………………………………………………………….. ۲۷
۲-۳-۲- مطالعه‌های خارج از ایران………………………………………………………… ۳۱
 
فصل سوم- روش‌شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۳۹
۳-۲- جامعه آماری……………………………………………………………………………….. ۴۰

ب

۳-۳- تعیین حجم نمونه تحقیق………………………………………………………………… ۴۰
۳-۴- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………….. ۴۲
۳-۵- روش تحقیق……………………………………………………………………………….. ۴۲
۳-۵-۱- روش تحقیق از منظر اهداف…………………………………………………….. ۴۲
۳-۵-۲- روش تحقیق از نظر نقش متغیرها در تحقیق ……………………………….. ۴۲
۳-۵-۳- روش تحقیق از نظر نحوه اجرا………………………………………………….. ۴۲
۳-۶- روش جمع‌آوری داده‌ها…………………………………………………………………. ۴۳
۳-۷- تعریف واژه‌های کلیدی و تخصصی تحقیق و نحوه‌ی محاسبه آن‌ها…………… ۴۳
۳-۷-۱- متغیر مستقل…………………………………………………………………………. ۴۴
۳-۷-۲- متغیر وابسته…………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۷-۳- متغیرهای تعدیل‌کننده یا کنترل…………………………………………………… ۴۶
۳-۸- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………. ۴۷
۳-۹- اعتبار درونی و بیرونی تحقیق………………………………………………………….. ۴۷
۳-۱۰- روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها……………………………………………. ۴۹
۳-۱۰-۱- روش داده‌های پانل……………………………………………………………… ۵۰
۳-۱۰-۲- روش اثرات ثابت………………………………………………………………… ۵۱
۳-۱۰-۳- آزمون چاو یا F مقید……………………………………………………………. ۵۲
۳-۱۰-۴- آزمون هاسمن…………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۱۰-۵- آزمون معنادار بودن مدل………………………………………………………… ۵۴
۳-۱۰-۶- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………. ۵۴
۳-۱۰-۷- آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها……………………….. ۵۵
۳-۱۰-۸- آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………….. ۵۶
۳-۱۰-۸-۱- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها………………………………………………. ۵۶
۳-۱۰-۸-۲- فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل………………………. ۵۶
۳-۱۰-۸-۳- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها……………………………………………… ۵۶
۳-۱۰-۸-۴- فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها……………… ۵۸
۳-۱۰-۸-۵- فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل…………… ۵۸
 
فصل چهارم– تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۶۰
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………. ۶۰
۴-۳- آمار استنباطی………………………………………………………………………………. ۶۱
۴-۳-۱- آزمون چاو یاF  مقید……………………………………………………………… ۶۱
۴-۳-۲- آزمون هاسمن………………………………………………………………………. ۶۲
۴-۳-۳- آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………. ۶۳
۴-۳-۴- پیش‌فرض‌های آزمون رگرسیون خطی………………………………………… ۶۴
۴-۳-۴-۱- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها………………………………………………. ۶۴
۴-۳-۴-۲- بررسی عدم هم‌خطی متغیرهای مستقل………………………………….. ۶۵
۴-۳-۴-۳- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها…………………………………………….. ۶۵
۴-۳-۴-۴- بررسی همگن بودن واریانس باقیمانده استاندارد………………………. ۶۶
۴-۳-۵- آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………………………….. ۶۷
۴-۳-۵-۱- فرضیه اول…………………………………………………………………… ۶۷
۴-۳-۵-۲- فرضیه دوم…………………………………………………………………… ۶۸
۴-۳-۵-۳- فرضیه سوم………………………………………………………………….. ۶۹
۴-۴- تحلیل نتایج………………………………………………………………………………… ۷۱
 
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۷۳
۵-۲- خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………… ۷۳
۵-۳- نتایج آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………… ۷۴
۵-۳-۱- نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………. ۷۴
۵-۳-۲- نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………… ۷۵
۵-۳-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………… ۷۵
۵-۴- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………….. ۷۶
۵-۵- پیشنهادهای موضوعی برای پژوهش‌های آینده………………………………………. ۷۷
۵-۶- محدودیت‌های تحقیق …………………………………………………………………… ۷۷
 
فهرست منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………….. ۸۰
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………….. ۸۲
 
پیوست‌ها و ضمایم
………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
 
چکیده:
هدف اصلی این مقاله تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری است. زیرا بنا به اعتقاد ما، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می‌شود. محافظه‌کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه‌های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. برای اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه‌ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون‌های تجربی با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به نمونه ای شامل ۶۷۲ مشاهده سال- شرکت است که مربوط به ۹۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (از ۸۱۶ شرکت) در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ می‌باشد.
برای آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره بر مبنای داده های پانل استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تأیید فرضیه‌های تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در واقع با افزایش مالکیت نهادی تقاضا برای اعمال محافظه کاری افزایش می‌یابد. و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار می‌گیرد.
 
کلمات کلیدی: مالکیت نهادی، محافظه‌کاری، عدم تقارن اطلاعاتی، اندازه شرکت
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
۱ـ۱ـ مقدمه
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت‌ و‌ سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند ‌از: سهام‌داران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیات‌مدیره و ترکیب آن‌ها، مدیریت شرکت که مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی آن‌را هدایت می‌کند و سایر ذی‌نفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آن‌چه که بیشتر جلب توجه می‌کند، حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره‌ی مالکان شرکت‌های سهامی عام و تاثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه‌ی حکمرانی و راهبری بر سازمان‌ها و هم‌چنین عملکرد آن‌ها می‌تواند داشته باشد. سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌ها، از نفود زیادی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهند. از طرفی این سرمایه‌گذاران، سهام‌داران حرفه‌ای تلقی شده و دارای تحلیل‌گران قوی هستند که اطلاعات حسابداری را تحلیل می‌کنند و بنابراین توانایی استفاده از این اطلاعات را دارا هستند (هاشمی،۱۳۹۰).
با توجه به اینکه عملکرد مدیریت به وسیله شاخص‌های حسابداری اندازه‌گیری می‌شود و از آن‌جایی که مسئولیت مدیران محدود بوده و در شرایط عادی دارای اطلاعات بیشتری نسبت به سهام‌داران می‌باشند، آنان انگیزه کافی برای افزایش سود غیر‌واقعی به وسیله استفاده از روش‌ها‌ی حسابداری دارند تا بدین‌سان سیمای بهتری از عملکرد خود را به نمایش بگذارند. این امر نشان می‌دهد که چرا سهام‌داران به رعایت محافظه‌کاری در تعیین سود اهمیت می‌دهند. محافظه‌کاری به عنوان یکی از اصول محدود‌کننده حسابداری، سال‌هاست که مورد استفاده قرار می‌گیرد و علی‌رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که می‌توان دوام و بقای محافظه‌کاری در مقابل انتقاد‌های وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست (دیندار،۱۳۸۹).
 
۱-۲- بیان مساله
مساله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب. به عبارت دیگر مساله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می‌خواهیم باشیم. مساله وقتی حل می‌شود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم (هوبر[۱]،۱۹۸۰).
سهام‌داران نهادی در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده‌اند، به طوری که حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را این نهادها صورت داده‌اند. در‌ حقیقت، سرمایه‌گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر شرکت و مدیران دارند و یکی از روش‌های حل مشکل نمایندگی این است که از طریق مالکیت نهادی، رابطه‌ی بین مدیران شرکت و ذی‌نفعان به هم نزدیک شود. حضور سرمایه‌گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد (کیم،۱۹۹۳)[۲].
از طرفی، محافظه‌کاری بیانگر این است که هزینه‌ها باید زودتر و درآمدها دیرتر شناسایی شود. در مفاهیم ‌نظری ‌حسابداری، محافظه‌کاری به عنوان “واکنش محتاطانه در مقابل عدم‌اطمینان” و به منظور حمایت از حقوق صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته می‌شود، به‌ طوری ‌که برای شناسایی اخبار خوب در صورت‌های مالی نسبت به اخبار بد سطح بالاتری از قابلیت رسیدگی و تاییدپذیری را الزامی می کند )مجتهدزاده و فرشی،۱۳۹۱).
محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی است که در قالب یک میثاق محدود‌کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیران در جایگاه تهیه‌کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان در جایگاه مهم‌ترین استفاده‌کنندگان، است. تحقیق‌هایی که درباره محافظه‌کاری انجام گرفته است، مؤید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه‌های مختلفی ا‌ز قبیل برطرف کردن مسایل برخاسته از نمایندگی، بی‌اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده‌کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذی‌نفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه‌های استقراض و هزینه‌های سرمایه، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی‌های مالی و هم‌چنین نقش انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و . . . است (بادآورنهندی و همکاران،۱۳۸۸).
لافوند و رویچودهری(۲۰۰۷)[۳] نشان دادند که واحدهای تجاری با مالکیت مدیریتی کمتر سود محافظه‌کارانه بیشتری گزارش می‌کنند که این موضوع با تقاضای سهام‌داران برای کاهش نمایندگی مطابقت دارد.
از طرف دیگر، عده‌ای معتقدند به دلیل دسترسی سرمایه‌گذاران نهادی به اطلاعات محرمانه، عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ها و سهام‌داران خرد ایجاد می‌شود. در مقابل می‌توان بیان کرد سرمایه‌گذاران نهادی‌ بزرگ می‌توانند اطلاعات محرمانه شرکت را به دیگر سرمایه‌داران انتقال دهند. اما برای این‌که چنین نظارتی معتبر باشد، سهام‌داران بزرگ باید سرمایه‌گذاری را برای یک دوره‌ی زمانی طولانی ادامه دهند. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقش موثری ایفا می‌کنند (الیاسیانی و جیا،۲۰۰۸)[۴]
در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی کمتر است، مدیران تمایل زیادی به کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و ‌در نتیجه، بالا بردن سود به سطح سال قابل قبول دارند. در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی بالاتر است، انگیز‌ه‌ی مدیران برای مدیریت سود از طریق عدم انجام سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حضور مالکین نهادی به کاهش مدیریت سود و متعاقباً حسابداری محافظه‌کارانه منجر می‌گردد (بوش،۱۹۹۸)[۵].
به منظور بررسی رابطه نظری بین سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری بایستی به تبیین قراردادی محافظه‌کاری رجوع کرد، بدین‌صورت که تقاضا برای محافظه‌کاری در قراردادها، از بازده‌های نامتقارن بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ها ناشی می‌شود، اعتباردهندگان، سهام‌داران و مدیران شرکت، بازده‌های نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌های آن دارند. اعتباردهندگان و سهام‌داران، هر یک منافع متفاوتی در توزیع بازده شرکت دارند و به این خاطر اعتبار‌دهندگان فعالیت‌هایی که موجب انتقال ثروت به سهام‌داران می‌شود را پیش‌بینی می‌کنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی می‌کنند که چنین انتقال‌هایی را محدود می‌کند و لذا قرادادهای استقراض، منجر به رویه‌های محافظه‌کارانه در گزارش‌گری شرکت می‌شود، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم شود (واتس،۲۰۰۳)[۶]
از طرفی بر اساس تئوری نمایندگی، در شرکت‌های با میزان مالکیت نهادی بالا به واسطه همسو شدن منافع مدیران و سهام‌داران نیاز کم‌تری به رویه‌های محافظه‌کارانه وجود دارد (احمد و دوئلمن،۲۰۰۵)[۷].
حال با توجه به توضیح‌هایی که در بالا ارائه شد، مساله و سوال اساسی پژوهش به صورت زیر تبیین می‌گردد:
” آیا بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد؟ “
بنابراین در تحقیق حاضر وضع موجود نامشخص بودن رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و وضع مطلوب شناخت رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا‌ر تهران می‌باشد.
 
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهام‌داران) شرکت را اداره می‌کنند. با شکل‌گیری رابطه‌ی نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران ایجاد می‌گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت‌طلبانه زده، تصمیم‌هایی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آن‌ها و عکس منافع سهام‌داران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می‌شود.
نبود مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، این امکان را به مدیران می‌دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهام‌داران حرکت نمایند. یکی از ساز ‌و ‌کارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است (برلی و مینز،۱۹۳۲)[۸].
طبق نظر گیلان و استارکس(۲۰۰۳)[۹]، سهام‌داران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرها در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهام‌داران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده، و می‌توانند رویه‌های آن‌ها(شامل رویه‌های حسابداری و گزارش‌گری مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. هم‌چنین، از آن‌جا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهام‌داران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهام‌داران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد.
یکی از مفاهیم مؤثر در گزارش‌گری مالی شرکت‌ها، محافظه‌کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقه‌ای طولانی دارد. رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه، مدیران را از رفتار فرصت‌طلبانه و خوش‌بینی بیش از حد در ارائه سود باز می‌دارد. این مطالعه، به دنبال آن است که آیا مالکان نهادی موجود در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه‌کاری سود تاثیر دارند و باعث می‌شوند که مدیران رویه‌های محافظه‌کارانه در ارائه سود انجام دهند یا خیر؟
 
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
شناخت مفاهیم مالکان نهادی و محافظه‌کاری و بررسی رابطه‌ی میان این دو و تاثیر متغیرهای اثرگذار بر رابطه‌ی آن‌ها در بازه‌ی زمانی مورد بررسی تحقیق
 
۱-۴-۲- اهداف فرعی
الف: شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر محافظه‌کاری
ب: شناخت تاثیر اندازه رشد شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری
ج: شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه‌ی بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری
 
 
 
۱-۴-۳- اهداف کاربردی
نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، موسسات مالی سرمایه‌گذاری، کلیه‌ی نهادهای سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران فردی، اقتصاددانان و دانشجویان و محققان مالی و هم‌چنین باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس شود.
 
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
با توجه به مبانی مطرح شده در قسمت‌های قبلی مهم‌ترین فرضیه‌های تحقیق عبارت است از:
فرضیه اول: بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری رابطه‌ی مثبت و معنا‌داری وجود دارد .
فرضیه دوم: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه‌ی بین مالکیت ‌سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.
فرضیه سوم: اندازه شرکت در رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.
 
۱-۶- متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: متغیر مستقل در این تحقیق مالکیت نهادی می‌باشد.
متغیر ‌وابسته: متغیر وابسته در این تحقیق محافظه‌کاری می‌باشد.
متغیر‌های تعدیل کننده: متغیر‌های تعدیل کننده در این تحقیق اندازه شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشند.
 
۱-۷- قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:
 
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی
در این تحقیق رابطه‌ی مالکیت نهادی و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
[۱]. Hober1980
[۲]. Kim1993
[۳]. Lafond, R., and Roychowdhury, S., (2007)
[۴]. Elyasiani, E. & J. Jia. (2008)
[۵]. Bushee, B. J. (1998)
[۶]. Watts, RL., 2003
[۷]. Ahmed, A., and Duellman, S., (2007)
[۸]. Berli&Minz(1932)
[۹]. Gillan, S.G. and L.T. Starks(1998)

تعداد صفحه:۱۱۰

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری و سود تقسیمی

دانشگاه آزاد اسلامی
                                                  واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
(پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A)
 
عنوان:
مطالعه پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری، سود و سود تقسیمی
 
بهمن  ۱۳۹۳
 
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول : کلیات پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳
 • مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………. ۶
 • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ۶
  • هدف کلی ………………………………………………………………………………………………….. ۶
  • اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………… ۶
  • هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………. ۷
 • قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۷
  • قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………….۷
  • قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………….۷
  • قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………۷
 • فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….۷
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………….۸
  • تعریف مفهومی متغیرها ………………………………………………………………………………….۸
   • کل دارایی‌ها ………………………………………………………………………………………………۸
   • سرمایه بازار ………………………………………………………………………………………………۸
   • نسبت سود پرداختی ………………………………………………………………………………….۸
   • بازده دارایی‌ها …………………………………………………………………………………………..۸
   • سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها …………………………………………………….۸
   • نسبت قیمت به سود هر سهم ……………………………………………………………………. ۹
   • بازده حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………………….۹
   • ارزش دفتری به ارزش بازاری ……………………………………………………………………..۹
   • بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ………………………………………………….۹

۱-۷-۱-۱۰  سود انباشه به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ……………………………………….۹

 • تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………….۹
  • کل دارایی‌ها …………………………………………………………………………………………….۹
  • سرمایه بازار …………………………………………………………………………………………….۹
  • نسبت سود پرداختی …………………………………………………………………………………۹
  • بازده دارایی‌ها ………………………………………………………………………………………….۹
  • سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها ………………………………………………….۱۰
  • نسب قیمت به سود هر سهم ……………………………………………………………………۱۰
  • بازده حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………………۱۰
  • ارزش دفتری به ارزش بازار………………………………………………………………………۱۰
  • بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام………………………………………………..۱۰

فصل دوم : مبانی و پیشینه پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
 • مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………..۱۲
  • سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………………………………………۱۲
   • مفهوم سرمایه‌گذاری ………………………………………………………………………..۱۲
   • سرمایه‌گذاری بلندمدت ……………………………………………………………………۱۳
   • سرمایه‌گذاری جاری ………………………………………………………………………..۱۳
   • سرمایه‌گذاری‌ سریع‌المعامله‌ در بازار …………………………………………………..۱۳
   • سرمایه‌گذاری در املاک ……………………………………………………………………۱۳
   • اهمیت سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………………….۱۳
   • انواع سرمایه‌گذاری …………………………………………………………………………..۱۴
  • ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها ………………………………………………………………….. ۱۵
   • معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری ………………………………………………۱۵
    • سود ……………………………………………………………………………………۱۵
    • نرخ رشد سود ……………………………………………………………………..۱۵
    • سود هر سهم[۱] ……………………………………………………………………..۱۶
    • سود تقسیمی هر سهم ………………………………………………………….۱۶
    • نسبت سود پرداختی …………………………………………………………….۱۷
    • نرخ بازدهی دارایی‌ها …………………………………………………………..۱۷
    • بازده حقوق صاحبان سهام …………………………………………………..۱۸
    • سود خالص ………………………………………………………………………. ۱۸
    • نسبت بدهی به دارایی ………………………………………………………….۲۰
   • معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار ………………………۲۰
    • نسبت قیمت به سود …………………………………………………………..۲۰
    • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ……………………………….۲۱
    • نسبت توبین ……………………………………………………………………….۲۱
   • اهمیت سود ………………………………………………………………………………………….۲۱
   • مفهوم سود و سودآوری ………………………………………………………………………….۲۴
    • کاربردهای مختلف سود …………………………………………………………………..۲۵
   • عوامل موثر بر سودآوری ………………………………………………………………………..۲۶
   • سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………………….۲۷
   • اهداف سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………..۲۸
    • جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی ………………………………………۲۹
    • سیاست تقسیم سود سهام و تأمین‌مالی داخلی ……………………………………..۳۰
   • تئوری‌های تقسیم سود …………………………………………………………………………..۳۰
    • نظریه میلر و مودیلیانی …………………………………………………………………….۳۱
   • مبانی تئوریک فرضیه‌های پژوهش ……………………………………………………………………۳۲
   • پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………۳۴
    • پژوهش‌های خارجی ……………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۴-۲     پژوهش‌های داخلی ……………………………………………………………………………………… ۳۷
فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
 • روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
  • روش پژوهش برحسب هدف …………………………………………………………………….. ۴۰
  • روش پژوهش از نظر داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ………………………………………………………………………. ۴۱
  • روش پژوهش از نظر نحوه اجرا …………………………………………………………………. ۴۱
 • جامعه آماری انتخاب شرکت‌ها جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش …………………………………. ۴۱
 • جدول فیلترینگ ……………………………………………………………………………………………………… ۴۲
 • روش‌ها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها …………………………………………………………………………….. ۴۳
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………. ۴۳
  • روش حداقل مربعات معمولی …………………………………………………………………….. ۴۳
  • ضریب تعیین R2………………………………………………………………………………………. 45
  • بررسی معنادار بودن مدل برآورد شده و ضرایب آن………………………………………… ۴۶

۳-۶-۳-۱     آماره آزمون………………………………………………………………………………………… ۴۷
۳-۶-۳-۲    تعیین مقادیر بحرانی …………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۶-۳-۳   تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………………….. ۴۷

 • آزمون دوربین- واتسون ……………………………………………………………………………… ۴۸
 • معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA ………………………………………… 49

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
 • آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………..۵۲
 • آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
  • آزمون دوربین واتسون(فرض۱) ……………………………………………………………………۵۵
  • معادله ساختاری …………………………………………………………………………………………۵۵
  • معیارهای مناسبت مدل ……………………………………………………………………………….۵۸
  • آزمون دوربین واتسون(فرض۲) ……………………………………………………………………۵۹
  • معادله ساختاری …………………………………………………………………………………………۵۹
  • معیارهای مناسبت مدل ………………………………………………………………………………..۶۲
  • آزمون دوربین واتسون(فرض۳) …………………………………………………………………….۶۳
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………….۶۳
  • معیارهای مناسب مدل …………………………………………………………………………………۶۶
  • آزمون دوربین واتسون(فرض۴) ……………………………………………………………………۶۷
  • معادله ساختاری ……………………………………………………………………………………….۶۷
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۶۹
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۵) ………………………………………………………………..۷۱
  • معادله ساختاری ……………………………………………………………………………………….۷۱
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۷۴
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۶) …………………………………………………………………۷۵
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..۷۵
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۷۸
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۷) …………………………………………………………………۷۹
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..۷۹
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۸۲
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۸) …………………………………………………………………۸۳
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..۸۳
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۸۶
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۹) …………………………………………………………………۸۷
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..۸۷
  • معیارهای مناسب مدل ………………………………………………………………………………..۹۰
 • آزمون گرانجر …………………………………………………………………………………………………………۹۰
  • مدل اول ………………………………………………………………………………………………….۹۱
  • مدل دوم ………………………………………………………………………………………………….۹۲
  • مدل سوم …………………………………………………………………………………………………۹۳

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
 • جمع بندی مطالب پیشین …………………………………………………………………………………………۹۶
 • نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………۹۷

۵-۳- ۱       نتایج آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………… ۹۷

 • نتیجه آزمون گرانجر ……………………………………………………………………………………….۱۰۰
 • پیشنهادها  …………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۴-۱    پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………….۱۰۱
۵-۴-۲   پیشنهاد برای سهامداران ………………………………………………………………………………..۱۰۲

 • پیشنهاد برای مدیران  ……………………………………………………………………………………۱۰۳
 • پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی ………………………………………………………………………….۱۰۳
 • محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………….۱۰۳

                                           فهرست منابع
منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
پیوست‌ها
پیوست الف- خروجی‌ها  ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
پیوست ب- لیست شرکت‌های نمونه ……………………………………………………………………………………… ۱۲۱
چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………. II
عنوان به زبان انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………  I
 
 
فهرست جداول
 
جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش…………………………………………………………۵۴
جدول ۴-۲- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۱)…………………………………………………………………………….۵۷
جدول ۴-۳- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۱)…………………………………………………………………..  ۵۸
جدول ۴-۴- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۲)…………………………………………………………………………… ۶۱
جدول ۴-۵- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۳)……………………………………………………………………. ۶۲
جدول ۴-۶- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۳)…………………………………………………………………………… ۶۵
جدول ۴-۷- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۳)……………………………………………………………………. ۶۶
جدول ۴-۸- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۴)…………………………………………………………………………….۶۹
جدول ۴-۹- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۴)…………………………………………………………………….۷۰
جدول ۴-۱۰- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۵)………………………………………………………………………….۷۳
جدول ۴-۱۱- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۵)…………………………………………………………………..۷۴
جدول ۴-۱۲- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۶)………………………………………………………………………….۷۷
جدول ۴-۱۳- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۶)…………………………………………………………………..۷۸
جدول ۴-۱۴- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۷)……………………………………………………………………….. ۸۱
جدول ۴-۱۵- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۷)………………………………………………………………… ۸۲
جدول ۴-۱۶- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۸)………………………………………………………………………… ۸۵
جدول ۴-۱۷- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۸)………………………………………………………………… ۸۶
جدول ۴-۱۸- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۹)………………………………………………………………………… ۸۹
جدول ۴-۱۹- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۹)………………………………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۲۰- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل ۱)………………………………………………………………….. ۹۱
جدول ۴-۲۱- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل ۱)………………………………………………………………………. ۹۲
جدول ۴-۲۲- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل ۲)………………………………………………………………….. ۹۲
جدول ۴-۲۳- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل ۲)………………………………………………………………………. ۹۳
جدول ۴-۲۴- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل ۳)…………………………………………………………………… ۹۴
جدول ۴-۲۵- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل ۳)………………………………………………………………………. ۹۴
 
 
چکیده
سرمایه ­گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه ­گذاری می­ کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می­ کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی، سود سهمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می­شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره مالی دو تصمیم اساسی را اتخاذ می­نمایند، نخست آن‌که: چه مقدار از سود باید بین سهام‌داران تقسیم شود و دوم چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذای گردد. سؤال اساسی این است که چه رابطه‌ای بین درصد تغییرات سود تقسیمی، درصد تغییرات سود خالص و درصد تغییرات سرمایه ­گذاری در دوره جاری و دوره قبل وجود دارد؟ هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود خالص و سرمایه‌گذاری می­باشد. جهت یافتن ارتباط میان متغیرهای مطرح شده، نه فرضیه و سه مدل طراحی شد. فرضیه‌های مطرح شده منجر به طراحی مدل‌های مختلفی جهت تعیین رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی، درصد تغییرات سود خالص و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری در‌حضور متغیرهای کنترلی نسبت سود پرداختی، بازده دارایی‌ها، قدرت کسب سود دارایی، نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام گردید. با بهره گرفتن از سه مدل طراحی شده نیز رابطه علی و معلولی میان متغیرهای سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری به دست آمده است. به‌منظور بررسی فرضیه‌ها اطلاعات مالی ۷۸ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از روش کم‌ترین مربعات معمولی و آزمون گرانجر و با بکارگیری نرم‌افزار (Amos و(Eviews مورد آزمون قرار گرفته­اند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که درصد تغییرات سود خالص و سرمایه‌گذاری دوره قبل تأثیر مثبت و معناداری بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری و سود خالص دوره جاری دارد اما درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و دوره جاری رابطه معکوسی با درصد تغییرات سرمایه‌گذاری و سود خالص دوره قبل و جاری دارد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، متغیرهای نسبت سود پرداختی، بازده دارایی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بیشترین تأثیر را بر روی مدل‌های ارائه شده داشته اند.
     کلمات کلیدی: سرمایه‌گذاری، سود خالص، سود تقسیمی، بازده حقوق صاحبان سهام، کل دارایی.
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 

 • مقدمه

یکی ازمهمترین ویژگی‌های بازارسرمایه نوپا مخصوصآ در کشورهای درحال توسعه وجود سرمایه‌گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت‌ها توسط آنان است. کشور ما نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ونیست. سرمایه‌گذاران بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند، حضور سرمایه‌گذاران عمده ازجمله سازمان‌های بزرگ دولتی وموسسات مالی در بازارهای سرمایه نیازبه مطمئن ساختن سرمایه ­گذاران از عملکرد شرکت درراستای حداکثرکردن ارزش سهام‌داران درچارچوب قوانین ومقررات می‌باشد. اطمینان سرمایه‌گذاران به کارایی واثر بخشی عملیات بازارهای مالی جهان ورسیدن به رشد اقتصادی وپایداری آن در سطح جهانی کار اساسی است. از سوی دیگر اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یک اصل اساسی و انکار‌ناپذیر است. یکی از پیامد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است که پیدایش آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر‌می­گردد و محاسبه آنها به طور کامل به‌صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. (آخیگب[۲] و همکاران، ۱۹۹۶).
به‌طور معمول مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که باتوجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد به‌عبارت دیگر شرکت‌ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی فرصت‌ها ازدست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی درشرکت‌هاست. (آخیگب و همکاران، ۱۹۹۶).

 • بیان مسأله

ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به‌صورت علمی­تر و فنی­تر انجام شده وقسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی وحسابداری را تشکیل می­دهد. تلاش‌های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد واینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شده است. یکی از روش‌های سنجش عملکرد شرکت‌ها بررسی رابطه میزان سود خالص، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل و دوره جاری است. در واقع شرکت‌ها تمایل دارند که با تقسیم کمترین میزان سود در بین سهام‌داران، به بیشترین سود خالص در قبال مبلغ سرمایه‌گذاری شده دست پیدا کنند.
یکی از اهدف اصلی شرکت­ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشی استفاده می­ کنند که آن­ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ارزش شرکت را بالا می­برد. در واقع سرمایه ­گذاران اعم از سهامداران یا تأمین­کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته­اند و بازده­ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می‌خواهند (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۸).
بنابراین قابلیت و قدرت انعطاف عملیاتی یک شرکت تا حد زیادی به توانایی­های بالقوه و بالفعل آن شرکت در دسترسی به منابع مالی بهینه و رابطه با آن منابع بستگی دارد. به‌عبارت دیگر شرکت آنگاه می‌تواند از فرصت­های سرمایه ­گذاری به نحو مطلوب استفاده کند که به موقع بتواند از منابع مالی متناسب بهره­مند شود و با کسری نقدینگی روبرو نشود (پورحیدری، ۱۳۹۰).
پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می­گذارد یا خیر هنوز در‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد. مودیلیانی[۳] و میلر(۱۹۶۱و ۱۹۵۸) ثابت نمودند که تحت شرایط اطمینان، سیاست تقسیم سود ارتباطی با ارزش شرکت ندارد. فاما[۴]و میلر(۱۹۷۲) ضمن بیان اینکه وابستگی بین تأمین مالی شرکت، سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود وجود ندارد دریافتند که سیاست سرمایه ­گذاری تنها عامل تعیین‌کننده ارزش شرکت است. مطالعات گذشته نشان می­ دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است.
امروزه رابطه تجربی بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری بسیار مبهم است و شواهد متضادی وجود دارد. وقتی که بازارهای سرمایه ناقص هستند، شرکت‌ها ممکن است از سود تقسیمی به‌عنوان یک علامت از سودهای آتی برای غلبه بر عدم‌تقارن اطلاعاتی استفاده می­ کنند. اما اگر سود تقسیمی از محل منابع داخلی تأمین شده باشد ممکن است به‌عنوان مخارج دوره جاری و سرمایه‌گذاری آتی قلمداد شود و در نتیجه، منجر به رشد آتی سود شود.
این بازخور پویا تا به حال مورد آزمون قرار نگرفته است و تمرکز اولیه پژوهش حاضر بر آن می‌باشد. نظر به اینکه مطالعات چندی نشان دادند که سود تقسیمی و سود خالص با بهره گرفتن از هر دو روش سری زمانی و برش مقطعی، با هم در ارتباطند، در این پژوهش ابتدا رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری را با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل بررسی می­شود. سپس مدل بردار خود رگرسیونی سه معادله‌ای برای سود تقسیمی، سرمایه‌گذاری و سود برای کشف رابطه پویای بین سرمایه ­گذاری و سیاست تقسیم سود فرض می­شود. چارچوب مدل خود رگرسیونی درک عمیق‌تری از پویای بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بین سرمایه‌گذاری شرکت، سود و سود تقسیمی ارائه می­نماید. مسأله اساسی پژوهش انجام شده پاسخ به رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل می‌باشد.

 • ۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سرمایه ­گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه‌گذاری می­ کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مانند سود، سود تقسیمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می‌شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره‌مالی این تصمیم مهم را اتخاذ می‌کنند که چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذاری شود. همواره این سؤال پیش می‌آید که چه رابطه‌ای بین سود خالص، سود تقسمی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. از این‌رو، یکی از موضوع‌های مهم در مالیه مدرن، شناخت رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت بوده است که از زمان ارائه نظریه بی‌ارتباطی سود تقسیمی و ارزش شرکت توسط مودیلیانی و میلر(۱۹۶۱) توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. محققان بسیاری سعی در کشف رابطه موجود بین عوامل فوق و همچنین شناخت سایر فاکتورهای مؤثر بر این رابطه داشته‌اند. پژوهش‌های متعددی به آزمون تجربی نظریه بی‌ارتباطی با بهره گرفتن از داده‌های مختلف، تحت شرایط مختلف و آزمون‌های متفاوت از نظر آماری پرداختند.
بعضی از پژوهش‌ها وجود رابطه بین سود تقسیمی و ارزش شرکت را تأیید و برخی پژوهش‌های دیگر این رابطه را تأیید ننموده‌اند. پژوهش‌های دیگر وجود یا عدم وجود رابطه فوق را به حضور یا تغییرات در فاکتورهای دیگر نسبت می‌دهند. مثلاً مطالعات گذشته نشان می‌دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است. پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد یا خیر هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد.
لذا پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش‌های آماری متفاوت (استفاده از خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرانجر) در راستای پژوهش‌های انجام شده قبلی به بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود و سرمایه‌گذاری به‌‌منظور کشف روابط احتمالی جهت پر کردن خلاء موجود با بهره گرفتن از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
۱ – ۴   اهداف پژوهش
۱-۴-۱  هدف کلی
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی
۱-۴-۲  اهداف ویژه
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود خالص دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
۱-۴-۳ هدف کاربردی
ارائه رهنمودهای کاربردی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران پیرامون رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت‌ها تحت شرایط مختلف
۱- ۵  قلمرو پژوهش
قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:
۱-۵-۱ قلمروی موضوعی
در این پژوهش پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
۱-۵-۲  قلمروی زمانی
با درنظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی تحقیق یک دوره ۱۰ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۳ لغایت پایان سال ۱۳۹۲ تعیین شده است.
۱-۵-۳  قلمروی مکانی
قلمرو مکانی پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
۱-۶  فرضیه‏های پژوهش
فرضیه اول: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ششم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هفتم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هشتم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه نهم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
[۱](  Earnings per share
[۲]) Akhigbe
[۳] ) Modigliani
[۴] ) Fama

تعداد صفحه:۱۳۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
دانشکده مدیریت و حسابداری، حسابداری
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری
عنوان:
مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت و ارتباط آن با واحد مالی
 
شهریور ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول. ۲
کلیات پژوهش…. ۲
۱-۱ بیان مسأله. ۳
۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۴
۱-۳ اهداف پژوهش…. ۵
۱-۳-۱ هدف کاربردی.. ۵
۱-۴ فرضیه‏های پژوهش…. ۵
۱-۵ روش پژوهش…. ۶
۱-۷ تعاریف متغیرها ۷
۱-۷-۱ تعاریف مفهومی.. ۷
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی.. ۸
۱-۷ مدل مفهومی پژوهش…. ۸
فصل دوم. ۹
مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. ۹
۲-۱ مقدمه. ۱۰
۲-۲-۱ مفهوم سود. ۱۱
۲-۲-۲-۱ مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف) ۱۲
۲-۲-۲-۲ مفهوم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت‌های اقتصادی) ۱۳
۲-۲-۲-۳ مفهوم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفاده‌کنندگان) ۱۳
۲-۲-۳ اهمیت سود. ۱۴
۲-۲-۴ نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداری.. ۱۵
۲-۲-۴-۱ نقاط قوت سود حسابداری.. ۱۵
۲-۲-۴-۲ انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری.. ۱۶
۲-۲-۵ مدیریت سود و راهکارهای مربوط به آن. ۱۸
 
۲-۲-۶ ابزارهای مدیریت سود را می‌توان به پنج گروه اصلی تقسیم کرد. ۱۹
۲-۲-۶-۱ نحوه برخورد مدیریت به حسابداری معاملات… ۱۹
۲-۲-۶-۲ انتخاب و تغییر اصول حسابداری.. ۱۹
۲-۲-۶-۳ مدیریت اقلام تعهدی.. ۲۰
۲-۲-۶-۴ قیمت‌های انتقالی.. ۲۰
۲-۲-۶-۵ تصمیمات اقتصادی واقعی.. ۲۰
۲-۲-۷ شیوه های مدیریت سود. ۲۳
۲-۲-۸ مدیریت سود واقعی.. ۲۵
۲-۲-۹ تفاوتهای بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی.. ۲۶
۲-۲-۱۰ پیامدهای مدیریت سود واقعی.. ۲۷
۲-۲-۱۱ هزینه‌های مربوط به دستکاری فعالیت‌های واقعی.. ۳۰
۲-۲-۱۲ فرضیه‌های مختلف در مورد مدیریت سود واقعی.. ۳۲
۲-۲-۱۲-۱ فرضیه بازار کارآ ۳۳
۲-۲-۱۲-۲ نظریه اثباتی.. ۳۳
۲-۲-۱۳ انگیزه‌های مدیریت سود واقعی.. ۳۵
۲-۲-۱۳-۱ انگیزه‌های مربوط به منافع شرکت… ۳۵
۲-۲-۱۳-۱-۱ افزایش بازده سهام. ۳۵
۲-۲-۱۳-۱-۲ شرایط تامین مالی بهتر. ۳۶
۲-۲-۱۳-۱-۳ افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام. ۳۶
۲-۲-۱۳-۱-۴ عدم تخلف از قراردادهای بدهی.. ۳۷
۲-۲-۱۳-۱-۵ انگیزه سیاسی.. ۳۷
۲-۲-۱۳-۱-۶ کاهش مالیات… ۳۸
۲-۲-۱۳-۱-۷ اطلاع رسانی به سرمایه‌گذاران. ۳۹
۲-۲-۱۳-۱-۸ قوانین و مقررات… ۳۹
۲-۲-۱۳-۲ انگیزه‌های مربوط به منافع شخصی.. ۳۹
۲-۲-۱۳-۲-۱ افزایش پاداش… ۴۰
۲-۲-۱۳-۲-۲ اعتبار سرمایه انسانی و امنیت شغلی مدیر. ۴۰
۲-۲-۱۳-۲-۳ انگیزههای درون شرکتی.. ۴۱
۲-۲-۱۳-۲-۴تغییر مدیران ارشد. ۴۱
۲-۲-۱۴ مدیریت سود در مقابل مدیریت سود واقعی.. ۴۲
۲-۲-۱۵ ارتباط ارزشی سود و نظریههای مدیریت سود. ۴۳
۲-۲-۱۶ منتخب نظریههای رقیب… ۴۵
۲-۲-۱۶-۱  نظریهی چشمداشت… ۴۵
۲-۲-۱۶-۲ نظریه ی کارگزاری.. ۴۶
۲-۲-۱۶-۳  نظریهی حسابشویی.. ۴۷
۲-۲-۱۶-۴ نظریهی پذیرایی.. ۴۸
۲-۲-۱۶-۵ نظریه‌ی شرکت… ۴۸
۲-۲-۱۶-۱ رویکرد هزینه قراردادها ۵۰
۲-۲-۱۶-۱-۱ دیدگاه مدیریت سود واقعی.. ۵۳
۲-۲-۱۶-۲ رویکرد تصمیم‌گیری.. ۵۴
۲-۲-۱۶-۲-۱دیدگاه مدیریت سود واقعی.. ۵۶
۲-۲-۱۶-۳ رویکرد سیاسی – قانونی.. ۵۷
۲-۲-۱۶-۳-۱ دیدگاه مدیریت سود واقعی.. ۶۰
۲-۲-۱۷ ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. ۶۱
۲-۳ پیشینه پژوهش…. ۶۲
۲-۳-۱ پژوهشات خارجی.. ۶۲
۲-۳-۲ پژوهشات داخلی.. ۶۳
فصل سوم. ۶۵
روش شناسی پژوهش…. ۶۵
مقدمه. ۶۶
۳-۱ روش پژوهش…. ۶۷
۳-۲ ابزار گردآوری داده‌ها ۶۸
۳-۲-۱ روایی ابزار سنجش…. ۶۸
۳-۲-۲ پایایی ابزار سنجش…. ۶۹
۳-۳ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ۶۹
۳-۴ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۷۰
فصل چهارم. ۷۱
تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها ۷۱
مقدمه. ۷۲
۴-۱ ارائه نتایج توصیفی پژوهش…. ۷۲
۴-۱-۱ توزیع فراوانی نمونه بر حسب متغیرهای دموگرافیک… ۷۲
۴-۲ نتایج استنباطی پژوهش…. ۷۵
. ۹۸
مدل بهبود یافته پژوهش…. ۹۸
فصل پنجم. ۹۹
نتیجه‌گیری.. ۹۹
مقدمه. ۱۰۰
۵-۱ نتایج پژوهش…. ۱۰۰
۵-۱-۱ خلاصه نتایج توصیفی.. ۱۰۰
۵-۱-۲ خلاصه یافته‌های استباطی پژوهش…. ۱۰۱
۵-۲  نتیجه‌گیری.. ۱۰۸
۵-۳ پیشنهادهای کاربردی.. ۱۱۰
۵-۴ پیشنهاد برای پژوهشهای آتی.. ۱۱۱
۵-۵ محدودیتهای پژوهش…. ۱۱۱
منابع لاتین.. ۱۱۵
پیوست… ۱۱۷
 
 
فهرست جداول
جدول۳- ۱: ضرایب آلفای کرونباخ.. ۶۹
جدول۴- ۱: توزیع فراوانی بر حسب سن.. ۷۳
جدول۴- ۲: توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات… ۷۴
جدول۴- ۳: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. ۷۵
جدول۴- ۴: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 76
جدول۴- ۵: ضریب رگرسیون مدیریت سود توسط بخش مالی با مدیریت واقعی سود. ۷۷
جدول۴- ۶: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. ۷۸
جدول۴- ۷: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 78
جدول۴- ۸: ضریب رگرسیون سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش با مدیریت واقعی سود  ۷۹
جدول۴- ۹: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. ۸۰
جدول۴- ۱۰: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 80
جدول۴- ۱۱: ضریب رگرسیون میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی با مدیریت واقعی سود. ۸۱
جدول۴- ۱۲: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. ۸۲
جدول۴- ۱۳: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 82
جدول۴- ۱۴: ضریب رگرسیون میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش با مدیریت واقعی سود. ۸۳
جدول۴- ۱۵: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. ۸۴
جدول۴- ۱۶: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 84
جدول۴- ۱۷: ضریب رگرسیون میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده با مدیریت واقعی سود. ۸۵
جدول۴- ۱۸: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. ۸۶
جدول۴- ۱۹: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 87
جدول۴- ۲۰: ضریب رگرسیون سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده ۸۷
جدول۴- ۲۱: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. ۸۹
جدول۴- ۲۲: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 90
جدول۴- ۲۳: ضریب رگرسیون میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده ۹۰
جدول۴- ۲۴: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. ۹۱
جدول۴- ۲۵: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 92
جدول۴- ۲۶: ضریب رگرسیون میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده ۹۳
جدول۴- ۲۷: جدول KMO.. 94
جدول۴- ۲۸: اشتراکات… ۹۵
جدول۴- ۲۹: شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری.. ۹۶
 
فهرست شکل‌ها
شکل۱- ۱: مدل مفهومی پژوهش (مایکل و همکاران،۲۰۱۲) ۸
 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت و ارتباط آن با واحد مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از حیث هدف، تحقیق کاربردی و از حیث موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت درجه‌بندی شدند. ضریب پایایی برای تمام ابعاد پرسشنامه بیشتر از ۷/۰‌ برآورد گردید. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستند که برای تعیین افراد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. برای انتخاب افراد نمونه از نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. تعداد ۸۰ پرسشنامه توزیع شد که ۷۰ عدد برای تحلیل جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با بهره­ گیری از فنون آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (رگرسیون و معادلات ساختاری) صورت گرفت. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که فرضیه‌های ۱، ۲، ۵، ۶ و ۸ تأثیر مثبت و بقیه تأثیر معکوس بر متغیر وابسته داشتند. نتایج آزمون معادلات ساختاری نیز نشان از تأیید فرضیه‌های پژوهش داشت.
واژگان کلیدی: مدیریت واقعی سود، بخش فروش ، واحد مالی ، بورس اوراق بهادار
 

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱ بیان مسأله

فرآیند اندازه‌گیری سود و نتیجه آن نقش مهمی در اداره شرکت دارد و معمولاً کاربران صورتهای مالی اهمیت زیادی برای آن قائلند. از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متأثر از روش های برآوردی حسابداری است و تهیه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، ممکن است بنا به دلایل مختلفی مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید (ولی‌زاده و لاریجانی ،۱۳۸۷). مدیریت سود برآیند درجه‌ای از انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند (آقائی و چالاکی، ۱۳۸۸). به طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان‌پذیر است: مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود. درحالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می‌پردازد اما درحالت دوم مدیریت با اتخاذ تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود موردنظر دست می‌یابد. هرچند که پژوهشات قبلی مدیریت سود را در زمینه‌های مختلف، نمونه‌های بزرگ و با معیارهایی برای سطوح مدیریت سود نظیر دست‌کاری حسابداری یا جریان‌های نقدی غیرعملیاتی بررسی کرده‌اند، اخیراً پژوهشات مدیریت واقعی سود به سوی کشف اقدامات در بخش‌های خاص شده‌اند. این پژوهش به مدیران اجازه می‌دهد تا سیستم‌های کنترل داخلی را بهبود بخشیده تا امیدوار به افزایش یا کاهش این چنین رفتارهایی باشند. به منظور تحقق این هدف‌، پرسشنامه‌ای به مدیران فروش شرکت‌های فروش محور که در نمونه برگرفته از شرکت‌های بورس اوراق بهادار طی سال های ۱۳۸۹ تا۱۳۹۱ حضور دارند جهت پاسخگوئی داده می‌شود. این پرسشنامه شامل دامنه‌ای از پرسش‌های مرتبط با مدیریت واقعی سود می‌باشد که اطلاعات حاصل از آن با بهره گرفتن از تحلیل همبستگی و رگرسیون متغیرهای مستقل پژوهش را تشکیل داده که اثر آنها بر متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است از طریق تحلیل های فوق بررسی می‌گردد.

۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش

بسیاری از پژوهشات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود بر جنبه مدیریت اقلام تعهدی متمرکز بوده است و کمتر به جنبه دیگر مدیریت سود یعنی مدیریت واقعی سود توجه شده است. تشخیص شیوه دوم که از طریق تصمیمات عملیاتی صورت می‌گیرد برای شخص خارج از شرکت سخت است و بعید به نظر می‌رسد که به عنوان تخلف از قوانین تشخیص داده شود (روی چودهری[۱]، ۲۰۰۶). این گونه بیان می‌کند که اگرچه این گونه انحرافات در عملیات شرکت در رسیدن به اهداف گزارشگری مالی به مدیر کمک می‌کند لیکن ارزش شرکت را افزایش نمی‌دهد. مدیران استفاده داز اقلام تعهدی و اختیاری را جهت مدیریت سود را پیش رو دارند اما ممکن است میزان مدیریت سود مطلوب مدیریت بیش از این اقلام باشد. دست‌کاری اقلام واقعی چندان هم بدون هزینه نمی‌باشد چرا که این احتمال وجود دارد که جریان نقدی در دوره‌های آتی به طور غیرمستقیم تحت تاثیر اعمالی قرار گیرد که درحال حاضر برای افزایش سود انجام می‌شود. بسیاری از شواهد موجود پیرامون دست کاری فعالیت های واقعی بر کاهش فرصت طلبانه هزینه‌های اقتصادی از جمله هزینه های پژوهش و توسعه متمرکز است. عدم قبول پروژه‌های کارآمد به صرف دنبال کردن هدف حداکثرسازی سود از دیگر پیامدهای مدیریت واقعی سود می‌باشد. علاوه براین هنگامی که مدیران سود را درجهت برآورده ساختن اهداف سود دست کاری کنند، قراردادها شرکت را ملزم می‌کنند به این مدیران پاداش‌های مالی بیشتر دهند. همچنین انرژی و وقت این مدیران که باید درجهت فعالیت‌های تولیدی گردد صرف فعالیت‌های مدیریت سود می‌شود. موارد مذکور اهمیت شناخت و پیش‌گیری از مدیریت واقعی سود در شرکت‌ها را مشخص می کند که بر انجام پژوهشات بیشتر در این زمینه تأکید می کند. همچنین تمرکز بر واحد خاصی از شرکت که در این پژوهش واحد فروش می‌باشد و استفاده از روش پرسشنامه‌ای از دیگر وجوه متمایز این پژوهش با پژوهشات مشابه می‌باشد.

۱-۳ اهداف پژوهش

– شناسایی تأثیر مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.
– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.
– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.
– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.
– شناسایی تأثیر مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.
– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.
– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.
– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

۱-۳-۱ هدف کاربردی

کمک به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه

۱-۴ فرضیه‏های پژوهش

فرضیه اول: میزان مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم: سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم: میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم: میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری
فرضیه پنجم: میزان مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ششم: سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هفتم: میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هشتم: میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

۱-۵ روش پژوهش

پژوهش حاضر از جنبه ماهیت و اهداف پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. زیرا پژوهشات توصیفی به مطالعه وضع موجود می پردازد و هیچ گونه امکان دست کاری روی متغیرهای مستقل برای محقق وجود ندارد.از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحلیل داده ها از نوع مطالعات همبستگی و رگرسیون می‌باشد. در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از داده‌های حاصل از پرسشنامه به تحلیل همبستگی پاسخ‌ها با متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است پرداخته شد. سپس با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون به بررسی ابعاد بیشتری از عوامل مؤثر بر مدیریت واقعی سود پرداخته شد.
۱ Roy & chodhari

تعداد صفحه:۱۳۷

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

دانشگاه تهران

پردیس بین المللی کیش

 

مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

 

شهریور ماه ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق۱

 • مقدمه۲
 • مساله اصلی تحقیق۲
 • تشریح و بیان موضوع۲
 • ضرورت انجام تحقیق۳
 • سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته۳
 • فرضیه تحقیق۴
 • اهداف اصلی از انجام تحقیق۵
 • نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق۶
 • روش تحقیق۶

  • تعریف روش تحقیق۶
  • تعریف عملیاتی متغیرها و روش های آماری تحقیق۷
 • روش های گردآوری اطلاعات۷
 • قلمرو تحقیق۸
 • جامعه آماری و نمونه آماری۸
 • روش های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها۸
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح۸

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق۹

 • مبانی نظری۱۰

  • مقدمه۱۰
  • مفهوم مدیریت سود۱۱
  • عوامل موثر بر مدیریت سود۱۲
  • انگیزه های مدیریت سود۱۵

   • انگیزه های ناشی از طرح پاداش۱۶
   • انگیزه های ناشی از سفته بازی در بازار سرمایه۱۶
   • انگیزه های ناشی از عرضه اولیه یا عمده سهام۱۷
   • انگیزه مالیاتی۱۷
   • انگیزه های ناشی از قرارداد های بدهی۱۸
   • انگیزه های سیاسی۱۸
   • انگیزه های ناشی از وجوه نقد حاصل از عملیات۱۸
   • انگیزه های ناشی از ساختار مالکیت۱۹
  • ابزار های مدیریت سود ۱۹

   • دستکاری در رویه های حسابداری۲۲
   • دستکاری برآورد های حسابداری۲۳
   • تغییر در مخارج مالی ۲۳
   • زمان بندی فروش دارایی ها۲۳
   • تصمیمات اقتصادی اساسی با اهمیت۲۴
   • دستکاری در دفاتر فروش۲۴
   • شناسایی و ثبت درآمد پیش تکمیل فرآیند تحصیل درآمد۲۵
   • دستکاری فروش۲۵
   • دستکاری تولید۲۵
   • دستکاری هزینه های اختیاری۲۶
  • انواع مدیریت سود۲۶

   • مدیریت سود کارا۲۶
   • مدیریت سود فرصت طلبانه۲۶
  • اقلام تعهدی۲۸

   • تعریف اقلام تعهدی۲۸
   • انواع اقلام تعهدی۲۹

    • اختیاری۲۹
    • غیر اختیاری۲۹
   • نقش و اهمیت اقلام تعهدی۲۹
  • بحران (تنش) مالی۳۰

   • تعریف بحران(تنش) مالی۳۰
   • دلایل بحران(تنش) مالی۳۱
   • مراحل بحران(تنش) مالی۳۲
   • رابطه میان مدیریت سود و بحران (تنش) مالی۳۲
  • پیشینه تحقیق۳۴

   • تحقیقات خارجی در زمینه مدیریت سود۳۴
   • تحقیقات خارجی در زمینه ورشکستگی۳۶
   • تحقیقات خارجی در زمینه مدیریت سود و ورشستگی۳۷
   • تحقیقات داخلی در زمینه مدیریت سود۳۸
   • تحقیقات داخلی در زمینه ورشکستگی۳۹
   • تحقیقات داخلی در زمینه مدیریت سود و ورشستگی۴۱

فصل سوم:روش شناسی پژوهش۴۲

 • مقدمه۴۳
 • روش تحقیق۴۳
 • جامعه آماری و نمونه آماری۴۴
 • فرضیه ها و مبانی نظری آنها۴۴
 • تعریف عملیاتی متغیر ها و مدل های تحقیق۴۶

  • تنش (بحران) مالی ۴۶
  • کیفیت سود ۴۷
  • مدل آماری برای آزمون فرضیه۴۸
 • قلمرو تحقیق ۴۹
 • روش های آماری مورد استفاده۴۹

  • ضریب همبستگی پیرسون۴۹
  • آزمون نرمال بودن متغیر ها-آزمون جارک۵۱
  • تجزیه و تحلیل رگرسیون۵۲
  • فرض های کلاسیک مدل رگرسیون خطی۵۳
  • پنل دیتا۵۴

   • آزمون چاو۵۴
   • آزمون بروش پاگان۵۵
   • آزمون هاسمن۵۵

فصل چهارم:جمع آوری تجزیه و تحلیل دادها۵۷

 • مقدمه۵۸
 • آمار توصیفی۵۸

  • نمونه انتخابی ۵۸
  • تعداد نمونه۵۹
  • تحلیل توصیفی از آزمون فرضیه۵۹
 • آمار استنباطی۶۱

  • نتایج حاصل از آزمون پایایی برای متغیر های الگو۶۱
  • نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس۶۴
  • نتایج حاصل از آزمون LM65
  • نتایج حاصل از ازمون هاسمن۶۶
  • آزمون نرمال بودن باقی مانده ها۶۷
  • برآورد مدل فرضیه۶۷

   • برآورد مدل فرضیه چارک اول۶۷
   • برآورد مدل فرضیه چارک میانه (دوم و سوم) ۶۹
   • برآورد مدل فرضیه چارک چهارم۷۱

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات۷۳

 • مقدمه۷۴
 • جمع بندی۷۴
 • بحث و تفسیر نتایج۷۵
 • پیشنهاد برای تحقیقات آتی۷۶
 • محدودیت های تحقیق۷۶

منابع و ماخذ۷۷

پیوست ها۷۹

 

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱ تعدادنمونه در صنایع۵۸

جدول ۴-۲ شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی چارک اول طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰۵۹

جدول ۴-۳ شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی چارک میانه طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰۶۰

جدول ۴-۴ شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی چارک چهارم طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰۶۱

جدول ۴-۵ نتایج حاصل از آزمون های پایایی برای متغیرهای الگو۶۲

جدول ۴-۶ نتایج حاصل از بررسی ناهمسانی واریانس۶۵

جدول۴-۷ نتایج حاصل از آزمون LM66

جدول ۴-۸  نتایج حاصل از آزمون هاسمن۶۶

جدول۴-۹ چارک اول نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی۶۷

جدول ۴-۱۰ ضرایب رگرسیون چارک اول۶۹

جدول ۴-۱۱ چارک میانه نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی۶۹

جدول ۴-۱۲ ضرایب رگرسیون چارک میانه۷۰

جدول ۴-۱۳ چارک چهارم نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی۷۱

جدول ۴-۱۴ ضرایب رگرسیون چارک چهارم۷۲

جدول۴-۱۵ مقایسه ضرایب b1 در چارک ها۷۲

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

موضوع پژوهش “مدیریت سود و شرکتهای دارای بحران (تنش) مالی”  این دو مفهوم  به صورت  دو پدیده جدای از هم تعریف و تبیین گشته، که سعی در یافتن ارتباط احتمالی بین این دو مقوله داریم و مورد آزمون قرار می گیرند که در نهایت سوال این است آیا بحران مالی شرکتها می تواند باعث دستکاری حسابداری در سود گردد یا نه؟

شایان ذکر است که تفاوت ها از نظر مدیریت سود، در شرکتهای دارای بحران مالی و بدون بحران مالی در اینجا بررسی می گردد.

 

۱-۲ مساله اصلی تحقیق

در ادبیات مدیریت سود، از دو نوع مدیریت سود سیاه (فرصت طلبانه) و سفید (کارا یا دارای محتوای اطلاعاتی) بحث می شود. مدیریت سود فرصت طلبانه از کیفیت سود کاسته و در جهت انگیزه های توزیع ثروت مدیران انجام می شود، اما مدیریت سود کارا محتوای اطلاعاتی سود را افزایش داده و باعث با لا رفتن کیفیت آن می شود. از طرفی دسته ای از شرکتها شواهدی از بحران یا تنش مالی را به نمایش می گذارد. مساله اصلی تحقیق حاضر بررسی نحوه انجام مدیریت سود و نوع آن در این گونه شرکتها با شرایط عادی می باشد به عبارت دیگر سوال اصلی تحقیق به شرح زیر می باشد:

شرکت هایی که دارای تنش (بحران) مالی هستند چه نوع مدیریت سودی خواهند داشت؟

 

۱-۳ تشریح و بیان موضوع

کیفیت سود ارتباط نزدیکی با مدیریت سود در برآورد سلامت مالی یک نهاد دارد (لو، ۲۰۰۸). مدیریت سود به طور مستقیم روی یکپارچگی کلی گزارشات مالی تاثیر دارد و به طور چشمگیری منابع اختصاصی در سرتاسر شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد (دیچو و همکاران، ۱۹۹۵؛ هایلی و واهلین، ۱۹۹۹). دو نوع از مدیریت سود وجود دارد: کارآمد و فرصت‌طلبانه (سوبرامانیام، ۱۹۹۶). مدیریت سودی کارآمد است اگر مدیران از اختیاراتشان برای انتقال اطلاعات شخصی درباره سوددهی شرکت استفاده کنند، که هنوز در سودهای هزینه محور گذشته منعکس شده؛ مدیریت سودی به صورت فرصت‌طلبانه است اگر مدیران اختیاراتشان را برای به حداکثر رسانی سودمندی خویش استفاده کنند به جای اینکه اطلاعات شخصی درباره سودآوری شرکت را منتقل کنند (سوبرامانیام، ۱۹۹۶). سیریگار و اوتاما (۲۰۰۸) مدیریت سود را به صورت اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری کردند .آنها اقلام تعهدی اختیاری را به صورت باقی‌مانده از مدل انتظارات خاص شرکت (مدل پیشنهادی  جونز ۱۹۹۱) سنجیدند.

سوبرامانیام (۱۹۹۶) نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری این توانایی را برای سطح علامت دهی برای سودآوری آینده ارتباط مثبت دارند، بعد از اینکه سطح جاری را برای جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیراختیاری کنترل کردند. بنابراین، ما بررسی می‌کنیم که آیا اقلام تعهدی اختیاری تاثیری روی سودآوری آینده دارد یا ندارد، این کار را با بهره گرفتن از شناسایی مدیریت سود به صورت کارآمد یا فرصت‌طلبانه برای شرکتهای با تنش (بحران) مالی انجام می‌دهیم. اگر مدیریت سودکارآمد باشد، پس اقلام تعهدی اختیاری ارتباط مثبت و معناداری با سودآوری آینده دارد. اگر فرصت ‌طلبانه باشد، پس اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معنادار یا رابطه‌ی بدون معنایی با سودآوری آینده دارد.

پیش‌بینی می‌کنیم که احتمال بیشتری دارد صورت‌های مالی شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی، بیانگر شواهد صورت‌های مالی بالاتر از سود نسبت به شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی  (مانند شرکت‌هایی که احتمالاً با انگیزه پنهان سازی علائم تنش (بحران) مالی، انگیزه گرفتند) ما فرض می‌گیریم که شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی احتمال بیشتری دارد که سودهایشان را دست کاری کنند، نسبت به شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی، باشد. بنابراین بحث می‌کنیم که نوع مدیریت سود برای شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی به صورت فرصت‌طلبانه و کارایی کمتر هستند، و برای شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی در رابطه با مقدار سودکارآمدتر هستند.

 

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق

هدف مدیریت سود نمایش کیفیت معقولانه سود است که انتظارات سهام‌داران یا نیاز به دستیابی مجوز مربوطه از تنظیم‌کنندگان  را برآورده می‌کند (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۸). مدیریت سود ارتباط بیشتری با کیفیت سود دارد. به عنوان مثال، سودهای مدیریت شده بالا می‌توانند باعث ایجاد کیفیت سود ‌شوند (لو، ۲۰۰۸)، همان طور که اطلاعات «مصنوعی» شاید به گرفتن تصمیم نادرست ختم شوند. اگر چه، فقدان مدیریت سود برای تضمین کیفیت بالای سود ناکافی است؛ چرا که دیگر فاکتورها (مانند بازار سرمایه و جبران خسارت مدیریت) با کیفیت سود مشارکت دارند (لو، ۲۰۰۸).

تعداد صفحه:۱۱۸

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی

 
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری
 
عنوان
مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مفاهیم مناطق فازی درکارخانه کانی کاو
 
بهمن ۹۱
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
فصل اول :کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲بیان موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۳مساله اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴اهمیت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵اهداف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۶سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۷فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۸روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۹قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۱۰تعریف واژه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۹
فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱مبانی و مفاهیم نظری……………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱-۱مفهوم هزینه یابی بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۱-۲اصول کلیدی در هزینه یابی بر مبنای هدف…………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱-۳تفکر فازی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱-۴منطق فازی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲مجموعه های فازی و مجموعه های قطعی (Crisp) …………………………………………………………………12
۲-۲-۱نظریه مجموعه‌های فازی و اعداد فازی   …………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲-۲متغیرهای زبانی ………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۲-۳منطق فازی چگونه به‌کار گرفته می‌شود؟………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲-۴سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند؟……………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۵فازی‌سازی و غیرفازی‌سازی  ……………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۲-۵-۱فازی‌ساز………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۵-۲غیرفازی‌ساز ………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۵-۳غیرفازی‌ساز میانگین مراکز……………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۵-۴فرمول‌ کلاس‌های مختلف سیستم‌های فازی ……………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۵-۵سیستم‌های فازی با غیرفازی‌ساز میانگین مراکز………………………………………………………………….۱۹
۲-۳تحقیقات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
فصل سوم – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۴۵
۳-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
 
۳-۲روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۳جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۳-۱نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۴روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن ……………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۴-۱روشهای گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۵ابزار تحلیل و کاربرد آن ………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۶پایایی و اعتبار ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۷نرم افزارها و روش های تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………۴۹
۳-۸مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
فصل چهارم یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۲معرفی قلمرو و تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۵۳
۴-۲-۱شرح فرآیند تولید محصول به همرا فلوچارت تولید ……………………………………………………………….۵۳
 
۴-۲-۲نحوه کار دستگاه و فرایند تولید…………………………………………………………………………………………..۵۴
۴-۲-۳گردش اطلاعات حسابداری در وضعیت موجود……………………………………………………………………۵۵
۴-۲-۴محاسبه قیمت تمام شده مجموع مواد خام …………………………………………………………………………..۵۷
۴-۲-۵فازی کردن هزینه مواد اولیه………………………………………………………………………………………………..۶۰
۴-۲-۶هزینه کل محصول…………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۲-۷تحلیل یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۴-۳جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
 
فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۵-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۵-۲خلاصه بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….۷۹
۵-۳محدودیت های تحقیق…………… ……………………………………………………………………………………………..۸۴
۵-۴پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
فهرست جداول                                                                                   
جدول (۴-۱) متغیرهای زبانی مواد خام…………………………………………………………………………………………..۶۰
جدول  (۴-۲) قواعد استنتاجی برای هزینه های مواد خام……………………………………………………………….. ۶۲
جدول (۴-۳) قواعد استنتاجی برای هزینه کل محصول …………………………………………………………………… ۶۴
جدول (۴-۴) قطعی سازی هزینه های تولید انواع داسکالکتو.ر…………………………………………………………..۷۴
جدول( ۴-۵ ) تجزیه و تحلیل حجم تولید ، بهای تمام شده و سود……………………………………………………۷۶
 
 
چکیده
 
حسابداری در بسیاری از  جنبه‌های مهم دارای ابهام و عدم صراحت است فرآیند هزینه یابی هدف نیز  دربردارنده ی یک     مفهوم مبهم وگنگ است زیرا اکثر اطلاعات بکاررفته در آن هم غیردقیق  و هم مبهم هستند. هدف این مقاله ارائه ی یک متدولوژی بر اساس مفاهیم منطق فازی است تا ابهام  را در فرآیند هزینه یابی هدف نشان دهد .  در این مقاله برای روشن کردن این مفاهیم فازی از یک نمونه مشخص(تحلیل موردی) استفاده شده. نمونه مورد نظر تولید یک داسکالکتور(غبارگیرخشک)می باشد . روش های تجزیه و تحلیل در این تحقیق با توجه به رویکرد مدلسازی این پژوهش منطق فازی می باشد. بدین منظوردر ابتدا پایگاه قواعد مورد نیاز را با اتکا به نظرات خبرگان سازنده این دستگاه تشکیل می دهیم. در این تحقیق دو مرتبه ازمراحل فازی استفاده می کنیم ، دفعه اول در مورد هزینه مواد خام و مرحله بعدی در مورد هزینه کل محصول .  در این سیستم جهت ساختن سیستم‌ فازی از پایگاه قواعد و موتور استنتاج حاصلضرب و فازی‌ساز منفرد و غیرفازی‌ساز میانگین مراکز تشکیل می دهیم.  ضمن آنکه در موتوراستنتاج حاصلضرب از استلزام حاصلضرب ممدانی و استنتاج مبتنی بر قواعد جداگانه با ترکیب اجتماع و ضرب جبری  برای t – نرم ها و max برای s – نرم ها استفاده شده است همچنین نرم افزار مطلب (MATLAB) برای مدلسازی فرآیند هزینه یابی هدف فازی مورد استفاده قرار گرفته است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که :
۱ : این تحقیق راه حل بهینه برای تصمیم گیرنده ارائه نمی کند .
۲:  این مقاله فقط یک راه کارجایگزین برای متدولوژی های دستوری مبتنی بر منطق باینری ارائه می کند.
۳ :در حالت بررسی شده در تحقیق می توان از منطق فازی به عنوان یک ابزار مفید برای پرداختن به ابهام در فرآیند پیچیده ی تصمیم گیری سازمان استفاده کرد
۴ نتایج این تحقیق تصمیم گیرنده را قادر می سازد تا به بینش وسیعتری در زمینه ارتباط بین اجزای هزینه ها ومحصولات بر طبق فرایند هزینه یابی هدف دست یابد.
لغات کلیدی :  منطق فازی ، هزینه یابی بر مبنای هدف ، منطق باینری (دودویی)
 
 
فصل اول  کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

بسیاری از متخصصان از حوزه های مختلف علوم گرد هم آمدند تا در تصمیم گیریهای مدیریتی مشارکت کرد ه و مسائل قراردادی مدیران را حل کنند . طبق نظر Underdown و Glautierدر سال ۱۹۹۴ حسابداری بوسیله ی متخصصینی از حوزه های دیگر علمی مثل تحلیل گران کامپیوتر، متخصصین عملیات تولید احاطه شده و باعث ورود دانش های مختلف و متخصصین مختلف به این علم گردیده است  . در مواجهه با شرایط سخت رقابتی بازارها رقبا متدولوژی هزینه یابی هدف بنیان نهاده شد تا به فرآیند تصمیم گیری در ساخت محصولات جدید کمک کند . این متدلوژی تصمیم گیری برای تولید یک محصول معین بااستفاده از قیمت فروش آن که بوسیله ی بازار تعیین شده را ارزیابی می کند. از جهت دیگر   ابهام و عدم صراحت در قضاوت‌های انسانی در بسیاری از رشته‌های علمی ‌وجود دارد.( یان ، سال ۲۰۰۵ ، صفحات ۱۶۳ تا ۱۶۵ ) در تجزیه‌وتحلیل روابط هزینه، حجم فعالیت و سود بیان می‌دارد که رویکرد‌های سنتی حسابداری به دلیل بی‌توجهی به عدم صراحت و دقت هر یک از متغیر‌های مورد استفاده، در ارائه اطلاعات دقیق ناتوان است. .( تانگ و بینون ، سال ۲۰۰۵ ، صفحات ۲۰۳ تا ۲۰۵ ) با اشاره به اهمیت  بودجه‌بندی سرمایه‌ای در تصمیم‌های مدیریت، تکنیک‌های حسابداری را به دلیل عدم توجه به ابهامات موجود، نادقیق می‌دانند.
 
ابهام و عدم صراحت اساسا متفاوت از تصادفی بودن است. تصادفی بودن مربوط به عدم اطمینان در مورد وقوع یا عدم وقوع یک رویداد است و در قالب احتمالات بیان می‌شود. در حالی که ابهام و عدم صراحت مربوط به عدم دقت و عدم وضوح در تعریف کلمات، رخداد وقایع و قضاوت‌ها است. غفلت از ابهام و عدم صراحت در مدل‌های تصمیم‌گیری می‌تواند قابلیت استفاده و فایده مدل‌های حسابداری را از طریق کاهش سودمندی در خاصیت تبیین‌کنندگی وقایع و قدرت پیش‌بینی آنها  محدود سازد .  در هر صورت فرآیند هزینه یابی هدف نیز یک موضوعیت مبهم دارد، بخاطر این حقیقت که بیشتر اطلاعات بکار رفته در این فرآیند، غیردقیق وگنگ است .به عقیده ی Reinsteinو Bayou در سال ۱۹۹۷ )  ) از آنجا که تعاریف و مقیاس های متغیرها در یک سیستم هزینه یابی هدف مشمول درجات مختلفی از عدم دقت و ابهام است تئوری مجموعه ی فازی می تواند به مدیران کمک کند تاطراحی محصول، تولید و هزینه ها و حتی اهدافشان را بهبود بخشند . پروفسور لطفی‌زاده در سال ۱۹۶۵ ، استاد ‌ایرانی الاصل دانشگاه کالیفرنیا  بود ،  که نظریه “مجموعه‌های فازی” یا در اصطلاح “چندمقداری” را به عنوان ابزاری برای مقابله با ابهام و عدم دقت در سیستم‌های بشری و فرایند‌های تصمیم‌گیری که آن را فازی بودن نامید، مطرح ساخت(کاسکو، بارت، سال ۱۳۸۰) به عقیده ی Sieyeletal در سال ۱۹۹۸ وقتی که پیچیدگی یک سیستم افزایش می یابد توانایی ما برای یک تصمیم گیری دقیق کاهش می یابد، بنابراین باید به طور منطقی بین دقیق بودن و مربوط بودن یک موازنه  وهماهنگی ایجاد کنیم . اخیراً منطق فازی به نتایج قابل ملاحظه ای در حوزه ی حسابداری و تجارت رسیده است که این موضوع به واسطه ی قابلیت آن در برخورد با عدم اطمینان و ابهاماتی  است که بوسیله ی منطق دو دویی مورد توجه قرار نگرفته است . طبق نظر Siegel 1995 ))منطق فازی از طریق تکنیک های مدلسازی و ارائه ی مدل های نمایشی روبه  پیشرفت به تکنولوژی سیستم های خبره کمک زیادی کرده است. تعداد بیشماری از محققین از مفاهیم منطق فازی در مطالعات تجاری استفاده کرد ه اند : اصغر حق شناس ، سعیده کتابی، و  محمدرضا دلوی (۱۳۸۶)،  عادل آذر و ، حجت فرجی (۱۳۸۷) ، احمد ظریف فرد، (۱۳۷۸)،   ، ، علی پهلوانی (۱۳۸۸) ، نمازی، محمد و حشمتی، رضا (۱۳۸۸)، محمد نمازی *، محسن کریمی(۱۳۹۰) ، Korvin ، Siegel . Omer (1995) – Korvin ، Siegel. Omer (1998))  Bojadziev and Bojadziev ، (۱۹۹۸)
بیشمار افرادی بودند که مفاهیم مجموعه های فازی را در زمینه های مختلف به کار می برند . از جمله درتخصیص هزینه ها، تصمیم گیری، بودجه بندی سرمایه ای، تحلیل ریسک، ارزیابی دارایی، تحلیل گری مالی فرآیند حسابرسی و دیگر موارد. موضوع مورد بحث این تحقیق نیز به موضوع فازی در قالب ساخت یک مدل برای هزینه یابی هدف اشاره دارد .

۱-۲-موضوع تحقیق

.
۲۰۰۵ ) Slaymulder, Cooper  ) تکنیک های هزینه یابی هدف را با دیگر تکنیک های هزینه ادغام و ارائه کردند . این مقاله مدلی ارائه شده است که در آن تکنیک های هزینه یابی هدف را با مفاهیم منطق فازی ادغام و ارائه شده است .
ما در این تحقیق از این مدل ترکیبی برای یک محصول مشخص غبارگیر خشک (داسکالکتور) که برای تصفیه هوای کارخانه های صنعتی است استفاده می کنیم ( تولید یک داسکالکتور )
بنابراین موضوع مورد بحث ما از یک جهت  دارای دو بعد معین (هزینه یابی بر مبنای هدف  – و منطق فازی  ) است .
جنبه دیگر این تحقیق حلقه اتصال این ۲ بعد که همان مدلسازی است ، می باشد .
در بعد هزینه یابی بر مبنای هدف  چون بازار  امروز کسب‌و‌کار با رقابت در سطح جهان روبه‌رو است ، تفاوت کیفیت بین رقبا کاهش یافته و تمایز آنها تنها براساس کیفیت، کاری دشوار است. دمینگ معتقد بود: «افزایش کیفیت، باید منجر به کاهش هزینه‌ها شود» .«کم هزینه‌ترین تولیدکنندگان با کیفیت‌ترین محصولات، به بهترین شکل ممکن از پس رکود کنونی برخواهندآمد. آنها برخورداری از رشد و سودآوری خود را مجدداً آغاز می‌کنند..
اما هنگامی که در صدد طراحی مدلی برای طراحی محصول خود هستیم با موضوع دیگری برخورد می کنیم : ابهام .  حسابداران در برخورد با موضوع ابهام و عدم صراحت به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا ابهامی ‌وجود ندارد و یا‌اینکه یک امر تصادفی است (ظریف فرد ، احمد سال ۱۳۷۷ ، صفحات ۷۰ تا ۱۰۰). حسابداری نیز در بسیاری از  جنبه‌های مهم دارای ابهام و عدم صراحت است . مشکل ابهام و عدم صراحت در حسابداری و حسابرسی مربوط به قواعد و نظام حسابداری است . به عنوان مثال، بایو و همکاران (۲۰۰۷) به دنبال ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آمریکایی و  اتهام  وارد بر حرفه حسابداری  مبنی بر عدم ارائه گزارش‌های مالی صحیح و دقیق‌، بر ‌این عقیده‌اند که استاندارد‌های حسابداری مالی در بیان  دقیق  ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری و ‌ایجاد تعادل بین آنها ناتوان است . بنابراین نادیده گرفتن ابهام و گنگ بودن در هزینه یابی هدف نیز نوعی ساده انگاری است . بنابراین ما باید مدل هزینه مان را طوری طراحی نماییم که هر دو مورد را در خود داشته باشد .. البته برای طراحی بهتر طی دو مرحله منطق فازی را در فرایند هزینه یابی بکار می بریم . بدین صورت که  در فرایند هزینه یابی ابتدا برای مواد خام و سپس برای هزینه کل محصول منطق فازی و مراحل فازی اعمال می گردد. و در نهایت با اعمال مراحل فازی به مدل مربوطه می رسیم کشور ما نیز از نظر تولید و وضعیت تولید کنندگان در شرایط مناسبی قرار ندارد . حجم سرمایه در گردش بالا و دیر بازده بودن و مخارج بالای تولید و همچنین اطلاعات ناقص و گاها اشتباه به خصوص در مورد کالاهای صنعتی  تولید کنندگان این سری کالاها را در شرایط همراه با سردرگمی قرار داده .
. بدین ترتیب در شرایطی که دچار شک و سردرگمی برای طراحی این محصول طی شرایطی خاص هستیم می توانیم از این مدل در فرآیند تصمیم گیری خود  بهره جوییم .
 
۱-۳-مسأله اساسی تحقیق
بسیاری از اطلاعات مورد استفاده در شاخه های مختلف علم و صنعت گنگ و مبهم می باشد . روش هزینه یابی هدف نیز برای کمک به فرایند تصمیم گیری دخیل در ساخت یک محصول جدید توسعه داده شد. این ارزیابی عبارتست از : قیمت گذاری به روش استفاده شده توسط شرکت و به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه برای کاهش هزینه های کلی یک محصول در کل طول چرخه زندگی با کمک تولید، فنی و مهندسی، تحقیق و طراحی ” می باشد. مشکل اساسی در فرایند تولید (به خصوص ایران) :
۱ پایین آوردن بهای تمام شده تولید با حفظ کیفیت مورد نطر
۲ باقی ماندن در بازار رقابتی کنونی با توجه به شرایط رقبا وشرایط و قیمت محصول تولیدی ما برای باقی ماندن در بازار جهانی است  .
هزینه یابی بر مبنای هدف یکی از راه های مدیریت هزینه است که درهدفش حل ۲ مشکل ذکر شده در بالا می باشد . A target cost is the maximum amount of cost that can be incurred on a product and with it the firm can still earn the required profit margin from that product at a particular selling price. هزینه هدف، حداکثر مقدار از هزینه ای است که می تواند بر روی یک محصول متحمل شده و با آن شرکت هنوز می تواند به حاشیه سود مورد نیاز از آن محصول با قیمت فروش خاص دست یابد . اما در مرحله بعدی مساله موجود این است که :   فرآیند هزینه یابی هدف شامل ذهنیت ذاتی با توجه به این واقعیت که بسیاری از اطلاعات مورد استفاده مبهم وگنگ است. در منطق باینری ، یک گزاره یا درست است یا غلط است . یک مجموعه فازی مرزهای دقیق و محدودی ندارد ؛ تفاوت متعلق بودن و متعلق نبودن به این مجموعه مشخص نیست ، اما یک درجه از شایستگی وجود دارد. برای حل این مشکل و ساختن مدلی برای هزینه هدف کالای تولیدی که با توجه به ابهامات موجود قابل پیاده سازی باشد به سراغ منطق فازی می رویم .  هدف اصلی از منطق فازی ، ارائه مفاهیم استدلال تقریبی است. بوسیله منطق فازی قادر به ساختن مدلها و حل مسایلی هستیم که یک درجه قابل قبول در محدوده ۰ تا ۱ بدست می آید که به تصمیم گیری ما کمک می کند. در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد بسیاری از صاحبنظران معتقدند  که منطق فازی مساله جدیدی نیست و همان آمار و احتمالات است . دکتر لطف‏الله نبوی استاد منطق و روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس در جلسه نشست گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق اظهار کرد که با شکسته شدن منطق ارسطویی، هندسه اقلیدسی و فیزیک نیوتنی که زمانی تصور می‌شد تنها فضاهای حاکم بر جهان هستند، این موارد حذف نشدند بلکه به صورت تقریبی درآمدند. اما به نظر وی  انعطاف پذیری بیش از حد فازی می تواند دلیل تراشی و موجه جلوه دهی در اعمال برنامه ریزان و یا سیاست مداران مالی حیطه های مختلفی ایجاد نماید.. بنابراین در مقابل پرسش یا انتقاد از طرح و برنامه های خود ، توجیهات مختلفی را می شود بیان نمود.
 گروهی دیگراز کارشناسان نیز که بر روی منطق ارسطو (باینری ) تاکید دارند اعتقادشان کاستن این ابهام و پیشروی در جهت  دقت هرچه بیشتر در مدلها و نزدیک کردن خطای مدلها به صفر می باشد .  اما ارزش اطلاعات وابسته به توان اطلاعات در رفع ابهامات مربوط به حالات طبیعت و منافع حاصل از آن است. عدم توجه به موضوع ابهام و عدم صراحت در تکنیک‌های حسابداری مدیریت، راه های یافتن قیمت تمام شده و در نهایت گزارش‌های  تولید و حسابداری مالی، ممکن است منجر به کمرنگ شدن  نقش اطلاعات حسابداری در فرایند‌های تصمیم‌گیری شود .
 
چگونه و تحت چه مدلی تئوری مجموعه های فازی می تواند به مدیران برای بهبود طراحی محصول ، هزینه ها و رفع ابهامات آن طبق روش بهای تمام شده هدف کمک کند؟
 
۱-۴-اهمیت و ضرورت تحقیق
 
۱ . ارائه مدل فازی هزینه برای هدف در مورد محصولات تولیدی می تواند به عنوان راه حلی باشدکه پردازش تصمیم گیری انسان را مدلسازی کرده و در شرایط مختلف میتوان در مورد ۳ جز هزینه کل محصول بهتر تصمیم گرفت (البته نهی توان به هزینه بهینه دست یافت )
۲ . در زمینه تولید از جهت مدلسازی و به خصوص اینکه مدلسازی از طریق منطق فازی و در شاخه هزینه یابی بر مبنای هدف باشد  تحقیقات زیادی انجام نگرفته .
۳ .  در شرایط ابهام ممکن است سردر گمی موجود باعث گرفتن تصمیمات غلط شود این تحقیق یک متدولوژی برای فرایند هزینه یابی هدف پیشنهاد می کند که با مفاهیم منطق فازی در نظر گرفته شده و می تواند به مدیران برای بهبود طراحی محصول ، هزینه ها ، و اهداف و رفع ابهامات سیستم باینری  کمک میکند .

 1. ارائه پیشنهاداتی جهت جایگزینی روش های مرسوم که مبتنی بر منطق دودویی می باشد با منطق فازی می تواند یک ابزار مفید باشد که مسئولیت رسیدگی به ذهنیت و عدم قطعیت ذاتی در فرایندهای پیچیده ای از تصمیم گیری سازمان را دارا باشد .
 2. مبحث مدلسازی در شاخه های مختلف علوم از اولویت های پژوهشی است که درشاخه حسابداری در کشور ما کمتر نیز به آن پرداخته شده است .

 
۱-۵-اهداف  تحقیق
 

 • شناسایی ترکیب بهینه مواد خام با توجه به هزینه مجاز مورد نظر مطابق با نطر کارشناسان خبره
 • یافتن مدل منطق فازی به منظور بدست آوردن ترکیب اجزای هزینه کل محصول مطابق باهزینه هزینه مجاز مورد نظر برای محصول در بازارآن
 • یافتن مدلی در جهت کمک به تصمیم گیری اولیه سیاست گذاران وسهامدرانی که قصد سرمایه گذاری دراین پروژه را دارند یا مدیرکارخانه کانی کاو به منظوراصلاح روش تولید قبلی هدف اصلی : یافتن مدل منطق فازی برای محصول مورد نظر(داسکالکتور) به عنوان یک ابزار مفید برای پرداختن به ابهام در شرایط مختلف در جهت الگوبندی تصمیم گیری انسان برای رسیدن به هزینه هدف مورد نظر.

 

تعداد صفحه:۱۱۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

                   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

موضوع:

عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود دربورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان ۹۲

 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
 • بیان مساله و تشریح موضوع…………………………………………………………………………………………………۴
 • سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۶
 • فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۶
 • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۶
 • روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۷
 • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸
 • ساختار کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۹
 • شرح واژه­ها و اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………………………………………۹
 • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………۱۰

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۲-  مالی کلاسیک………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۲-۱- فرض انسان عقلایی…………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۲- بازارهای کامل سرمایه………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۳- فرضیه بازار کارا………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۲-۳-۱- بی­قاعدگی­های بازارهای کارا………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲-۴- مسئله عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۲-۵- مسئله نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………..۲۳ ۲-۳-  تئوری پاداش مدیران…………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۴-  مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن………………………………………………………………………………۲۷

۲-۴-۱- مفهوم سود در سطح ساختار…………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۴-۲- مفهوم سود در سطح معانی…………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۴-۳- مفهوم سود در سطح عمل…………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۵- ثبات سود (سود دائمی)………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۶- نقاط قوت و ضعف سود حسابداری………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۶-۱- نقاط قوت سود حسابداری…………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۶-۲- انتقادات و ایرادات وارد  بر سود حسابداری……………………………………………………………………۳۲

۲-۷- کیفیت سود…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۷-۱- روش­های ارزیابی کیفیت سود………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۸- مدیریت سود………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۹- هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۹-۱- انواع هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۹-۱-۱- هموارسازی طبیعی…………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۹-۱-۲- هموارسازی غیرطبیعی……………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۹-۲- ابزارهای هموارسازی (مصنوعی) سود……………………………………………………………………………۴۳

۲-۹-۲-۱- هموارسازی از طریق زمان­بندی رویدادها……………………………………………………………..۴۳

۲-۹-۲-۲- هموارسازی از طریق انتخاب روش‌های تخصیص…………………………………………………۴۴

۲-۹-۲-۳- هموارسازی از طریق طبقه بندی………………………………………………………………………….۴۴

۲-۹-۳- روش‌های مطالعه هموارسازی سود………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۹-۳-۱- مدل سنتی………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۹-۳-۲- مدل ایمهاف……………………………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۹-۳-۳- مدل ایکل…………………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۱۰- اقلام تعهدی اختیاری…………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۱۱- عدم اطمینان محیطی……………………………………………………………………………………………………………۵۰

۲-۱۲- مروری بر تحقیقات قبلی……………………………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۱۲-۱- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۱۲-۱-۱- تحقیقات مربوط به عدم اطمینان محیطی……………………………………………………………..۵۱

۲-۱۲-۱-۲- تحقیقات مربوط به هموارسازی سود………………………………………………………………….۵۳

۲-۱۲-۲- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۱۳- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۳-۲- فرضیه ­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۳- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۳-۳-۱- متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۳-۲- متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………۶۵

۳-۳-۳- متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………………۶۶

۳-۴- روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۳-۴-۱- نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۴-۲- روش گردآوری اطلاعات و داده­ ها………………………………………………………………………………..۶۷

۳-۴-۳- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………..۶۸

۳-۴-۴- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………۶۸

۳-۵- روش استفاده از داده­ ها…………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۶- آزمون­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۳-۶-۱- آزمون­های لوین و لین (LL)………………………………………………………………………………………..74

۳-۶-۲- آزمون بریتونگ و می­یر………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۶-۳- آزمون ایم، پسران و شین (IPS)…………………………………………………………………………………..76

۳-۷- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۲- آزمون فرضیه ­ها……………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

۴-۲-۱- بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح کل شرکت­ها………………………………………………………..۷۹

۴-۲-۲- بررسی همبستگی بین کل متغیرها در سطح کل شرکت­ها…………………………………………………۸۱

۴-۲-۳- آزمون فرضیه پژوهش در سطح کل شرکت­ها در مدل بدون متغیر کنترلی……………………………۸۲

۴-۲-۴- آزمون فرضیه پژوهش در سطح کل شرکت­ها در مدل با متغیر کنترلی…………………………………۸۵

۴-۳- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از تحقیق……………………………………………………………………………………۹۱

۵-۲-۱- بحث و نتیجه­گیری کلی……………………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۲-۲- بحث و نتیجه­گیری حاصل از فرضیه تحقیق…………………………………………………………………….۹۲

۵-۳- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیات تحقیق…………………………………………………………………۹۳

۵-۴- پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات  آتی………………………………………………………………………………..۹۳

۵-۵- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

ب) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

پیوست ۱. لیست شرکت­های مورد بررسی……………………………………………………………………………………….۱۰۷

پیوست ۲. نتایج آماری…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

 

فهرست جداول

 

جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل شرکت­ها……………………………………………………..۸۰

جدول ۴-۲: همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….۸۱

جدول ۴-۳: انتخاب داده­های تلفیقی در برابر داده­های تصادفی (بدون متغیرهای کنترلی)…………………………۸۲

جدول ۴-۴: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی (بدون متغیرهای کنترلی)……………….۸۲

جدول ۴-۵: تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر بازده سهام (بدون متغیرهای کنترلی)………………………………..۸۴

جدول ۴-۶: انتخاب داده­های تلفیقی در برابر داده­های تصادفی (با متغیرهای کنترلی)………………………………۸۵

جدول ۴-۷: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی (با متغیرهای کنترلی)……………………۸۵

جدول ۴-۸:  تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر بازده سهام (با متغیرهای کنترلی)…………………………………….۸۷

 

      چکیده

 

صورت­های مالی مبنای اصلی تصمیم ­گیری اقتصادی استفاده­کنندگان از این صورت­هاست. این صورت­ها جهت ارزیابی گذشته و حال و همچنین پیش ­بینی آینده واحد تجاری مورد استفاده قرار می­گیرند؛ ولیکن زمانی که محیط فعالیت واحد تجاری دارای عدم اطمینان زیاد باشد، قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکلاتی روبرو می­شود. عدم اطمینان محیطی شامل نوسان­پذیری سودهای گزارش شده­ی سازمان­هاست و این عدم اطمینان محیطی منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خارجی می­شود. مدیران واحدهای تجاری که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند، این انگیزه را دارند که چنین نوساناتی را از طریق هموارسازی سودهای گزارش شده کاهش دهند.

ما در این تحقیق، پاسخ بازار سرمایه به هموارسازی سود را برای شرکت­هایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند با بهره گرفتن از داده­های ۱۶۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۰ با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه بررسی می­کنیم. در ابتدا، هموارسازی سود را از طریق رتبه­بندی کسری معکوس نتایج حاصل از همبستگی پیرسون منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده­ی جونز اندازه ­گیری می­کنیم، همانطور که قبلا توسط تاکر و زاروین[۱] (۲۰۰۶) انجام شد. سپس ضریب تغییرات فروش را به عنوان معیاری برای شرایط عدم اطمینان محیطی مورد محاسبه قرار می­دهیم و در نهایت این مقادیر را در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­دهیم. نتایج نشان می­دهد که یک رابطه­ مثبت قوی­تر بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند وجود دارد.

کلمات کلیدی: عدم اطمینان محیطی، هموارسازی سود، پایداری سود

 

فصل اول

طرح و کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

صورت­های مالی مبنای اصلی تصمیم ­گیری اقتصادی استفاده­کنندگان از این صورت­هاست. این صورت­ها جهت ارزیابی گذشته و حال و همچنین پیش ­بینی آینده واحد تجاری مورد استفاده قرار می­گیرند، ولیکن زمانی که محیط فعالیت واحد تجاری دارای عدم اطمینان زیاد باشد، قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکلاتی روبرو می­شود. عدم اطمینان محیطی شامل نوسان­پذیری سودهای گزارش شده­ی سازمان­هاست و این عدم اطمینان محیطی منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خارجی می­شود. مدیران واحدهای تجاری که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند این انگیزه را دارند که چنین نوساناتی را از طریق هموارسازی سودهای گزارش شده کاهش دهند. حجم قابل ملاحظه­ای از ادبیات آموزشی انگیزه ­های مدیریت برای هموارسازی سود را نشان می­دهد. فرضیه هموارسازی سود برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ توسط هپ­ورث[۲] مطرح گردید و سپس در سال ۱۹۶۴ توسط گوردن[۳] توضیح داده شد. او برای این مسئله چهار فرض را پیشنهاد کرد که به شرح زیر هستند:

۱- معیار انتخاب روش­های حسابداری توسط مدیران، حداکثر کردن مطلوبیت و رفاه مدیریت است.

۲- مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و نرخ رشد اندازه شرکت رابطه­ مستقیم دارد.

۳- کسب اهداف مطروح در فرض ۲ بستگی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت دارد.

۴- برای اینکه مدیران به اهداف خود برسند، رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است.

بنابر این مفروضات مدیران جهت رسیدن به اهداف خود اولا، باید سود گزارش شده را در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری هموار کنند و ثانیا، باید نرخ رشد سود را هموار سازند (هرو و برتون[۴]، ۲۰۰۰).  هموارسازی سود یک حالت خاص از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده­ی جاری را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار می­ کنند (بیدلمن[۵]، ۱۹۷۳).

در گام بعدی به منظور بررسی بیشتر، این سوال پیش می­آید که آیا بین بازده سهام و هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان زیاد، رابطه­ مثبت و معناداری وجود دارد یا خیر؟ پیش فرض اصلی بدین گونه است که با  هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند، بازده سهام افزایش می­یابد. هموارسازی سود در این تحقیق، با رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه ­گیری می­شود. برای اندازه ­گیری عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش استفاده می­شود. سپس این مقادیر به عنوان متغیر مستقل در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

در این تحقیق فرضیه­ای به صورت زیر مطرح می­شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­ کنند رابطه­ مثبت قوی­تری وجود دارد.

بدین ترتیب در این تحقیق سعی شده است، اثرات هموارسازی سود بر روی رفتار بازده سهام شرکتهای فعال در محیط دارای عدم اطمینان زیاد  بررسی گردد.

 

     ۱-۲- بیان مساله و تشریح موضوع 

سود یکی از اساسی­ترین عناصر صورت­های مالی است که همواره مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارآیی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­شود. سود گزارش­شده، تحت تاثیر روش­های مختلف پذیرفته شده­ی حسابداری قرار می­گیرد. به دلیل متغیر بودن شرایط محیط فعالیت واحد تجاری، سود گزارش شده تحت تاثیر عدم اطمینان محیطی قرار می­گیرد و طی دوره­ها نوسان پیدا می­ کند. در واقع عدم اطمینان محیطی به عنوان غیرقابل پیش بینی بودن اعمال مشتریان، فروشندگان، گروه­های رقابتی و نظارتی تعریف می­شود (گاوینداراجان[۶]، ۱۹۸۴). عدم اطمینان محیطی زیاد، ریسک دقت ارزیابی سودهای آتی را افزایش می­دهد و به این ترتیب، انگیزه­ای برای مدیران ایجاد می­ کند که از گزارشهای پیش ­بینی به منظور کاهش نوسانات استفاده کنند تا از این طریق بتوانند قابلیت پیش ­بینی بالاتری برای سودهای جاری فراهم کنند (گوش و السن[۷]، ۲۰۰۸). برای اجتناب از نوسانات زیاد سود که ممکن است سرمایه ­گذاران را نسبت به آینده شرکت بدبین کند، معمولا مدیران با بهره گرفتن از روش­هایی اقدام به هموارسازی سود می­ کنند. هموارسازی سود عبارت است از هماهنگ کردن آگاهانه­ی سود برای دست­ یابی به یک روند یا سطح مورد نظر. این امر به دلایل مختلف در شرکت­ها صورت می گیرد و استفاده­ی به موقع و مناسب از آن می ­تواند کمک مناسبی در فرایند مدیریت سود در شرکت داشته باشد. دو دیدگاه کلی در زمینه­ استفاده از هموارسازی سود وجود دارد. از یک سو، مدیران معتقدند که سرمایه ­گذاران برای سهامی که روند سوددهی آن نوسان کم­تری دارند ارزش بیش­تری قائل هستند در نتیجه، این موضوع ریسک سرمایه گذاری آن­ها را کاهش می­دهد. از سوی دیگر از دیدگاه برخی نظریه­پردازان حسابداری این کار به جای افشای اطلاعات به پنهان­سازی آن پرداخته و از نظر حسابداری صحیح نیست. حجم قابل ملاحظه ای از ادبیات آکادمیک گرایش مدیریتی به هموارسازی سود را مستند کرده است (بوکمستر[۸]، ۲۰۰۱). هموارسازی سود یک حالت ویژه از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده را هموار می­ کنند تا به یک سود پایدار برسند (بیدلمن، ۱۹۷۳).

این تحقیق پاسخ بازار سهام را به هموارسازی سودها برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند بررسی می­ کند. در تحقیق حاضر، ما هموارسازی سود را با بهره گرفتن از رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از همبستگی منفی بین تغییرات  اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه ­گیری می­کنیم، همانطور که قبلا توسط تاکر و زاروین (۲۰۰۶) انجام شد. این تحقیق مستند می­ کند که قیمت جاری سهام، بیشتر اطلاعات درباره سودهای آینده را برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند در بر دارد. بنابراین از دیدگاه ارزش اطلاعاتی هموارسازی سود حمایت می­شود. بررسی تجربی ارتباط بین بازده های سهام و هموارسازی سود متناسب با عدم اطمینان محیطی، به متغیرهای عملیاتی هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی نیاز دارد. برای محاسبه عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش به عنوان معیاری برای این شرایط استفاده شده است. سپس مقادیر معیارهای مربوط به هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

 

  ۱-۳- سؤالات تحقیق

این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات زیر است:

 1. آیا بین هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی و بازده سهام شرکت­های هموارساز رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر رابطه معناداری وجود دارد این رابطه چگونه و تا چه اندازه­ای است؟

 

      ۱-۴- فرضیه‌ها‌ی تحقیق

   نتایج و قواعد حاصل از فرض‌ها را که با بهره گرفتن از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه می­گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می‌شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه­ای‌ به‌صورت زیر مطرح می‌شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­ کنند رابطه­ مثبت قوی­تری وجود دارد.

 

      ۱-۵- اهداف تحقیق

از آنجایی که هدف اصلی گزارشگری مالی، فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان است، بنابراین با بررسی گزارش‌های سالانه شرکت‌ها می‌توان از تاثیر هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام آگاه گردید و راهکارهایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب ارائه نمود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهایی است که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند. همچنین بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق را می­توان به عنوان هدف آرمانی این تحقیق دانست. از طرفی با توجه به تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام می­توان پیشنهاداتی به شرکت­ها ارائه کرد که برای رسیدن به مقدار ریسک و بازده موردنظرشان می­توانند از روش های دیگری غیر از هموارسازی سود نیز استفاده کنند.

 

      ۱-۶- روش انجام تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می‌باشد (در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام‌های زیر می‌باشد:

 1. در ابتدا از بین شرکت‌های فعال در بورس تهران، شرکت‌های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می‌شوند.
 2. پس از انتخاب شرکت‌ها براساس ملاحظات مدنظر، داده‌های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل‌های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع‌آوری می‌گردد.
 3. سپس شاخص‌های مورد نیاز از قبیل هموارسازی سود، عدم اطمینان محیطی و… بر اساس مدل‌های تحقیق مورد محاسبه قرار می‌گیرند.
 4. در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه‌ها اقدام خواهد شد.

به منظور گردآوری داده­های مورد نیاز تحقیق، از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می­شود. سپس از بین داده­های گردآوری شده، نمونه  موردنظر انتخاب می­شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیه ­ها استفاده می­شود.

 

 

     ۱-۷- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف گزارشگری مالی با مقاصد عام فراهم کردن اطلاعات مالی درباره واحد گزارشگر است که برای سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و سایر اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه در تصمیم‌گیری درباره تامین منافع برای واحد گزارشگر مفید باشد. این تصمیمات شامل خرید، فروش و نگهداری ابزارهای سرمایه یا بدهی است. تصمیماتی که سرمایه‌گذاران و سایر اعتباردهندگان اتخاذ می‌کنند، به بازده موردانتظار آن­ها از سرمایه‌گذاری بستگی دارد، در نتیجه سرمایه‌گذاران و سایر اعتباردهندگان نیازمند اطلاعاتی هستند که آن­ها را در ارزیابی‌هایشان کمک نماید و هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان است (بیانیه مفهومی شماره ۸ گزارشگری مالی، سپتامبر ۲۰۱۰). با توجه به تغییرات محیط فعالیت واحد تجاری قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکل روبرو می­شود. در این حالت، اطلاعات باید به گونه­ای تهیه شوند که قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی را فراهم کنند. سرمایه ­گذاران برای اتخاذ تصمیم، ریسک سرمایه ­گذاری احتمالی خود را ارزیابی می­ کنند. زمانی که شرکت طی سالها سودهایی اعلام کند که نوسان زیاد داشته باشند این امر منجر  به ارزیابی ریسک بالا توسط سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان می­شود. در حالی که سودهای هموار شده منجر به ارزیابی ریسک کمتر توسط سرمایه ­گذاران می­شود و زمانی که سودهای گزارش شده جاری و میاندوره­ای گذشته، هموار شوند پیش ­بینی سود آسان­تر انجام می­شود. بنابراین طبق یافته­ های این تحقیق، مدیران برای جلوگیری از نوسانات سود، سود را به صورت آگاهانه هموار می­ کنند تا سرمایه ­گذاران نهادی به دلیل نوسان زیاد سود طی سالهای مختلف و به عبارت بهتر، شرایط ریسکی شرکت، از شرکت دوری نکنند و شرایط بهتر برای سرمایه ­گذاری بیشتر در شرکتها و بهبود شرایط بازار فراهم شود. لذا با توجه به اهمیتی که گزارشگری مالی برای سرمایه‌گذاران دارد، ضرورت انجام این تحقیق جهت مشخص نمودن اثرات هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان بر بازده سهام است.

اگر عدم اطمینان محیطی زیاد باشد مدیران انگیزه دارند که نوسانات سود را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار کنند. بنابراین با انجام این تحقیق می­توان عدم اطمینان محیطی را به عنوان عاملی موثر بر هموارسازی سود توسط مدیران مورد بررسی قرار داد.

 

 

 

      ۱-۸- ساختار کلی تحقیق

طرح کلی تحقیق حاضر با توجه به مراحل فرآیند تحقیق علمی به شرح زیر است:

   فصل اول: در این فصل، هدف تحقیق به عنوان گامی در جهت توسعه تحقیقات اثباتی برای درک بهتر تاثیر هموارسازی سود ناشی از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام بیان و سپس موضوع تحقیق تشریح و توجیه اهمیت آن مطرح گردیده است. در نهایت خلاصه‌ای از روش انجام تحقیق در پایان فصل ارائه شده است.

      فصل دوم: این فصل به‌طور فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه‌ی انجام این تحقیق دارد و با بررسی یافته‌های تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه به بررسی اهمیت و تشریح نظری متغیرهای مورد استفاده می‌پردازد و سپس پیشینه‌ی مختصری از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد.

      فصل سوم: در این فصل به تبیین روش تحقیق پرداخته می‌شود. فرضیه‌های تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها، جامعه آماری، روش پردازش داده‌ها، مدل مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها توضیح داده شده است.

[۱] Tucker & Zarowin

۱  Hepworth

۲  Gordon

[۴]  Herve & Breton

[۵] Biedleman

[۶] Govindarajan

[۷] Ghosh & Olsen

[۸] Buckmaster

تعداد صفحه:۱۲۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران


دانشگاه  آزاد اسلامی واحد گرمی
دانشکده مدیریت و حسابداری
 
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان موضوع:
«صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران»
 
شهریور ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ تعریف موضوع ۳
۱-۳ اهمیت موضوع ۵
۱-۴ مدل مفهومی تحقیق ۸
۱-۵ اهداف تحقیق ۸
۱-۵-۱ هدف اصلی ۸
۱-۵-۲ اهداف فرعی ۸
۱-۶ فرضیات و سوالات تحقیق ۹
۱-۶-۱-۱ فرضیه اصلی ۹
۱-۶-۱-۲ فرضیه های فرعی ۹
۱-۶-۲-۱ سوال اصلی ۹
۱-۶-۲-۲ سوالات فرعی ۹
۱-۷ قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی ۱۰
۱-۷-۲ قلمرو مکانی ۱۰
۱-۷-۳ قلمرو زمانی ۱۰
۱-۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۰
۱-۸-۱ منافع سرمایه گذاران ۱۰
۱-۸-۲ صداقت ۱۱
۱-۸-۳ استقلال ۱۱
فصل دوم: ادبیات موضوع پیشینه تحقیق
۲-۱-۱ مقدمه ۱۵
۲-۱-۲ علل نیاز به حسابرسی ۱۶
۲-۱-۳  فرضیه نمایندگی ۱۸
۲-۱-۴ فرضیه اعتمادسازی ۲۰
۲-۱- ۵ فرضیه اعتباربخشی ۲۰
۲-۱- ۶ فرآیند حسابرسی ۲۲
۲-۱- ۷ موسسات حسابرسی ۲۳
۲-۱- ۸ نقش حسابرسان در بازار و حقانیت آنها ۲۴
۲-۱- ۹ موسسات حسابرسی و ساختار مالکیت آنها ۲۹
۲-۱- ۱۰ مسئولیت های حسابرسان ۳۰
۲-۱- ۱۰-۱ مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی ۳۰
۲-۱- ۱۰-۲ مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه ۳۱
 
۲-۱- ۱۰-۳ مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی رعایت قوانین و مقررات ۳۲
۲-۱- ۱۰-۴ مسئولیت حسابرسان در قبال برآوردهای حسابداری ۳۳
۲-۱- ۱۰-۵ مسئولیت حسابرسان در قبال تداوم فعالیت ۳۳
۲-۱- ۱۱ استقلال حسابرس و کنترل داخلی ۳۴
۲-۱-۱۲ متغیرهای تحقیق
۲-۱-۱۲ -۱ استقلال حسابرس ۳۵
۲-۱-۱۲ -۲ صداقت ۳۸
۲-۱-۱۲ -۳ منافع سرمایه گذاران ۴۰
۲-۲-۲ تحقیقات داخل کشور ۴۴
۲-۲-۲-۱ سجادی و ناصح (۱۳۸۲) ۴۴
۲-۲-۲-۲ سجادی و براهیمی مند (۱۳۸۴) ۴۵
۲-۲-۲-۳ نیکبخت و مهربانی (۱۳۸۵) ۴۶
۲-۲-۲-۴ غلامی، نجف لو و زنگی آبادی (۱۳۹۲) ۴۸
۲-۲-۲-۵ باقرپور ولاشانی، ساعی، مشکانی و باقری (۱۳۹۱) ۴۹
۲-۲-۲-۶ کمالی کرمانی، طالبی، انصاری ۵۰
۲-۲-۳ تحقیقات خارج کشور
۲-۲-۳-۱ آلوین و همکاران (۲۰۰۶) ۵۲
۲-۲-۳-۲ زانگ و همکاران (۲۰۰۷) ۵۳
۲-۲-۳-۳ دارت (۲۰۰۱) ۵۴
۲-۲-۳-۴ سوسنسو (۲۰۱۳) ۵۶
۲-۲-۳-۵ ]ردلین (۲۰۱۳) ۵۷
۲-۲-۳-۶ چن و همکاران (۲۰۱۳) ۵۸
۲-۲-۳-۷ جیمز سیگنال رادیویی گا (۲۰۱۳) ۵۹
 
فصل سوم: ارائه مدل وروش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۶۸
۳-۲ روش تحقیق ۶۹
۳-۳ جامعه آماری ۶۹
۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری ۷۰
۳-۵ روش های جمع آوری اطلاعات ۷۱
۳-۶ ابزار جمع آوری داده ها ۷۱
۳-۷ تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل ۷۳
۳-۷-۴ تعریف عملیاتی متغیر های وابسته ۷۵
۳-۸ روایی پرسشنامه ۷۶
۳-۹ پایایی پرسشنامه ۷۶
۳-۱۰ تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۷۷
۳-۸ روش ها و آزمون های آماری ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ۸۰
۴-۲ آمار توصیفی ۸۱
۴-۳ آمار استنباطی- آزمون فرضیه اول ۸۲
۴-۳ آزمون فرضیه اول ۸۲
۴-۳ آزمون فرضیه دوم ۸۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱  مقدمه ۸۷
۵-۲ نتایج تحقیق ۸۷
۵-۳ مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش­های مشابه ۸۹
۵-۳-۱ تحقیقات داخلی ۸۹
۵-۳-۲ تحقیقات خارجی ۹۰

۵-۴  پیشنهادات ۹۱

۵-۵- ۲ پیشنهادات کاربردی (پیشنهادات برخاسته از تحقیق) ۹۱

۵-۴- ۱  پیشنهادهایی برای پژوهش‌گران آتی ۹۳

۵-۵ محدودیت­های تحقیق ۹۴
منابع ۹۵
پیوست ۹۹
 

فصل اول
کلیات تحقیق

 
۱-۱ مقدمه
تجارت به سرعت در حال افزایش و رفتن به سوی جهانی شدن[۱] است و حسابداری به سرعت در حال تغییر برای تأمین این تقاضاها است. رشد سریع سرمایه گذاری و تأمین سرمایه از طریق بازارهای سرمایه جهانی تاکید مجددی بر توسعه بین المللی حسابداری، حسابرسی و استانداردهای اخلاق حرفه ای است. بازارهای جهانی در صورتی می توانند کارایی مؤثری داشته باشند که استانداردهایی با قابلیت پذیرش بین المللی که به طور صحیح به کار گرفته شده و به طور مناسب تقویت شده، را به کار گیرند (چورافاس، ۲۰۰۶).
از سویی دیگر، رشد روز افزون شرکت ها و افزایش تقاضای این شرکت ها از موسسات حسابرسی به منظور ارائه خدمات غیر حسابرسی مجامع حرفه ای را با این مشکلاتی مواجه ساخته است که آیا خدمات غیر حسابرسی که موسسات حسابرسی به صاحب کاران خود ارائه می دهند استقلال آن ها را مخدوش می کند یا خیر ؟ چرا که خدمات متعدد ارائه شده از طرف موسسات حسابرسی به صاحب کاران خود نوعی وابستگی مالی و کاری بین موسسات حسابرسی و مشتریان خود ایجاد می کند. از آ ن جا که ارزش اظهار نظر حسابرس به بی طرفی حسابرس و عاری بودن او از تضاد منافع می باشد از این رو برای رفع این مشکل و نیز جلوگیری از مخدوش شدن استقلال حسابرسان در ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحب کاران خود، مجامع حرفه ای حسابداری به وضع چارچوب های قانونی پرداخته اند (نیکبخت و مهربانی، ۱۳۸۳). به هر حال، حرفه ی حسابداری و حسابرسی یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیا است و به دلیل نوع و ماهیت خدمات ارائه شده، از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار می باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و نیز تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد.
در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره خواهد شد. سپس به بیان مسئله پرداخته می‌شود، مدل مفهومی ارائه خواهد شد و در ادامه هدف از این تحقیق را بیان خواهد شد، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات را بیان خواهد شد.
 
۱-۲ تعریف موضوع
اصل اساسی نهفته در بازارهای اوراق بهادار عمومی در بسیاری از کشورها این است که منافع سرمایه گذاران می باید تامین گردد. تقلب شرکتی[۲] یکی از ویژگی های عمده دنیای کسب و کار در دنیا است که در نتیجه تفکیک مالکیت و مدیریت در اواخر قرن هفدهم روی داده و به صورت پراکنده تا به امروز ادامه داشته است. بسیاری از اعضای جامعه و نه تنها سرمایه گذاران، هزینه های شخصی قابل توجهی را در نتیجه متقبل شده اند. افزون بر این، این تقلب تاثیر سیستماتیک منفی بر جامعه می گذارد، مثلاً اعتماد در نهادهای عمده اجتماعی آسیب می بیند. به نظر می رسد مردم تنها در صورتی از این شرایط سود می برند که خود عاملان آن باشند. یکی از ویژگی های اصلی بازارهای اوراق بهادار مدرن جدایی مالکیت و مدیریت شرکت است. ویژگی اصلی این جدایی، فرایند گزارشگری مالی خارجی است که از طریق آن مدیریت یک شرکت، بیگانگان را از وضعیت مالی خود مطلع می سازد. اگر چه هدف رسمی این گزارشات اطلاع رسانی به بیگانگان است، آنها می توانند (در مورد بسیاری از رسوایی های مالی) به جای پنهان کاری، سهل انگاری و تخلف مدیریتی اعمال شوند. این مشکل ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نمایان ساخت (جیمز سی. گا، ۲۰۱۳).
یکی از با اهمیت ترین و در عین حال موثرترین روش های هماهنگ نمودن منافع سهامداران و مدیران، حسابرسی مستقل است. حرفه حسابرسی در مسیری باریک حرکت می کند به طوری که هر انحراف جزئی از این مسیر باعث آسیب دیدگی حرفه می شود، زیرا حسابرسان از یک طرف هم چون سایر واحدهای اقتصادی نیازمند مشتریانی هستند که در قبال ارائه خدمات به آنها، کسب درآمد کنند و از طرفی دیگر باید استقلال حرفه ای خود را حفظ کرده و تحت تاثیر و نفوذ مشتریان خود قرار نگیرند. به عبارت دیگر، حسابرسان هم باید رضایت مشتریان را به دست آورند و هم در جهت ارائه اظهار نظر صحیح به جامعه استفاده کنندگان دارای تضاد منافع تلاش همراه با صداقت از خود نشان دهند. از طرفی، حسابرسان مستقل انتخاب شده توسط مجامع عمومی صاحبان سهام، با رسیدگی به اسناد، مدارک و شواهد پشتوانه صورت های مالی، نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکت ها، بی طرفانه نظر حرفه ای ارائه می کنند. گزارش حسابرسان مستقل که منظم به صورت های مالی و یادداشت های همراه، منتشر می شود موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری است و مبنای اصلی تصمیم گیری گروه های ذینفع می باشد (سجادی و ابراهیمی مند، ۱۳۸۴).
گاهی حسابداران را به نادرستی، حرص و آز، عدم صداقت، تسلیم شدن اصول اخلاقی، و کاستی های اخلاقی مشابه متهم می کنند. بسیاری از انتقادات از حرفه حسابداری به نظر از این نوع است که حسابداران با ناکامی های اخلاقی شخصی شارژ می شوند و در نتیجه عدم پایبندی به اصول اخلاقی[۳] در آیین نامه رفتار حرفه ای عمل می کنند. در هر صورت، واضح است که مشکلات فعلی این حرفه ممکن است در بخش زیادی از طریق افزایش فشار بر حسابرسان در جهت منافع تجاری خود و مشتریان خود عمل کند، و نسبت به منافع سرمایه گذاران ایجاد نمی شود. تمرکز بر روی مفهوم صداقت، و نظریه ای که شامل اقداماتی در راه است که متجاوز از حداقل اصول اخلاقی می باشد، این موضوع را آشکار می سازد که بسیاری از مردم رویکردهایی مطابق با مقررات را قبول می کنند و حداقل موارد اخلاقی را به دلیل فشارها و مشوق های داخلی و خارجی افزایش نمی دهند (جیمز سی. گا، ۲۰۱۳).
در حقیقت آنچه ما به دنبال آن هستیم، ارتباط میان صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران می باشد، که منبع اطلاعاتی موارد عوامل بالا از طریق تنظیم پرسش نامه قابل حصول می باشد. در این تحقیق، متغیرهای مستقل ما به ترتیب، صداقت و استقلال حسابرس و در مقابل متغیر وابسته ما، منافع سرمایه گذاران می باشند. به نظر می رسد پاسخ به این سوال می تواند برای مدیران موظف و غیر موظف شرکت ها و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و نهادی و حسابرسان مستقل بسیار موثر باشد. زیرا با شناخت هر یک از عوامل تاثیر گذار بر حفظ منافع سرمایه گذاران، راه برای اقدامات پیش گیرانه از تقلب و عدم رعایت اصول اخلاقی به خصوص برای مدیران شرکت ها و حسابرسان تسهیل تر می کند.
 
۱-۳ اهمیت موضوع
در عصر حاضر میلیون ها نفر از مردم جهان، پس اندازهای کوچک خود را صرف خرید سهام شرکت های مختلف می کنند و برای اطمینان از این که پس انداز آنها را در جای مناسبی سرمایه گذاری کرده اند، به اطلاعات مالی آن شرکت ها که در اختیارشان قرار می گیرد، اعتماد می کنند. با توجه به اینکه هدف اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات (صورت های مالی شرکت ها) با هدف تهیه کنندگان اطلاعات تفاوت دارد، گزارشگری اطلاعات اهمیت ویژه ای می یابد. به همین دلیل، جامعه به حسابرسان مستقل و افراد حرفه ای با صلاحیت نیاز پیدا می کند تا صحت و سقم گزارش های مالی شرکت ها را مشخص نماید. از سویی دیگر، اگر استفاده کنندگان اطلاعات، حسابرسان را مستقل از صاحب کار ندانند، هرگز به اطلاعاتی که آنها حسابرسی کرده اند، اعتماد نمی کنند؛ یعنی اگر حسابرس از صاحب کار مستقل نباشد، نظر او اعتبار صورت های مالی را افزایش نمی دهد. به همین دلیل گفته می شود: “استقلال، اساس خدمات اطمینان بخشی و شهادت دهی است” (انصاری و همکاران، ۱۳۹۰).
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، صورت های مالی را به عنوان ادعاهای مدیریت توصیف می کنند. از آن جا که مدیران نیز بخشی از گروه های ذینفع[۴] هستند این احتمال وجود دارد که ادعاهای آنها مغرضانه باشد. بنابراین حسابرسان مستقل نقش ناظرانی را عمل خواهند کرد که در کاهش این گونه غرض ورزی ها می کوشند. اما مدیران تاثیر قابل ملاحظه ای در استخدام، ابقا و تغییر حسابرسان دارند. مدیران با بهره گیری از این تاثیر قادرند حسابرسانی که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می کنند را جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا بدین وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می شود و عواملی را ایجاد می کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود. در حالی که در مقابل، از تغییر حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت تقویت استقلال حسابرس و بهبود دهنده کیفیت حسابرسی یاد می کنند (بزرگ اصل، ۱۳۷۹).
ریتر و ویلیامز (۲۰۰۰) معتقدند به دلیل این که عنصر تشکیل دهنده ی حرفه ی حسابرسی یعنی استقلال، نیز از شخصیت قضاوتی به شخصیت اقتصادی در حال تغییر است، حرفه ی حسابرسی نیاز دارد که به احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن توجه کند و حساسیت نشان دهد. در جایی دیگر، دهالی وال و همکاران (۲۰۱۰) دریافتند که وابستگی مدیر- حسابرس و نماینده آنها برای نفوذ مدیریت، دارای تاثیر معناداری بر آنچه که شرکت در یک انتقال حسابرس انتخاب کرده است، دارد. آنها در طول تحقیقات خود نیز دریافتند که نفوذ مدیریت به طور منفی با گرایش فزاینده برای پیش بینی یک عقیده مرتبط و ضریب پاسخ سود کاهش خواهد یافت.
هسته تجزیه و تحلیل در این تحقیق این است که ما باید اهمیت واقعی عملکرد صادقانه را در حمایت از سرمایه گذاران به رسمیت بشناسیم. ایده حداقل اخلاقیات[۵]، که در قوانین و استانداردهای حرفه ای ارزشمند است، برای ایجاد یک آستانه روشی است که اقدامات حسابداران نباید زیر آن بیفتد. بنابراین، اگر کسی نتواند با صداقت عمل کنند، یک طبقه ایجاد می شود که می تواند برای به اجرا درآوردن حداقل استاندارد مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، تمرکز بر صداقت نیز ارزش را تا حدی محدود می کند، به صورتی که آن نیروهایی که باعث می شود حسابرسان زیر حداقل اصول اخلاقی رفتار کنند، نادیده گرفته شود. اگر مهم باشد که حسابرسان با صداقت عمل کنند، پس به نظر می رسد که تغییر در ساختار نهادی عملکرد حرفه ای لازم است. بنابراین به نظر می رسد بررسی هر یک از متغیرهای صداقت و استقلال حسابرسان بتواند راه گشای بسیاری از مسایل مطرح شده در بالا باشد (جیمز سی. گا، ۲۰۱۳).
 
[۱] Globalization
[۲] Corporate Fraud
[۳] Ethical Principles
[۴] Stockholders
[۵] Moral Minimum

تعداد صفحه:۱۱۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات فارس
دانشکده علوم پایه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
 
رشته: حسابداری              گرایش: حسابداری
 
عنوان:
ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
سال تحصیلی: زمستان ۱۳۹۲

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                           صفحه
 
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
 
۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………….. ۵
۱-۴- اهداف کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۶- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ……………………………………………………………………… ۷
۱- ۸- چارچوب مفهومی عوامل تاثیرگذار در تحقیق …………………………………………………. ۸
۱- ۹- تعریف اصطلاحات و واژه ها ……………………………………………………………………….. ۸
۱-۱۰- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۱۱- ساختار کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۹
فصل دوم: مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۲- ادبیات و مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲-۱- انواع حسابرس ………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲-۱-۱- موسسه های حسابرسی ………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲-۱-۲- حسابرس داخلی …………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲-۱-۳- ماهیت حسابرسی مستقل ……………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲-۲- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی …………………………………………………… ۱۴
۲-۲-۲-۱- تضاد منافع ………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۲-۲-۲- پیامدهای اقتصادی با اهمیت …………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۲-۳- پیچیدگی……………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۲-۴- عدم دسترسی مستقیم ………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲-۳- ویژگیهای حسابرس مستقل ……………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲-۳-۱- ویژگی های فردی ………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۲-۳-۱-۱- استقلال ………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۲-۳-۱-۲- جایگاه سازمانی ……………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۲-۳-۱-۳- نگرش ذهنی ………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۲-۳-۱-۴- آزادی عمل در آزمون و گزارشگری حسابرسی ……………………………………. ۱۷
۲-۲-۳-۱-۵- منافع مالی……………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲-۳-۱-۶- صلاحیت حرفه ای…………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲-۳-۱-۷- صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگی های شخصی ……………………………………… ۱۸
۲-۲-۳-۲- ویژگی های ساختاری ………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۲-۳-۲-۱- اختیار …………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲-۳-۲-۲- پذیرش………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۲-۴- هدف های حسابرسی و صاحب کار …………………………………………………………… ۱۹
۲-۲-۴-۱- مفاهیم اصلی ……………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۲-۴-۲- مسئولیت مدیریت ………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۴-۳- اطمینان معقول …………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۲-۴-۴- محدودیت های ذاتی …………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۲-۵- کیفیت حسابرسی ……………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۲-۵-۱- درک مفهوم کیفیت حسابرسی ……………………………………………………………….. ۲۱
۲-۲-۵-۲- عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی …………………………………………………………… ۲۳
۲-۲-۶- ریسک چیست؟ ……………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۲-۶-۱- تعبیر ریسک به عنوان معیار تصمیم گیری ………………………………………………… ۲۶
۲-۲-۷- کیفیت حسابرسی و ریسک قضایی …………………………………………………………….. ۲۹
۲-۳- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۳-۱- پیشینه تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۳-۲- پیشینه تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۴- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………….. ۳۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۳-۲- روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۳۷
۳-۳- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۳۸
۳-۴ فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۳۸
۳-۵- جامعه آماری و نمونه آماری …………………………………………………………………………. ۳۸
۳-۶- مدل ها و متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………. ۳۹
۳-۶-۱- متغیرهای وابسته …………………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۶-۲-متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………………………… ۳۹
۳-۷- روش آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………………. ۴۰
۳-۸ – جداول فرضیه‌های تحقیق، متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها ……………………………….. ۴۲
۳-۸-۱ جدول فرضیه‌های تحقیق و متغیرهای آن ……………………………………………………….. ۴۲
۳-۸-۲ جدول متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه گیری آن ها و نماد های مورد استفاده آنها در مدل       ۴۳
۳-۹- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۱۰-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………… ۴۵
۳-۱۱- روش های آماری………………………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۱۱-۱- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………….. ۴۵
۳-۱۱-۲- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۱۱-۲-۱- رگرسیون چندمتغیره ………………………………………………………………………….. ۴۶
۳-۱۱-۲-۲- روش آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………. ۴۷
۳-۱۱-۲-۳- تحلیل همبستگی ………………………………………………………………………………. ۴۷
۳-۱۱-۲-۴- ضریب تعیین …………………………………………………………………………………… ۴۸
۳-۱۱-۲-۵- ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………… ۴۸
۳-۱۱-۲-۶- آزمون معنادار بودن……………………………………………………………………………. ۴۸
۳-۱۱-۲-۷- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون………………………………………………… ۵۰
۳-۱۱-۲-۸- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون ……………………………………………………. ۵۰
۳-۱۱-۲-۹- آزمون معنادار بودن ضرایب ……………………………………………………………….. ۵۰
۳-۱۱-۲-۱۰- آماره دوربین واتسون …………………………………………………………………… ۵۱
۳-۱۱-۲-۱۱- آزمون وونگ …………………………………………………………………………………. ۵۱
۳-۱۱-۲-۱۲- آزمون والد …………………………………………………………………………………… ۵۱
۳-۱۲- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………… ۵۳
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۴-۲- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۴-۳- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………. ۵۶
۴-۳-۱- آزمون فرضیه‌های اول تا سوم …………………………………………………………………… ۵۶
۴-۳-۲- آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………….. ۶۰
۴-۳-۳- آزمون فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………. ۶۱
۴-۴- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………….. ۶۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۵-۲- نتایج فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………… ۶۷
۵-۲-۱- نتایج فرضیه اول …………………………………………………………………………………….. ۶۷
۵-۲-۲- نتایج فرضیه دوم …………………………………………………………………………………….. ۶۸
۵ -۲-۳- نتایج فرضیه سوم …………………………………………………………………………………… ۶۸
۵-۲-۴- نتایج فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………. ۶۹
۵-۲-۵- نتایج فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………… ۷۰
۵-۳)- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۷۰
۵-۳-۱- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ………………………………………………………………. ۷۰
۵-۳-۲- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ……………………………………………………………… ۷۱
۵-۴- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………….. ۷۲
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
پیوست الف: فهرست شرکتهای نمونه در تحقیق ………………………………………………………… ۷۷
پیوست ب: خروجی های آماری تحقیق ……………………………………………………………………. ۷۸
 
فهرست جدول ها
 
عنوان                                                                                                                           صفحه
جدول (۳-۱): فرضیه‌ها تحقیق و متغیرهای آن………………………………………………………………… ۴۲
جدول (۳-۲): متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها………………………………………………….. ۴۳
جدول (۴-۱): آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………. ۵۵
جدول (۴-۲): ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… ۵۷
جدول (۴-۳): نتایج ضرایب مدل ۱……………………………………………………………………………… ۵۸
جدول (۴-۴): نتایج کلی مدل ۱………………………………………………………………………………….. ۵۹
جدول (۴-۵): نتایج مدل ۲………………………………………………………………………………………… ۶۰
جدول (۴-۶): نتایج مدل ۲………………………………………………………………………………………… ۶۱
جدول (۴-۷): جدول توصیفی میانگین چهار گروه (فرضیه ۵)…………………………………………… ۶۲
جدول (۴-۸): آزمون F  و آزمون لوین فرضیه پنجم………………………………………………………. ۶۲
جدول (۴-۹): آزمون مقایسه میانگین (فرضیه ۵)……………………………………………………………. ۶۳
 
 
فهرست نمودارها
 
عنوان                                                                                                                                 صفحه     
نمودار (۱-۱): چارچوب مفهومی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل سان و لیو (۲۰۱۱)……………………………………………………………………………………….. ۸
نمودار (۲-۱): بازدهی سرمایه گذاری دو فرصت A و B در شرایط اطمینان ، راعی و سعیدی، ۱۳۸۹   ۲۶
نمودار(۲-۲): بازدهی سرمایه ­گذاری در شرایط اطمینان برای فرصت B و شرایط عدم اطمینان برای فرصت A، راعی و سعیدی، ۱۳۸۹، ۵۱…………………………………………………………………………………………………… ۲۶
نمودار (۲-۳): رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار بر حسب ریسک‌پذیری افراد مختلف، جونز،  ۱۳۸۶،۱۷     ۲۸
نمودار (۴-۱): نمودار میانگین اقلام تعهدی ………………………………………………………………….. ۶۴
 
چکیده
 
در دنیای تجارت، امروزه ریسک دعوی قضایی و گزارشگری آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که با توجه به اینکه دستکاری سود توسط مدیریت درجهت برقراری و حفظ منافع خود، باعث خدشه دار کردن محتوای اطلاعاتی حسابداری و گمراهی استفاده کنندگان از صورتهای مالی می‌شود، لذا سوالی که مطرح می‌گردد این است که آیا بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی است. در این میان بررسی ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کابردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقهای توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با انتخاب ۱۲۴ شرکت به عنوان نمونه آماری، داده‌های آنها  طی دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدلهای رگرسیونی خطی چندگانه و مدل رگرسیون لوجستیک استفاده گردید و برای محاسبه ریسک دعوی قضایی از مدل جبری ارائه شده در تحقیق سان و لیو استفاده گردید، داده‌های تحقیق پس از گردآوری توسط نرم افزارهای SPSS و EVIEWS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بیانگر این است که هرچه میزان اقلام تعهدی اختیاری بیشتر باشد، میزان ریسک دعوی قضایی نیز افزایش خواهد یافت.
 
واژه های کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک دعوی قضایی
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
۱-۱- مقدمه
اطلاعات مالی، همواره تاثیر بسزایی در تصمیم گیری های استفاده کنندگان درون و برون سازمانی ایفا می کند، چرا که این استفاده کنندگان با تکیه بر این اطلاعات، به اتخاذ تدابیر سرمایه گذاری می پردازند، در این میان حرفه حسابرسی به عنوان عامل سوم با اعتباردهی به این صورتها، اعتماد ذینفعان را بیش از پیش افزایش داده و به استفاده کنندگان صورتهای مالی اطمینان می دهد که این اطلاعات فاقد هر گونه تحریف و یا اشتباه با اهمیت بوده، و وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو مطلوب و شایسته طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد، اما سوال قابل بحثی که در این جا مطرح می‌گردد این است که فرآیند حسابرسی تا چه حد توانسته است اشتباهات و اشکالات موجود را کشف و گزارش نماید و در کل سطح کیفیت حسابرسی انجام شده چگونه بوده است. در پاسخ به این سوال می توان به بحران های مالی جهانی و رویدادهای آشفته سازی که در اقتصاد بین المللی در طول یک یا دو دهه گذشته رخ داده (از قبیل ورشکستگی شرکت انرون[۱] و ورلدکام [۲]) اشاره کرد، به همین جهت نقش کیفیت حسابرسی و گزارشات مالی معتبر و با کیفیت توسط انجمن های برجسته حسابرسی در این جا پر رنگ تر می‌شود. مزیت این پژوهش نسبت به سایر پژوهش های انجام شده در داخل کشور که بیشتر به تحقیق در مورد مدیریت سود و کیفیت حسابرسی به شیوه‌های مختلف پرداخته اند، بررسی تاثیر معیار ریسک دعوی قضایی با کیفیت حسابرسی و دیگر عوامل موثر بر آن می باشد.
با توجه به حسابرسی های صورت گرفته تاثیر خطر قضایی صاحبکار خاص بر تمایز کیفیت حسابرسی بین حسابرسان رسمی و غیر رسمی قابل درنگ و بررسی است، چرا که به اعتقاد دای[۳] (۱۹۹۳) حسابرسان بزرگ ثروت بیشتری دارند و اهداف جذاب و فریبنده ای برای دادخواهی دارند. حسابرسان رسمی متحمل زیان های پولی و اعتباری بیشتری از دادخواهی نسبت به حسابرسان غیر رسمی می‌شوند، بنابراین طبعا حسابرسان بزرگ کوشش بیشتری برای اجتناب یا کاهش دادخواهی بالقوه دارند، هنگامی که ریسک قضایی شرکتی بالا باشد، حسابرسان رسمی وقت بیشتری جهت بررسی و اجرای حسابرسی ماهرانه و تخصصی صورتهای مالی شرکت و نظارت بر سیستم گزارشگری مالی خواهند گذاشت، چرا که به گفته دی آنجلو[۴] (۱۹۸۱) حسابرسان بزرگ نسبت به سایر حسابرسان، انگیزه بیشتری جهت حفاظت از شهرت و اعتبار خود در رابطه با ارائه خدمات بهتر دارند. لذا هدف از این پژوهش به صورت تخصصی، بررسی این است که حسابرسان رسمی برای شرکتهای با ریسک دعاوی قضایی بالاتر نسبت به شرکتهای با ریسک قضایی پایین، حسابرسی با کیفیت بالاتر ارائه می کنند. که نتایج این تحقیق می تواند بر تصمیمات استفاده کنندگان قابل ملاحظه و تاثیرگذار باشد.
 
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هزینه‌های ناشی از دعاوی قضایی بسیار با اهمیت و اساسی است، چرا که بستانکاران، اعتباردهندگان، مدبران و کارکنان مهمترین گروه هایی هستند که به طور چشمگیری از خطر دعاوی قضایی تاثیر می پذیرند، مطالعات اخیر حاکی از آن است که مدیران شرکتهای دارای دعاوی ممکن است اطلاعات مالی خود را در این زمینه پنهان سازی نموده و یا نتایج ناشی از خطر دادخواهی را گزارش ننمایند، بنابراین یکی از عوامل مهم و موثری که شرکت­ها ممکن است با آن روبرو شوند دعوی قضایی است که امکان دارد برای آن شرکت به وجود آید. دعوی قضایی می ­تواند بر ارزش شرکت و همچنین دید سرمایه ­گذاران تاثیرگذار باشد. یکی از مواردی که در کیفیت صورت­های مالی و گزارش آن تاثیرگذار است، کیفیت حسابرسی انجام شده توسط حسابرس مستقل صورت­های مالی شرکت است. در نتیجه بررسی این مورد که آیا ارتباط معناداری بین کیفیت حسابرسی و ریسک دعوی قضایی وجود دارد، می ­تواند به صاحبان اصلی شرکت، مدیران از جهت استخدام حسابرسان باکیفیت و به حسابرسان در انتخاب مشتریان خود کمک شایانی نماید. از موارد دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد رابطه بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی با میزان اقلام تعهدی اختیاری است، که می ­تواند به حسابرسان در بررسی اقلام تعهدی شرکت­هایی که از ریسک دعوی قضایی بالایی برخوردارند کمک نماید.
 
۱-۴- اهداف کلی تحقیق
هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می پذیرد، این هدف در قالب مساله تحقیق نمایان می‌شود، از آنجایی که تاکنون در هیچ یک از تحقیق ها به بررسی ارتباط بین ریسک دعوی قضایی با کیفیت حسابرسی پرداخته نشده است. تحقیق حاضر قصد دارد این کمبود را تا حدودی برطرف نماید. بنابراین هدف اصلی این تحقیق این است که علاوه بر بررسی ارتباط بین ریسک دعاوی قضایی با کیفیت حسابرسی، ارتباط بین ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حسابرسی است، چرا که اقلام تعهدی تحت تاثیر رویه ها و خط مشی های انتخابی و اعمال فرصت طلبانه مدیریت قرار می گیرد.
 
۱-۵- فرضیه ­های تحقیق
بیان مسئله به صورت گذرا و کلی بیان شده است، و لذا چون به صورتی مبهم و پیچیده بیان می‌گردد، تدبیر و هدایت آن میسر نخواهد بود، بنابراین امکان حل مسئله به صورت علمی امکان پذیر نمی باشد، مگر این که به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود، از این رو می توان ادعا کرد که فرضیه یک ابزار نیرومند و با اهمیت در تحقیق علمی است که محقق به کمک آن به جستجوی تبیین مورد نظر می‌پردازد. (دلاور، ۱۳۸۳:۸۷ و ۸۹ ). در این تحقیق نیز با در نظر گرفتن سوالات اصلی تحقیق که بر اساس مطالعات انجام شده و یافته های قبلی تدوین شده، اقدام لازم برای تدوین فرضیات تحقیقی به صورت زیر مطرح می‌گردد:
۱) میزان اقلام تعهدی اختیاری دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی است.
۲) ریسک دعوی قضایی دارای ارتباط مثبت و معناداری با میزان اقلام تعهدی اختیاری است.
۳) ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی اختیاری دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی می باشند.
۴) ریسک دعوی قضایی دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی است.
۵) میزان اقلام تعهدی در شرکت های با دعوی قضایی پایین و کیفیت حسابرسی بالا، پایین است.
 
 
 
۱-۶- قلمرو تحقیق
این بخش از جهت همبستگی و روش شناسی از نوع شبه تجربی و پس رویدادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی انجام می پذیرد، این پژوهش از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است و از اطلاعات واقعی گزارشات مالی منتشر شده (صورتهای مالی و یادداشت های همراه ) استخراج گردیده است، و با توجه به عنوان و هدف تحقیق، موضوع تحقیق در سه مورد کیفیت حسابرسی، ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی محصور می‌گردد، که از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ استفاده شده و در تجزیه و تحلیل اطلاعات آن از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده گردیده است.
 
۱-۷- استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق
استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق می­توانند موارد زیر باشند:
حسابرسان مستقل، جهت شناخت شرکت­های با ریسک دعوی قضایی بالا.
مدیران شرکتها، جهت استخدام حسابرسان خبره.
اشخاص ذینفع شرکت.
سهام­داران و سرمایه ­گذاران حقیقی و حقوقی،
سایر پژوهشگران.
 
[۱]. Enron
[۲]. WorldCom
[۳]. Dye
[۴]. DeAngelo

تعداد صفحه:۱۰۳

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com